Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 

34. Ankara Müzik Festivali
34. Ankara Müzik Festivali Sevda-Cenap And Müzik Vakfý tarafýndan bu yýl otuz dördüncüsü düzenlenen Uluslararasý Ankara Müzik Festivali 4-30 Nisan 2017 tarihleri arasýnda gerçekleþtiriliyor. Bu yýl müziðe ek olarak sanatçý Asaf Erdemli'nin... More >>

Andante'nin 9 Yýllýk ÖyküsüAndante'nin 9 Yýllýk Öyküsü
Serhan Bali'nin çýkardýðý dergi müzik dünyamýzda önemli bir boþluðu dolduruyor Müzik dergiciliði ülkemizde pek uzun ömürlü olmamýþ bir alandýr. Cumhuriyet tarihimize göz atarsak genelde birkaç sayýda yok olmuþ baþlýklar buluruz. Bildiðimiz... More >>

Atatürk Müzik Devrimi Baþarýya Ulaþmýþtýr
Birer birer sayalým mý? Konservatuvarlar, orkestralar, (solistleriyle – koristleriyle – orkestralarýyla – baleleriyle) Devlet Operalarý, Türkiye'nin her yanýna yayýlmýþ sahneleriyle Devlet Tiyatrolarý, Atatürk'ün 1936'da kurdurduðu Ankara... More >>

Bir Ýhtilale Giden Kaldýrým Taþlarý
Bazen iktidarýn baþýndakiler, kendilerine tanýnan yetkinin büyüsüne kapýlýp zývanadan çýkabiliyor, halkýn yaþam tarzýna ve özgürlüðüne karýþmaya kalkabiliyorlar. Sonlarý da kendileri için hep bir hüsran oluyor... Unutmamalý. Ýþte, 27 Mayýs... More >>

Çaðdaþ Türk Bestecileri Ýnternet Sitesi Açýldý
Deðerli Besteciler, Grup Üyeleri ve Müzik Severler Klasik Batý Müziði Yahoo Grubumuzda ve Medya'da (Dergi, Gazete, TV ve Ýnternet) son dönemde Türk besteciliðinin temeli ve Müzik devrimimizin baþlýca dinamikleri hakkýnda çeþitli yazýlar... More >>

Çorum'daki Baletler Köyü
Baletler köyünün ortaya çýkýþý 1970'lerin baþýnda, Ankara Bahçelievler'de baþlýyor. Fýrýnda çalýþan 16 yaþýndaki Ömer Acar, her gün mahalleli Feride Haným için bir adet tuzsuz ekmek ayýrýr. Fýrýna gide gele, bu hevesli çocukla dostluk kuran... More >>

Fazýl Say'a Destek Bildirisi
Fazýl Say'a Destek Giriþimi tarafýndan baþlatýlan kampanya kapsamýnda hazýrlanan bildiri imzaya açýldý. Giriþime destek olmak isteyenlerin bildiriyi imzaladýklarýný belirterek info@andante.com.tr adresine göndermeleri yeterli. Bildiri Andante... More >>

Gürer Aykal Provasý and Atatürk Rozetleri
Gürer Aykal Ýstanbul Senfonisi’ni Borusan Orkestrasýna çalýþtýrýrken, provalarý ben de takip ettim. Çok ilginç bir olay yaþandý. Paylaþmak isterim. Gürer hoca çok titizdir. "Hijyen" mertebesinde titizdir müzik... More >>

Klasik Müziðin Popülerleri
Artýk Klasik Notlarý web sitesi doðrudan Twitter'a baðlý... Klasik müzikte öne çýkan ve http://www.klasiknotlari.com/ sitesinde bulunan eserler ve kiþiler, bundan böyle otomatik olarak Twitter duyurularýnda, http://twitter.com/klasiknotlari... More >>

Klasik Müzik Konser Adabý
Klasik müzik konserlerinin en keyifli yaný rahat rahat çekirdeðimizi çitlerken sahnedeki eðlenceyi arkadaþlarýmýza Twitter ile tweetleyebilmektir. Ýþte bu gibi konser görgü kurallarýný aþaðýya derledim ki bilmediðimiz için utanýp mahcup duruma... More >>

 1  2  3  4  5  Next >>


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2022 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com