Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 

Ses Aralýklarý
Piyano tuþ frekanslarýna göre ses aralýklarý: Soprano: C4 - C6 (261,626 - 1046,5 Hz) Mezzo-Soprano: A3 - A5 (220 - 880 Hz) Kontralto (Alto): F3 - F5 (174,6 - 698,456 Hz) Tenor: C3 - C5 (130,813 - 523,251 Hz) Bariton: G2 - G4 (97,998 -... Devamı >>

Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven (16 Aralýk 1770-26 Mart 1827) Alman klasik müzik bestecisi. Ludwig van Beethoven 1770 yýlýnda Bonn'da mütevazý bir ailenin çocuðu olarak dünyaya gelmiþtir. Ýlk müzik öðretmeni babasýdýr. Alkolik bir müzisyen olan babasýnýn... Devamı >>

Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38
Fazýl Say'ýn 2. senfonisi olan Op. 38 Mezopotamya Senfonisi 23 Haziran 2012 tarihinde þef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan Filarmoni Orkestrasý tarafýndan Ýstanbul'da seslendirilmiþtir. Eserin bu ilk seslendiriliþinde solist olarak... Devamı >>

Ludwig van Beethoven, Senfoni No. 3 Op. 55 "Eroica - Kahramanlýk" Mi bemol MajorLudwig van Beethoven, Senfoni No. 3 Op. 55 "Eroica - Kahramanlýk" Mi bemol Major
Ýlk yorumu: 1805, Viyana. Bu büyük senfoninin, bu devrimci, yenileyici yapýtýn ilk çalýþmalarý 1802 yýlýnda baþlamýþ, 1803 yýlý boyunca sürmüþtür. "Üçüncü Senfoni" müzik dýþý bir konunun anlatýmý, tanýmlanmasý amacýna yönelmiþ bir denemedir ve bu... Devamı >>

Carl Maria von Weber
Weber'in adýný duyunca hatýrýmýza þarkýlarýyla, korolarýyla “Freischütz” operasý gelir. Bu eser, dünyadaki esrarlý kuvvetlerin sihrine kapýlarak onu terennüm eden, romantik bir ruh ile doludur. Düþen çiðlerin serinlettiði bir sabah... Devamı >>

Iþýn Metin
Orkestra þefi Iþýn Metin müzik eðitimine Ýstanbul'da küçük yaþlarda aldýðý özel piyano ve solfej dersleriyle baþladý. Kompozisyon alanýnda sergilediði yetenek neticesinde 1987 yýlýnda Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'ne... Devamı >>

Özgecan GünözÖzgecan Günöz
Özgecan Günöz 1986 yýlýnda Ýzmir'de doðdu. 1996 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girerek Prof. Cengiz Özkök ve Prof. Reyyan Yücelen Baþaran ile keman çalýþtý. 2000 yýlýndan itibaren eðitimine Dokuz Eylül Üniversitesi... Devamı >>

Jean Sibelius, Keman Konçertosu Op. 47 Re minorJean Sibelius, Keman Konçertosu Op. 47 Re minor
Doðaya ve Fin tarihine aþýk olan Jean Sibelius genellikle bu özellikleri müziðinde deðerlendirmiþtir. "Þarký söylemeyen çalgý piyano"yu sevmediðini belirten bestecinin yazdýðý tek konçerto olan Keman Konçertosu'nda da, uzmanlar Fin kültüründen... Devamı >>

Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84
Beethoven'ýn bir yýl içinde tamamladýðý ve ilk seslendiriliþi 24 Mayýs 1810'da yapýlan Egmont müziði, bir uvertür ve dokuz parçadan oluþur. Uvertür bir senfonik þiir gibi dramýn bütün konusunu canlandýrdýðý için Goethe'nin trajedyasýný... Devamı >>

Wolfgang Amadeus Mozart, Keman Konçertosu No. 4 K218 Re MajörWolfgang Amadeus Mozart, Keman Konçertosu No. 4 K218 Re Majör
Wolfgang Amadeus Mozart'ýn günümüzde pek sýk yorumlanan bu yapýtý, keman konçertosu türünde ilk beþ örnekten biridir. Diðerleriyle beraber 1775 yýlýnda yazýlmýþtýr. "Re majör" konçertonun Boccherini'nin o tarihten 10 yýl önce yazýlmýþ bir... Devamı >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>

Klasik Müzik bestecileri, Klasik Müzik sanatçıları, Klasik Müzik dönemleri ve Klasik Müzik tarihi hakkında bilgi.

ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2020 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com