Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Anton Bruckner

Composer Introduction

Anton Bruckner

Anton Bruckner (d. 4 Eylül 1824 - ö. 11 Ekim 1896) Avusturyalý bir bestekardýr. Brucker'in ünü senfoniler, ayin müzikleri ve ilahiler üzerineydi. Senfonilerinin çoðu kez Avusturya-Almanya Romantizminin son dönemini temsil ettiðine inanýlmýþtýr. Bunun sebebi ahenkli dili, karmaþýk polifonisi ve uzunluðu yüzündendir.

Eserleri geniþ uzunluðu yüzünden özellikle Ýngilizce konuþulan ülkelerde kötülense de; Bruckner, yardýmcýlarý aracýlýðý ile eserlerinin bir kaç versiyonunu yapýyordu; bunlardan da hangisini beðendiðini ise seçemiyordu.

Bruckner'in biyografisi bir bestekar için oldukça deðiþiktir ve yorumcular hayatý ve müziði üzerine kesin bir bilgi sunmakta zorlanmýþlardýr. Bir çok anektod Bruckner'in tarýmsal bir yaþama alýþkýn olduðunu ve kozmopolit Viyana'ya uyum gösteremediðini söyler.

Ancak bunun yaný sýra, Bruckner'in müziði bu dönemin müziðindeki radikalizmi, ahenksizliði ve hazýrlýksýz ayarlamalarý gösteriyordu. Wagner ve Hugo Wolf gibi diðer radikal müzisyenlerin aksine, Bruckner diðer müzisyenlere karþý alçakgönüllü idi.

Bir çok müzisyen ve yazar Bruckner'in bu deðiþik hallerine karþý uyum gösterememiþ ve Bruckner'in müziðine karþý deðiþik tepkiler göstermiþlerdir. Günümüzde Bruckner saygý duyulmaya baþlanmýþtýr. Bundan öncesinde ise rakipleri onun hakkýnda "müziðin sarhoþu" veya "az piþmiþ dahi" gibi yakýþtýrmalar yapýyorlardý.

Reference: Vikipedi


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Anton Bruckner


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Anton Bruckner", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/50/Anton_Bruckner.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com