Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 

Nikolay Rimski-Korsakov, Þehrazad Senfonik Süit Op. 35Nikolay Rimski-Korsakov, Þehrazad Senfonik Süit Op. 35
Kadýnlarýn yalancýlýðýndan ve sadakatsizliðinden caný yanmýþ olan Sultan Þehriyar, haremine aldýðý her kadýný ilk gecenin sabahýnda öldürtmeye yemin etmiþtir; böylelikle hiç bir kadýn kendisine sadakatsizlik edemeyecektir. Baþvezirin kýzý... More >>

Alexander MarkovAlexander Markov
Tüm dünyaca tanýnmýþ kemancý Alexander Markov en büyüleyici müzikçilerden birisi olarak alkýþlanmaktadýr. Menuhin O'nun için þunlarý yazmýþtýr: "Markov hiç þüphe yok ki en parlak ve müzikal kemancýlarýndan birisidir. Kesinlikle dünya... More >>

Ses Aralýklarý
Piyano tuþ frekanslarýna göre ses aralýklarý: Soprano: C4 - C6 (261,626 - 1046,5 Hz) Mezzo-Soprano: A3 - A5 (220 - 880 Hz) Kontralto (Alto): F3 - F5 (174,6 - 698,456 Hz) Tenor: C3 - C5 (130,813 - 523,251 Hz) Bariton: G2 - G4 (97,998 -... More >>

Rengim GökmenRengim Gökmen
Müziðe küçük yaþlarda annesi opera sanatçýsý Muazzez Gökmen'in denetiminde baþlayan sanatçý, piyano ve komposizyon çalýþmalarýný Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Ferhunde Erkin, Nimet Karatekin, Ýlhan Baran ve Ahmet Adnan Aygun'la tamamladýktan... More >>

Joaquin Rodrigo, Gitar KonçertosuJoaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu
Rodrigo'nun Gitar Konçertosu adýyla bilinen Concierto de Aranjuez, Ýspanyol besteci Joaquín Rodrigo tarafýndan klasik gitar ve orkestra için bestelenmiþ bir bestedir. 1939'da bestelenmiþ ve o günden bu yana Rodrigo'nun en bilinen eseri olmuþtur.... More >>

Richard Georg StraussRichard Georg Strauss
Richard Georg Strauss (1864-1949) 20. yüzyýl baþlarýnýn önde gelen Alman bestecisidir. Senfonik þiirleri ve Salome (1905), Elektra (1909), Der Rosenkavalier (1911; Güllü Þövalye) gibi operalarýyla ünlüdür. Ünlü kornocu Franz Strauss'un oðluydu.... More >>

Hüseyin SermetHüseyin Sermet
1955 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Hüseyin Sermet müzik çalýþmalarýna yedi yaþýnda baþlamýþtýr. 1965 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuarý'na giren sanatçý ünlü Türk müzikçileri ve bestecileri Ferhunde Erkin, Ulvi Cemal Erkin ve Ahmed Adnan Saygun... More >>

Klasik Müzik Konser Adabý
Klasik müzik konserlerinin en keyifli yaný rahat rahat çekirdeðimizi çitlerken sahnedeki eðlenceyi arkadaþlarýmýza Twitter ile tweetleyebilmektir. Ýþte bu gibi konser görgü kurallarýný aþaðýya derledim ki bilmediðimiz için utanýp mahcup duruma... More >>

Hugo Emil Alfven, "Midsommarvaka" Ýsveç Rapsodisi No. 1 Op. 19 Re MajorHugo Emil Alfven, "Midsommarvaka" Ýsveç Rapsodisi No. 1 Op. 19 D Major
Hugo Emil Alfven müzikli bir anlatý oluþturmak amacýyla, 1903'te Op. 19 Ýsveç Rapsodi'sini büyük orkestra için Ýsveç halk þarkýlarýnýn en sevilen ve coþkun çeþitli karakteristik temalarýný, kullanarak romantik bir festival rapsodisi havasýnda... More >>

Ýdil Biret
Türkiye'nin "harika çocuðu" piyanist Ýdil Biret'in müziðe olan ilgisi 2 yaþýnda baþladý. 5 yaþýna geldiðinde olaðandýþý müzik yeteneði, "absolut" kulaðý ve duyduðu her parçayý anýnda ve eksiksiz olarak piyanoya aktarabilme yeteneði ile Türk... More >>

 1  2  3  4  5  Next >>

Classical Music composers, Classical Music radio stations online, Classical Music songs & Classical Music notes.

YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2019 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com