Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Sergey Rahmaninov

Besteci Tanıtımı

Sergey Rahmaninov

Sergey Rahmaninov 20. yüzyýlýn en büyük piyanist ve bestecilerinden birisidir.

Sergey Rahmaninov Rusya'nýn kuzeybatýsýnda Novgorod þehri yakýnlarýndaki Semyonovo'da (soyadýnýn Arapça aslýndan da anlaþýldýðý üzere) Tatar menþeli aristokrat bir aile içinde 1 Nisan 1873'te Novgorod þehri yakýnlarýndaki Oneg'de dünyaya geldi. Ebeveyni amatör olarak müzikle uðraþmaktaydýlar. Oðullarýnýn yeteneðini kýsa sürede fark ettiler ve ona ders aldýrmaya baþladýlar.

Sergey 9 yaþýndayken aile parasýný yitirip mal varlýklarýný satmak zorunda kalýnca St. Petersburg'a yerleþtiler ve Rahmaninov, konservatuvara devam etti. Ancak þehirdeki difteri salgýnýnda kýzkardeþi Sofiya'nýn ölmesinden sonra anne ve babasý ayrýlan Rahmaninov, bu olaya tepkisini okuldaki tüm derslerinden kalarak gösterdi.

Bunun üzerine Moskova'ya gönderildi ve sert bir öðretmen olan Nikolay Zverev'in evine yerleþti. Bu evde, diðer öðrenciler ile birlikte yoðun bir tempoda çalýþtý, Zverev'in müzisyen arkadaþlarý ile tanýþma fýrsatý buldu. Çaykovski ile tanýþmasý ve öðütler almasý ona yeni ufuklar açtý.

Aþýrý disiplinden hoþlanmadýðý için Zverev ile geçinemeyen Rahmaninov, beste yapabilmek için kendisine özel bir oda isteyince evden kovuldu, Moskova yakýnlarýndaki bir akrabalarýnýn yanýna taþýnarak daha rahat bir ortama kavuþtu ve çalýþmalarýna Franz Liszt'in öðrencilerinden olan kuzeni Siloti ile devam etti.

19 yaþýnda iken yazdýðý Do diyez minör prelüd ile dikkatleri üstüne çekti. Bu eser, piyano edebiyatýnýn en çok çalýnan eserlerinden birisi oldu. Mezuniyet projesi olarak Puþkin'in Çingeneler Þiiri üzerine bestelediði tek sahnelik operasý Aleko adlý eseri yazan Rachmaninov, böylece okuldan büyük altýn madalyayý kazanarak mezun olduðu gibi yayýncý Gutheil ile bir sözleþme de yaptý.

Mezuniyet sonrasýnda iki yýl öðretmenlik yaparak geçimini saðladý, bu arada çeþitli eserler besteledi. Ýlk önemli eseri 1895-1896'da yazdýðý Re Minor 1. Senfoni'dir. Bu eser, 1897'de sarhoþ bir orkestra þefi yönetimindeki bir orkestra tarafýndan çok kötü seslendirildi ve eleþtirmenler tarafýndan yerden yere vuruldu.

Bestecilik yetenekleri konusunda kuþkuya düþen Rahmaninov, besteciliði býrakýp piyanistliðe yöneldi ve düþtüðü bunalýmdan kurtulmak için bir hipnozcunun yardýmýna ihtiyaç duydu. Bu arada geçici bir süre için zengin bir iþadamýnýn özel operasýnda yardýmcý þef olarak orkestra þefliði yaptý. 1900'de Dr. Nikolai Dahl adlý hipnozcudan 3 ay boyunca terapi gördükten sonra yeniden besteciliðe döndü ve Ýkinci Piyano Konçertosunu yazdý. Rahmaninov, doktoruna ithaf ettiði bu eseri Moskova Filarmonisi'nin konserinde çaldý ve dünyanýn takdir ettiði besteci-yorumculardan birisi oldu.

1902'de kuzeni Natalia Satina ile evlenen Rahmaninov, Ýsviçre'de geçirdikleri balayý sýrasýnda 12 Þarký'yý besteledi. Rusya'ya döndükten sonra ardý ardýna eserler besteledi ve eserleri 1904'te þef olarak çalýþmaya baþladýðý Bolþoy Tiyatrosu'nda seslendirildi. Ülkenin siyasi koþullarýnýn özgüce beste yapmasýný önlediðini hissedince Dresden'e gitti. Ýkinci Senfoni, Birinci Piyano Sonatý, Ölüler adlý senfonik þiirini bu dönemde besteledi.

Rahmaninov, 1909'da yeni eseri 3. Piyano Konçertosu ve diðer eselerini seslendirmek üzere Gustav Mahler ve Walter Damroch ile ABD'ye gitti. ABD turnesi için özel olarak bestelediði 3. Piyano Konçertosu'nu New York Senfoni Orkestrasý eþliðinde baþarýyla seslendirdi. Boston Senfoni Orkestrasý'nda sürekli þef olma önerisi aldýysa da kabul etmeyerek Rusya'ya döndü.

Rusya'da müzik alanýndaki zýtlaþmada hayranlýk duyduðu Çaykovski'nin yanýnda yer aldý. Beste çalýþmalarýndan insan sesine aðýrlýk vermeye baþladý. Özel yaþamýnda ise iki genç kadýnla iliþkisi oldu: Þair Marietta Shaginyan þarkýcý Nina Koshetz. Marietta Shaginyan, kendisine bestelemesi için çok güzel liberettolar yazdý. Nina Koshetz ise bazý eserlerine ilham verdi ve neredeyse evliliðinin bitmesine neden oluyordu.

1917'deki Bolþevik Devrimi'nden sonra Rahmaninov, ailesi ile birlikte Rusya'yý terk etti ve bir daha dönmedi. Bir süre Ýsveç ve Norveç'te yaþadýktan sonra ABD'ye gidip yerleþtiler. Çok uzun süre hiçbir aile üyesi ve arkadaþlarýndan haber alamadýlar. ABD'ye varýr varmaz Rahmaninov ona dünya çapýnda ün getiren konser dizilerine baþladý ve albümler çýkardý.

Amerika, Avrupa, Kanada ve Küba'da konserler verdi. Kýsa zamanda çok zengin oldu. Kýzlarý için Paris'te bir yayýnevi kurdu ve yazlarýný Fransa'da geçirmeye baþladý. Fakat tüm bunlar kendisine beste yapacak zaman býrakmadýðýndan neredeyse 10 yýl boyunca hiçbir þey bestelemedi. 1926'da Dresden'de geçirdiði bir tatil sýrasýnda 4. Piyano Konçertosu'nu yazdý.

1930'larda bestetelediði Paganini'ni Bir Temasý Üzerine Çeþitleme, en çok çalýnan eserlerinden biri oldu. Ayný yýllarda dönemde, Bolþevikler, rejime yaptýðý eleþtirilerden ötürü Rahmaninov'un eserlerinin Rusya'da çalýnmasýný yasakladýlar. Rahmaninov, borsada tüm varlýðýný yitirdi, üstüne üstlük 1939'da II. Dünya Savaþý patlak verince Avrupa turnelerini iptal etmek zorunda kaldý. Zor iþ temposu yüzünden saðlýðý bozulan Rahmaninov'a kanser teþhisi konulduktan sonra da beste yapmaya ve orkestra yönetmeye devam etti. En son büyük eseri olarak Senfonik Danslarý besteledi. 28 Mart 1943'te hayatýný kaybetti.

Kaynak: Vikipedi


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariSergey Rahmaninov'un Eserlerinden Örnekler


İlgili Yazılar


Çağdaşı 19.-20. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Sergey Rahmaninov", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/64/Sergey_Rahmaninov.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com