Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Frederic Chopin

Besteci Tanıtımı

Frederic Chopin, müzik tarihinin gelmiþ geçmiþ en iyi piyano müziði bestecisi olarak kabul edilir. Tek bir enstrümaný kullanarak, Mozart, Beethoven, Bach gibi en büyükler arasýnda yerini almýþtýr. Piyano konçertolarýnýn dýþýnda, alýþýlagelmiþ formlarý pek kullanmayan Chopin, 39 yýllýk kýsa yaþamýna 55 Mazurka, 24 prelüd, 27 etüd, 19 noktürn, 13 polonez, 4 balad ve 4 scherzo sýðdýrmýþtýr.

Chopin 1810 yýlýnda Polonya'da doðdu. Fransýz asýllý babasý, aristokrat ailelerin çocuklarýna özel Fransýzca dersi veriyordu, daha sonra Varþova Lisesi'ne öðretmen oldu. Chopin ilk müzik derslerini Polonyalý annesinden aldý. 6 yaþýna geldiðinde, dehasý ortaya çýkan besteci oldukça yaratýcý düzenlemeler yapmaya baþladý. Bunun üzerine Zvyny'den ders almaya baþladý. Bach, Mozart ve Beethoven'ýn eserlerini inceledi.

1822'de Varþova Konservatuarý'na yazýlan Chopin, Joseph Elsner'den, kontrpuan dersi aldý. Constantia Gladkowska'ya aþýk olan besteci, 16 yaþýnda ilk bestelerini sevgilisi için yaptý. Bu arada, öðrencisinin dehasýný anlayan Elsner bir tavsiye mektubu yazarak, Chopin'in Avusturya'ya gitmesini saðlamýþtýr. Besteci Viyana'da birinci piyano konçertosunu çaldý.

Ardýndan 1829 ile 1830 yýllarý arasýnda çeþitli kentleri gezen Chopin bir dizi konser verdi. Ancak Viyana klasik akýmýn merkeziydi, Chopin'in kullandýðý serbest formlar burarda pek ilgi çekmedi. Bunun üzerine Chopin, 1831 yýlýnda sadece Lizst, Berlioz gibi müzisyenleri deðil ayný zaman da Hugo, Balzac gibi yazarlarý, Delacroix gibi ressamlarý buluþturan, Romantik Dönemin sanat baþkenti Paris'e yerleþmeye karar verdi.

Tam bu arada Polonya ve Rusya arasýnda bir savaþýn baþlamak üzere olduðunu öðrendi. Paris'e gitmeden önce, evine eþyalarýný toplamaya giden Chopin'den, çocuklarýnýn güvenliðini düþünen ailesi, bir daha Polonya'ya gelmeyeceðine dair söz vermesini istedi. Sözünü tutan Chopin, 1831'de Paris'e yerleþtikten sonra, bir daha geri dönmedi, ancak Polonya'yý çok seven Chopin, bir arkadaþýnýn hediye ettiði, Polonya topraðýyla doldurulmuþ gümüþ kupayý, yanýndan ömrü boyunca ayýrmadý, hatta bu kupa vasiyeti üzerine, öldükten sonra da vasiyeti üzerine mezarýna gömüldü.

Babasý Fransýz olduðu için, Chopin Fransa'ya alýþmakta çok zorluk çekmedi. Zengin ailelerin çocuklarýna piyano dersleri vererek geçimini rahatlýkla saðlayabiliyordu. Maddi sýkýntýsý olmayýnca, Chopin çok iyi bir piyano virtüözü olmasýna karþýn, büyük konser salonlarýnda çok az çalmýþ, daha çok küçük topluluklara ev konserleri vermeyi yeðlemiþtir.

Maria ve daha sonra Potozhka'yla yaþadýðý, hayal kýrýklýðýyla sonuçlanan iliþkilerinin ardýndan Chopin'i Lizst, ünlü yazar George Sand ile (Aurore Dudevant) tanýþtýrdý. Chopin, Sand'i gördüðünde aþýk olmaktan çok þaþýrmýþtý. 3 çocuk annesi ve kendisinden 6 yaþ büyük olan bu kadýn, toplumun genel kurallarýný küçümsüyor, tepkisini erkek kýyafetleri giyerek gösteriyordu. Ancak zamanla aralarýnda oldukça tutkulu bir aþk baþladý.

1839'da çift birlikte Mallorca'ya gitti. Chopin 24 prelüdünün büyük kýsmýný bu dönemde tamamladý. 1847 yýlýna kadar Sand'in Nohant'taki evinde birlikte yaþadýlar. George Sand, saðlýðý oldukça bozulan Chopin'e bir çeþit annelik yapýyordu. Saðlýðýna raðmen, bu yýllar Chopin'in en verimli olduðu, en güzel eserlerini yazdýðý yýllardýr. 1847 yýlýnda Sand çocuklarý çiftin iliþkisinin sona ermesine yol açtý.

Ayrýlýðýn ardýndan Ýngiltere'ye giden Chopin, bu seyahatten oldukça zayýf düþmüþ olarak döndü. Aradan bir yýl geçmeden, 1849 yýlýnda, genç yaþta veremden öldü.

Chopin'in müziði oldukça yenilikçidir. Karmaþýk kromatik armoniyi Polonya halk ezgileriyle mükemmel bir uyum içinde kaynaþtýrmýþtýr. En iyi eserleri olarak Etude Revolutionaire (Ýhtilal etüdü), Fantasie Impromptus, Nocturne no.20 ve Cenaze Marþý (2. Piyano Sonatý) gösterilebilir. Besteciliðinin yanýnda Lizst'den sonra belki de gelmiþ geçmiþ en iyi virtüözdür. Çalýþ tekniði olarak Mozart'çý geleneði devam ettirmiþ, piyanonun kullaným imkânlarýnýn geliþimine katkýda bulunmuþtur.
İlginizi çekecek, öneririm:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariFrederic Chopin'in Eserlerinden Bir Örnek


İlgili Yazılar


Çağdaşı 19.-20. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Frederic Chopin", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/214/Frederic_Chopin.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com