Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Edward Elgar

Besteci Tanıtımı

Sir Edward William Elgar, çoðu eseri Ýngiliz ve uluslararasý klasik müzik konserleri repertuvarýna girmiþ olan 1857 doðumlu Ýngiliz bir bestecidir. En bilinen eserleri arasýnda Enigma Çeþitlemeleri, keman ve viyolonsel için konçertolarý ve iki de senfonisi yer alýr.

Ýngiliz müziðinde görülen canlanmanýn öncülerinden biri olan besteci Edward Elgar, Worchester yakýnýndaki Broadheath þehrinde doðmuþtur. Kilise orgcusu olan babasý müzik alet ve araçlarýnýn alým satýmýyla uðraþýyordu. Elgar ilk müzik çalýþmalarýna böyle bir ortam­da baþlamýþtýr.

Müzikle çok ilgilenmesine, beste denemeleri yapmasýna karþýn sistemli bir mü­zik eðitimi görmedi. Usta bir kemancý olduðu için yaþamýný keman çalarak kazanmayý düþünüyordu. Ancak evlilik sonrasý eþinin de desteðiyle beste çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý.

1899'da bestelediði ve en büyük yapýtlarýn­dan biri olan Enigma Çeþitlemeleri toplam 14 çeþitlemeden oluþur; ilk 13'ü üstü kapalý bir biçimde arkadaþlarýný, sonuncusunda ise ken­dini betimler. Bu çalýþmasýyla adýný besteci olarak duyuran Elgar, Henry Purcell'dan son­raki ilk büyük Ýngiliz besteci olarak kabul edilir.

Elgar'ýn 1900'de bir þiire dayanarak beste­lediði Gerontius'un Düþü adlý oratoryo birçok eleþtirmence sanatçýnýn baþyapýtý olarak de­ðerlendirilir. Kral VII. Edward'ýn 1901'deki taç giyme töreni için yazdýðý Debdebe ve Þata­fat adlý beþ marþ ise büyük yanký uyandýrmýþ ve bestecinin Ýngiliz ulusunca benimsenmesi­ne ve sevilmesine yol açmýþtýr.

Yazdýðý marþlarla deðil duygulu yapýtlarýyla anýmsanmak isteyen Elgar, yaþamýnýn büyük bir bölümünü Gal sýnýrýna yakýn bir bölgede geçirdi ve bestelerinde bazý Gal halk türküle­rinden de yararlandý. 1904'te "sir" unvaný alan Elgar 1905-08 arasýnda Birmingham Üniversitesi'nin ilk müzik profesörü oldu.

1908'de ilk kez yorumlanan Birinci Senfoni'yle, Elgar yeteneðinin doruðuna ulaþtý. 1911'de yazýp VII. Edward'ýn anýsýna adadýðý Ýkinci Senfoni'de Edward döneminin þaþaalý yaþamý anlatýlýr. Ayný yýl bestelediði Tören Marþý sevilen ve çok çalýnan yapýtlarýndandýr.

Lon­dra Kentinde adlý uvertürü bestecinin mizah yönünü yansýtýr. Müziði zaman zaman neþeli ve hafiftir. Karýsýnýn ölümünden sonra az sa­yýda beste yapan Edward Elgar, öldüðünde geriye bit­memiþ bir senfoni, bir piyano konçertosu ve bir opera býrakmýþtýr.
İlginizi çekecek, öneririm:
Aleksandr Borodin, Senfoni No. 2 Si minör


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariEdward Elgar'ın Eserlerinden Örnekler


İlgili Yazılar


Çağdaşı 19.-20. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Edward Elgar", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/285/Edward_Elgar.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com