Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Richard Wagner

Besteci Tantm

Richard Wagner

22 Mayýs 1813'te Almanya'nýn Leipzig kentinde doðan Richard Wagner, polis memuru Friedrich Wilhelm – Johanna Wagner çiftinin 9 çocuðundan en küçüðüdür. Henüz 6 aylýkken babasýný kaybeden Richard Wagner'in annesi Johanna, 9 ay sonra aile dostu olan ressam, oyun yönetmeni ve yazar Ludwig Geyer ile evlendi ve aile Dresden'e göçtü. Geyer, 1821'de öldü ve aile 1827'de yeniden Leipzig'e döndü.

Wagner, küçük yaþtan itibaren tiyatroya ilgi duymaya baþladý. Diðer kardeþleri de meslek olarak oyunculuk ve þarkýcýlýðý seçmiþlerdi. Ýlk yaratýcý çalýþmasý, 15 yaþýnda "Leubald and Adelaide" adlý opera metni idi. Weber'in bir operasýný ve Beethoven'ýn bir senfonisini dinledikten sonra ise müzik tutkusu kendisini gösterdi. Leipzig Üniversitesi'ne devam etmeye baþlayan Wagner, ayrýca bir sinagogda koro þefi olan Christian Theodor Weinlig'den 6 ay boyunca müzik dersi aldý, armoni ve kontrpuan öðrendi.

1832'de belli baþlý eserlerinden ilki olan "Do Majör Senfoni"'yi besteledi; eser, Leipzig ve Prag'da seslendirildi ve ilgi gördü. 1833'ten itibaren çeþitli küçük tiyatro topluluklarýnda orkestra þefi olarak çalýþtý; 1834'te "Die Fee (Periler" operasýnýn müziðini ve metnini yazdý. Bu eser, o hayattayken hiç seslendirilmediyse de ikinci operasý olan ve Shakespeare'in "Kýsasa Kýsas" oyunundan hazýrladýðý "Das Liebesverbot" (Yasak Aþk) operasý 1836'da Magdeburg'da sahnelendi.

1836'da þarkýcý Minna Planer ile evlendi. Eþini evlenmeye razý etmek için 2 yýl uðraþtýðý halde, bu evlilik kýsa zaman sonra sadakatsizlik nedeni ile bir hayal kýrýklýðýna dönecek yine de 1866'ya kadar sürecekti. Evlendiði yýl Königsberg tiyatrosunda müzik direktörü olduysa da kýsa bir süre sonra ayrýlýp Riga'da benzer bir göreve baþladý. Burada özellikle Beethoven eserlerini yönetti ve Rienzi operasýný bestelemeye baþladý.

1839'da alacaklýlarýndan kaçarak önce Londra'ya gitti. Bir oyununun perdeye aktarýlmasý sýrasýnda yaþanan bir anlaþmazlýk nedeni ile deðerinin daha iyi anlaþýlacaðýný düþündüðü Paris'e gitti. Berlioz ve baþka sanatçýlarla tanýþtý. Yoksulluk içinde geçen Paris günlerinde Rienzi'yi tamamladý, Uçan Hollandalý operasýnýn taslaklarýna baþladý.

1842'de Dresden Tiyatrosu Rienzi'yi sahnelemeye karar verince Paris'ten ayrýlýp Dresden'e gitti. Eser, 6 saat süren çok uzun bir opera olmasýna raðmen seyirciyi coþturmayý baþarmýþtý. Böylece Rienzi operasý, Wagner'in Almanya'da adýný duyurmasýný saðlayan ilk eser oldu. 1843'de Uçan Hollandalý ayný kentte sahnelendi. Wagner, Dresden'de krallýk orkestrasý þefliðini yaptý.

Romantik operasý Tannhäuser 1845'de Dresden'de sahnelendiðinde geleneksel formlarýn çok dýþýnda bir eser olduðu için eleþtirildi. Buna raðmen Franz Liszt, 3 yýl sonra Weimar'da bu eseri sahneledi ve Wagner'i her zaman destekledi. 1848 tanýþan Wagner ile Liszt, ömürboyu dost oldular. Wagner, ayný yýl Lohengrin operasýný tamamladýysa da sahneleme imkâný bulamadý. Yardýmýna yine Liszt koþtu ve eseri 1850'de Weimar'da sahneledi. Wagner'in devrimci siyasi etkinliklerinden ötürü Ýsviçre'ye sürgüne gitmesi üzerine kariyerinde yeni bir dönem baþladý.

Sürgün yaþamý 1862'ye kadar süren Wagner, Ýsviçre'de "Der Ring der Nibelungen" (Nibelungen Yüzüðü) adý verilen opera dizisini yazdý. Bu eser 4 ayrý operadan oluþmaktaydý. Eserin Nibelungen yüzüðü adýný almasýnýn sebebi ise, hikâyelerin birbirinin devamý olarak yazýldýðý bu 4 ayrý operanýn ardarda sahnelenmesi fikri idi.

Bu arada varlýklý ipek tüccarý Otto Wesendonck ve eþi Mathilde ile tanýþtý. Otto Wesendock, Zürih yakýnlarýndaki villasýnýn bahçesindeki küçük bir köþkü Wagner ile eþi Minna'ya kiralayarak Richard Wagner ile eþi arasýnda doðan aþkýn sürmesine farkýnda olmadan yardýmcý oldu. Bu aþk, Wagner'e yeni eserleri için ilham verdi. Wagner böylece, operalarýnýn en uzunu ve en zoru olan "Tristan ve Ýsolde"'ý (1857-1859) yazdý. Eser, 1865'de Münih'te Bavyera Kralý'nýn huzurunda sahnelendi.

Wagner, tahta yeni çýkan "Bavyera Kralý II. Ludwig tarafýndan davet edilince hemen Almanya'ya gitmiþti. Kralýn desteði ile ekonomik sýkýntýlarý sona erdikten sonra tek komik operasý "Die Meistersinger von Nürnberg" Nürnberg'li Usta Þarkýcýlar'ý yazdý ve bu eser de Münih'te sahnelendi. Bu arada Bavyera Parlamentosu ülke parasýnýn besteciye yedirildiði inancýyla sanatçýyý eleþtirmekteydi.

Öte yandan Franz Liszt'in ünlü orkestra yöneticisi Hans von Bülow ile evli kýzý Cosima ile yaþadýðý aþk çevreden tepki toplamaktaydý.
1866'da eþinden ayrýlan Wagner, 1870'de Cosima ile evlendiðinde çiftin iki çocuklarý vardý. Wagner, orkestra eseri "Siegfried Idyll"'i 1870'de Cosima için besteledi. 1869-1870 yýllarýnda Yüzük operalarýnýn ikisi Liszt tarafýndan sahnelendi. Bu sýrada eserin tamamýnýn sahneleneceði bir opera binasý için kaynak bulma çabalarý sürüyordu...

Ümitsizliðe düþtüðü anda Kral II. Ludwig'in desteði ile karþýlaþtý. Söylentilere göre eþcinsel olan Kral, Wagner'e ve onun müziðine duyduðu büyük aþkýný kanýtlamak adýna binanýn yapýmýna yardým teklifinde bulundu. Bu büyük aþktan haberdar olan Wagner bu yardýmý kabul etti. Opera binasý 1874'de Bayreuth'ta birleþik sanat eseri (müzik, þiir, görsel sanatlar, dans gibi tüm sanatlarýn operada harmanlanmasý) kavramýna uygun olarak inþa edildi. Opera binasýnýn inþa sürecinde Wagner kendi sanatýnýn gereklerini göz önünde bulundurarak projenin büyük bölümüne çizimleri ile katkýda bulundu. 1876'daki ilk sanat festivalinde tamamý 18 saatlik bir eser olan Yüzük sahnelendi.

1877'de Parsifal operasýný yazmaya baþlayan Wagner, “saf ýrk” konusundaki polemik yaratan yazýlarýný yayýnlamayý sürdürdü. Parsifal, 1882'de Bayreuth'ta sahnelendi. Wagner, 1883 kýþýný geçirmek için gittiði Venedik'te kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetti. Bayreuth'taki villasýnýn bahçesinde kendi adýna hazýrladýðý mezarýna gömüldü.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariRichard Wagner'in Eserlerinden rnekler


lgili Yazlar


ada 19.-20. Yzyl Bestecilerinden BazlarReferans bilgisi: "Richard Wagner", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/162/Richard_Wagner.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com