Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Joseph Maurice Ravel

Besteci Tanıtımı

Joseph-Maurice Ravel 7 Mart 1875 Fransa doðumlu, 20 yüzyýlýn önemli Fransýz besteci ve piyanistlerindendir. En bilinen eseri Bolero'dur. Bolero kadar baþarýlý baþka bir tanýnmýþ çalýþmasý ise 1922 yýlýnda Rus besteci Modest Musorgski'nin eseri Bir Sergiden Tablolar adlý piyano eserinin orkestrasyonudur.

Maurice Ravel, Fransa-Ýspanya arasýndaki Bask bölgesinde küçük bir köy olan Ciboure'da Bask bir anne ile Ýsviçreli bir babanýn oðlu olarak doðmuþ, çocukluðu ise Paris'te geçmiþtir. Müzik yeteneðini ve ayrýntýlara olan hassasiyeti babasýndan geçmiþtir. Ayrýntý düþkünlüðü sebebiyle besteci Stravinski onu müziðin Ýsviçre saati tasarýmcýsý olarak adlandýrmýþtýr. Ravel eserlerinde, bir saatin parçalarýna benzer biçimde küçük müzik kýsýmlarý yaratýp, onlarý birleþtirerek daha karmaþýk yapýlar oluþturmaktaydý.

Ravel piyano derslerine 7 yaþýnda baþlamýþtý. 5 ile 6 yýl kadar sonra ise artýk eser besteliyordu. Piyano eðitimine daha sonra Paris Konservatuvarý'nda devam etti. Konservatuvar'da kendilerine Apaches diyen ve düzenledikleri içkili eðlencelerle tanýnan genç sanatçýlar grubuna dahil oldu.

Konservatuvarda 14 yýl boyunca dönemin en ünlü müzik eðitimcilerinden Gabriel Fauré ile birlikte çalýþtý. Okulun verdiði prestijli Roma Ödülü'nü almayý defalarca denemiþ ancak baþaramamýþtýr. Ödülün favorisi olarak gösterildiði yýl ilk aþamada elenmesi bir skandala dönüþtü ve kendisi bunun ardýndan bu okuldan ayrýldý. Bu olay, konservatuvar müdürünün de istifasýna yol açmýþtý.

Ýkisi de empresyonist ressam Claude Monet'nin resimlerinden ilham alan Claude Debussy ile Maurice Ravel birbirlerinden eþit ölçüde etkilenmiþlerdir. Bu sebeple müzik tarihinde adlarý genellikle birlikte anýlýr. Ravel, Amerikan Cazý, Asya müziði, Avrupa halk þarkýlarý gibi dünya müziklerinden de etkileniyordu.

Þehrazat (1898) adlý bestesi Doðu müziklerine ilgisini göstermektedir yine de asýl özellikle Ýspanyol müziðine yönelmiþtir. Ýspanyol müziði kývamýndaki besteleri arasýnda en bilinenleri Bolero (1928) ile Ýspanyol Rapsodisi(1908)'dir.

1910-1920 yýllarý arasýnda Paris'te yaþayan Rus besteci Stravinski ile Rus Balesi Topluluðu, Ravel'in bestelerini etkilemiþ ve kendisi daha geleneksel bir tarza yönelip neo-klasik eserler vermeye baþlamýþtýr.

Maurice Ravel I. Dünya Savaþý'nda hem saðlýk sorunlarý hem de yaþý sebebiyle askere alýnmadý. Gene de savaþta ambulans þoförlüðü yapmýþtýr. Savaþýn ardýndan orkestra þefi olarak seyahatlerine devam etti. ABD'de özellikle ilgi gördü. Burada yakýndan tanýdýðý Amerikan caz müziðinin etkileri sonraki eserlerinde özellikle hissedilmektedir.

Ravel 1921'de Fransýz hükümetinin Légion d'Honneur ödülünü reddetmiþti. 1931’de Oxford Üniversitesi’nin verdiði onursal doktorayý ise kabul etmiþtir.

Yetiþtirdiði az sayýdaki öðrencilerde belli baþlýlarý Vaughan Williams ile Maurice Delage'dir.

Maurice Ravel, 1927'de kimi sinir sistemi rahatsýzlýklarý geçirmeye baþladý. Bir süre sonra ise kas problemleri ve afazi (söz yitimi) sorunuyla karþýlaþtý. Ardýndan bunama belirtileri baþ gösterdi. Ve 1932'de geçirdiði trafik kazasý sonrasýnda da durumu iyice aðýrlaþtý. Bu hastalýklar ve sorunlar sebebiyle beste üretemez oldu. 1937'de geçirdiði baþarýsýz beyin ameliyatýnýn ardýndan ise ne yazýk ki yaþama veda etti.

Ravel'in müzikal-komedi türünde iki operaya sahiptir, L'heure espagnole ile L'enfant et les sortilèges. Ýlki, 18. yüzyýlda Ýspanya'da bir saat tasarýmcýsýnýn sadakatsiz eþinin bir gününü anlatmaktadýr. Ýlk kez 1911 yýlýnda Paris'te izleyici karþýsýna çýkmýþtýr.

Ýkinci operanýn librettosu ise romancý Collette tarafýndan yazýlmýþtýr. Afacan bir çocuðun çevredeki hayvanlarla mobilyalar tarafýndan cezalandýrýlmasýný anlatýr. Bu eserse ilk kez 1925 yýlýnda Monte Carlo'da sahnelenmiþtir.

Koreografik þiir La Valse ile Ma mère l'oye, Valses nobles et sentimentales piyano düeti olarak bestelenmiþ ve sonra bale müziði olarak uyarlanmýþtýr. Ravel, Rus opera yöneticisi Dyagilev’in sipariþi üzerine ayrýca Daphnis et Chloé balesini bestelemiþtir. Koreografik senfoni olarak tanýmlanan bu eser Helenistik bir romana dayanmaktadýr. Bestelediði son bale müziðiyse Bolero'dur.

Ýki piyano konçertosundan ilkini savaþta sað kolunu yitiren piyanist Paul Wittgenstein'ýn talebi üzerine 1930 yýlýnda sadece sol el için bestelemiþtir. 1931'de tamamlanan ikinci piyano konçertosu ise iki el içindir. Ravel'in en tanýnmýþ orkestra eseri de Ýspanyol Rapsodisi'dir.

Kendisi de oldukça iyi bir piyanist olan Joseph Maurice Ravel pek çok piyano eseri yanýnda birkaç oda müziði eseri de bestelemiþtir.

Ravel'in vokale dayalý eserleri arasýnda en öne çýkaný Þehrazat'týr. Bu eser, mezzo-soprano ve orkestra için yazýlmýþ olup Don Quichotte à Dulcinée eseri ise film müziði olarak yazýlmýþtýr.
İlginizi çekecek, öneririm:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Çağdaşı 19.-20. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Joseph Maurice Ravel", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/265/Joseph_Maurice_Ravel.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com