Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 

Ses Aralýklarý
Piyano tuþ frekanslarýna göre ses aralýklarý: Soprano: C4 - C6 (261,626 - 1046,5 Hz) Mezzo-Soprano: A3 - A5 (220 - 880 Hz) Kontralto (Alto): F3 - F5 (174,6 - 698,456 Hz) Tenor: C3 - C5 (130,813 - 523,251 Hz) Bariton: G2 - G4 (97,998 -... Devam >>

Louis Hector BerliozLouis Hector Berlioz
Fransýz romantik besteci Hector Berlioz (1803-1869) en çok ünlü besteleri Fantastik Senfoni ve Requiem (Grande Messe des morts) ile tanýnýr. Berlioz modern orkestranýn oluþumuna "Treatise on Instrumentation" adlý batý müziði enstrümanlarý üzerine... Devam >>

Serge Koussevitzki, Kontrabas ve Orkestra için Konçerto Op. 3Serge Koussevitzki, Kontrabas ve Orkestra için Konçerto Op. 3
Türkiye'de ilk seslendiriliþi 28 Þubat 1986 yýlýnda Þef: Fuat Mansurov, Solist: Tahir Sümer Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý tarafýndan yapýlmýþtýr. Bütün büyük kontrabasçýlarýn ilki, Venedik'te kontrabasçý bir ailenin içinde yetiþmiþ ve... Devam >>

Çaðdaþ ÖzkanÇaðdaþ Özkan
Piyanist Çaðdaþ Özkan, 1985'te Bulgaristan'da doðdu. Akademik müzik eðitimine 1998 yýlýnda Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Ýlköðretim Okulu Piyano Ana Sanat Dalý'nda burslu olarak baþladý. Bilkent... Devam >>

Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 4 Op. 36 Fa minorPeter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 4 Op. 36 Fa minor
Ýlk yorumu: 1878, Moskova. Peter Ýlyiç Çaykovski'nin senfoni alanýndaki ilk önemli verimidir. Çaykovski'ye özgü etkili orkestralamasýyla, Slav melankolisi yansýtan genel týnýsýyla seçkinleþen eser Bn. von Meck'e adanmýþtýr. Sanatçý,... Devam >>

Joaquin RodrigoJoaquin Rodrigo
Joaquín Rodrigo Vidre, özellikle Gitar Konçertosu'yla tanýnan 1901 Ýspanya doðumlu klasik müzik bestecisi ve piyano virtüözüdür. Erken bir yaþta kör olmasýna raðmen, büyük baþarýlar kazanmýþ olan Joaquin Rodrigo'nun klasik gitar çalýþmalarý... Devam >>

Joseph Maurice Ravel
Joseph-Maurice Ravel 7 Mart 1875 Fransa doðumlu, 20 yüzyýlýn önemli Fransýz besteci ve piyanistlerindendir. En bilinen eseri Bolero'dur. Bolero kadar baþarýlý baþka bir tanýnmýþ çalýþmasý ise 1922 yýlýnda Rus besteci Modest Musorgski'nin eseri... Devam >>

Peter Ýlyiç Çaykovski, Romeo ve Jülyet Fantezi UvertürüPeter Ýlyiç Çaykovski, Romeo ve Jülyet Fantezi Uvertürü
Çaykovski, ilk önemli senfonik eseri olan bu Fantezi Uvertürü, Rus Beþleri adlý grubun lideri olan Balakirev'in öðüdü ve öngördüðü plan üzerine, 1869'da yazdý. Belçikalý soprano Desirée Arot ile sonu düþ kýrýklýðýyla biten aþkýn umutsuzluðuyla 29... Devam >>

Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans SuitiUlvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti
Eski Ýstanbul'da kadýn ve erkekler ayrý ayrý eðlenir, köçek adý verilen ve kadýn kýlýðýndaki erkekler çalgý veya þarký eþliðinde dans ederdi. Besteci bu eðlencelerde çalýnan müziklerden Karcýðar ve Hicaz makamýndaki bazý örnekleri derleyerek Dans... Devam >>

Ahmet Baran
Kanun sanatçýsý Ahmet Baran 1983 yýlýnda Ankara'da doðdu. Müzik eðitimine sekiz yaþýnda TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nda Özgen Gürbüz, Cemile Uncu ve Vedat Kaptan Yurdakul gözetiminde baþladý. Kanun eðitimine ise on yedi yaþýnda Deniz Göktaþ... Devam >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>

Klasik Mzik bestecileri, Klasik Mzik sanatlar, Klasik Mzik dnemleri ve Klasik Mzik tarihi hakknda bilgi.

YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2019 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com