Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Gustav Mahler

Besteci Tantm

Gustav Mahler

7 Temmuz 1860 Bohemya doðumlu Avusturyalý dahi besteci ve orkestra þefi Gustav Mahler, on senfonisi ve romantizmin farklý birçok türünü bir araya getiren orkestra eþlikli þarkýlarýyla ünlüdür.

18 Mayýs 1911'de Viyana'da ölümünden sonra müziði 50 yýl görmezlikten gelinmiþ, ancak ardýndan 20. yüzyýl bestecilik tekniklerinin öncülerinden biri olduðu Arnold Schoenberg, Dmitri Þostakoviç ve Benjamin Britten gibi bestecileri etkilediði kabul edilmiþtir.

Mahler'in müzik dehasý çok erken yaþlarda dikkati çekti. Dört yaþýndayken yöredeki kýþladaki askeri müziðin ve köylülerin çalýþýrken söyledikleri Çek halk þarkýlarýndan etkilendi. Hem akordeon hem piyanoyla bu þarkýlarý çalýyor, bir yandan da kendi bestelerini yapýyordu.

Doðadaki seslerin yaný sýra, askeri müzik ve halk müziði onun olgunluk çaðýnýn baþlýca esin kaynaklarý oldu. Piyanist olarak ilk kez Jihlava'da izleyicilerin karþýsýna çýktý. On yaþýnda müzikte ulaþtýðý seviye, onun Viyana Devlet Konservatuvarý'na kabul edilmesini saðladý.

Çeþitli piyano ve kompozisyon ödülleri kazandýktan ve okulunu bitirdikten sonra, bir yandan kendini besteci olarak kabul ettirmeye, bir yandan da müzik dersleri vererek geçimini saðlamaya çalýþtý. Ýlk önemli yapýtý olan Das Klagende Lied (Yakýnma Þarkýsý) adlý kantatý ile konservatuvarýn koyduðu Beethoven Kompozisyon Ödülü'nü kazanamadý ve beste yapmayý uzun yaz tatillerine býraktý. Ardýndan kendisine daha güvenli bir geçim saðlama amacýyla orkestra þefliðine yöneldi.


Bundan sonraki 17 yýl boyunca þeflikte adým adým yükseldi. Avusturya’da yönettiði müzikal Farslarýn ardýndan Budapeþte ve Hamburg gibi önemli operalarda çalýþtý ve nihayet 37 yaþýndayken, Viyana Sanat Operasý'nýn sanat yönetmenliðine getirildi. Þef olarak yaygýn ününe karþýlýk, besteciliðinin ilk yýllarýnda müzik izleyicilerinin anlayýþsýzlýðýyla karþý karþýya kaldý. bu, onun moralini bozsa da Mahler'i yýldýrmadý.

Mahler, þef olarak daha çok geleneksel operalar ile ilgilenmeyi tercih etti. Bu nedenle olgunluk dönemindeki tüm eserlerinin senfonik olmasý insana þaþýrtýcý gelebilir. Bununla birlikte Mahler'in müzikteki tek amacý kendi yaþam hikâyesini yazmaktý. Biraz da Wagner ile Liszt’den etkilenerek, kiþisel dünya görüþünü müzikle ifade etmeye çalýþtý. Bu iþ için ise, içerdiði lirizm sebebiyle þarký Wagner ve Liszt'in yaklaþýmýnýn yardýmýyla içerdiði öznel anlatým gücüyle senfoni, hüzünlük bir atmosfer yaratan operadan daha uygun iki araçtý.


Mahler, bestecilik hayatýný oluþturan üç dönemin her birinde birer senfoni üçlemesi üretti. Ýlk döneminin üç senfonisi de planlý müzik örnekleriydi.

Mahler, o dönemdeki geleneksel dört bölümlü senfonilerden daha fazla bölüm içeren senfoniler bestelemek için Beethoven'in Pastoral Senfonisi ile Berlioz'un Symphonie Fantastique'ini örnek aldý. Yapýtýn süresini uzatmakta, müziðindeki orkestral kaynaklarý geliþtirmekte ve engellenmemiþ duygularý ifade etmekte Wagner'in müzikli dramlarýný, solocularýn ve koronun seslendirdiði sözlü metinleri aktarmakta ise Beethoven'in Koral senfonisinden esinlendi.

Daha önceki eserlerini (örn. Des Knaben Wunderhorn’dan yaptýðý þarký besteleri) kullanarak yeni parçalar üretirken, Schubert'in bazý oda müziði yapýtlarýndan da esinlendi Mahler, bütün bunlarý, gerilimli ve iþlenmiþ üslubuyla, olaðanüstü canlý orkestra düzenlemesiyle ve popüler müziði alaycý bir þekilde kullanmasýyla birleþtirerek, kendi yaratýcý kiþiliðini ve senfonik egemenliðini de yansýtan, daha önce eþi görülmemiþ ölçüde zýtlýklar içeren üç senfoni yarattý. Bunlardan salt orkestral Re Majör Senfonisi (Titan) kendi yaþamöyküsünden izler taþýr.

Sergilediði yaþama sevinci, özünde bir halk müziði parodisi olan Callot tarzýnda cenaze marþý baþlýklý bölümde ölüm saplantýsýyla bulutlanýr, bu da yerini parlak bir final içinde, huzura býrakýr.

Beþ bölümlü ikinci senfoni (Ölümden Sonra Diriliþ) gene ölüm saplantýsýyla baþlar ve Hristyanlarýn ölümsüzlük inancýný hissettirerek zirveye ulaþýr. Bu Son Yargýyý canlandýran görkemli finaldir ve Alman yazar Friedrich Klopstock'un "Ölümden Sonra Diriliþ" adlý kasidesinden solo ve koro için düzenlenmiþ bir müzikle biter.

Daha uzun bir yapýt olan Re Majör Üçüncü Senfoni'de (Bir Yaz sabahý Rüyasý) altý bölüm içinde, cansýz doðadan insan bilincine ve kurtarýcý tanrý sevgisine kadar uzanan büyük bir varlýk zinciri Dionysiosçu bakýþla dinleyiciye sunar.

Mahler, özellikle nadir bestelerinin yüzde doksanýný bakýr üflemelilerle yapmýþtý. Trombon'a önem veren Mahler kýsa bir süre trombon da çalmýþtýr.


Viyana Devlet Operasýnýn (ve bir süre Viyana Filarmoni Orkestrasýnýn) konserlerinin yöneticisi olarak Mahler, o güne dek eþi görülmemiþ bir yorum ve çalýþ düzeyine ulaþtý. Orta döneminin yapýtlarýnýn çoðu, Mahler'in daha sonraki olgunluk döneminin ateþli dinamizmini yansýtýr.

Bu çerçevenin dýþýnda kalan tek yapýtý, daha çok ilk döneminin ürünü sayýlabilecek Dördüncü Senfonisidir. Altý bölümlü olarak tasarlanmýþ bu senfoninin finali soprano ses için bir Wunderhorn þarkýsýndan oluþur. Basit hýristyan köylülerinin kafasýndaki cennet kavramýný hatýrlatan bu bölüm önce üçüncü senfoninin bir bölümü olarak tasarlanmýþtýr.

Beþinci senfoni belirlenmiþ bir programa ve koroya yer vermemesi, normal orkestral bir senfoniye daha yakýn olmasý bakýmýndan Mahler'in orta dönemdeki üçlemesi Beþinci, Altýncý ve Yedinci senfonileri haber vermektedir. Bunlar salt orkestral senfoniler, programa hiç yer vermeyen yapýtlardýr. Böyle olmasýna raðmen her biri sonunda çözüme ulaþan tinsel bir çalýþmayý dile getirir.

Ýkisi de beþ bölümlü olan Beþinci ve Yedinci senfoniler karanlýktan aydýnlýða doðru ilerler. ama bu öbür dünyadan yansýyan bir aydýnlýk deðil,olanaca canlýlýðýyla yaþamýn yeryüzündeki kendi ýþýðýdýr. Bu iki senfoninin arasýnda, Mahler'in "Trajik Senfoni" olarak andýðý, La Minör altýncý senfoni bulunur.

Altýncý Senfoni karanlýktan zorlukla sýyrýlsa da, gecenin karanlýðýna tekrar geri döner. Bu üçlemeden sonra Mahler þarkýlarýný senfonilerinde kullanmaktan vazgeçti. Bununla beraber senfonilerinde, Kindetotenlieder denen çocuklar için ölüm þarkýsý anlamýna gelen þarkýlarý kullandý.

Sekiz solo ses ve, çift koro ve orkestra için anýtsal Mi Bemol Majör Sekizinci Senfonisini besteledi. Bu yapýt çalýnmasý için çok alet gerektirmesi nedeniyle "Binler Senfonisi"olarak da bilinir. Çalýnmasý için çok alet gerektirmesinin yaný sýra çok sayýda insan sesine gerek duyulduðu için "Binler Senfonisi" adýný almýþtýr.

Mahler'in ilk dönemindeki yaygýn metafizik eðilimlerine bir dönüþ sayýldýðý için ayrý bir yeri olan bu senfonide bu eðilimlerin daha da arttýðý gözlenir. Binler Senfonisi ayrýca baþta sona korolu ve orkestral olan ilk senfonidir. Yapýta insan özlemlerinin görkemli bir bildirisi gözüyle bakýlabileceði gibi, hem dinsel, hem hümanist görüþ açýlarýndan aydýnlýða eriþme uðrunda bir haykýrýþ olarak yorumlanabilir.

Ýlk bölümünde kullanýlan ezgi, Pentekostes ayinlerinde okunan "Veni Creator Spiritus" ilahisinin bestesidir. Geleneksel senfoninin üç bölümlü türüne karþýlýk gelen ikinci bölümün sözleri Goethe'nin Faust'unun bitiþ sahnesinden alýnmýþtýr. Bu eser Mahler'in olgunluk döneminin zirvesini oluþturur.


Çaðdaþ müzik eleþtirmenleri, Mahler'in, müzikteki deðiþim dönemini güçlü bir þekilde etkilediðine dikkat çeker. Yapýtlarý, 20. yüzyýlda kullanýlan köklü yöntemlerin habercisi niteliðindedir.

Bu yöntemler arasýnda, ilerleyici tonalite, tonalitenin çözülümü, büyük orkestra gruplarýnda solo çalgý gruplarý için iç içe melodiler üzerine kurulmuþ kontrapuntal bir yapýyý yeðleyerek orkestranýn tümünün ürettiði armoniden kopuþ, temalarý tekrarlamak yerine temayý sürekli deðiþtirme, popüler üsluplardan ve günlük yaþamdaki seslerden alaycý alýntýlar yapma ve Liszt'in çevrimsel biçiminden ustalýkla yararlanan teknikleri senfonide biçim yönünden yeni bir birlik saðlama sayýlabilir.

Sanatýný kiþisel içeriðini ise en çok çaðýnýn hak ve özgürlüklerden yoksun insanýný tinsel çalkantýsýný baþka herhangi bir besteciden çok daha fazla yaþamýþ olmasý etkileniþ, bu da onun kiþiliði ile müziðini özdeþleþtirmiþtir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


ada 19.-20. Yzyl Bestecilerinden BazlarReferans bilgisi: "Gustav Mahler", 2011 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/280/Gustav_Mahler.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com