Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Jean Sibelius

Besteci Tanıtımı

Jean Sibelius

Johan Julius Christian "Jean" Sibelius (1865-1957) 19. yüzyýllarýn sonuyla 20. yüzyýlýn baþlarýnýn klasik müzik tarihinde adý geçmiþ deðerli Finlandiyalý bestecidir. Müziði Finlandiya'nýn ulusal kimliðinde büyük rol almýþtýr.

Sibelius Hämeenlinna'da Finlandiya'nýn Rus Büyük Dükalýðýnda Ýsveçli bir ailenin oðlu olarak dünyaya geldi. Babasý Christian Sibelius þehrin doktoru, annesinin adýysa Maria idi. Ailesi arasýnda Janne olarak bilinmesine karþýn, öðrencilik yýllarýnda denizcilikle uðraþan amcasýnýn getirdiði yýðýnla kartla adýnýn Fransýzcada söylendiði þekliyle Jean'ý kullanmaya baþladý.

Jean daha 2 yaþýndayken babasý tifodan hayatýný kaybetti. Bu üzüntü daha sonra ekonomik sýkýntýlarýyla devam etti. Babasý hayattayken hiçbir zaman elindeki parayý iyi bir þekilde kullanamamýþ, bu ailenin geriye kalan üyelerinin Maria'nýn annesine ait bir eve taþýnmasýna neden olmuþtu. Bu evde Jean'ýn babasýnýn ölümünden sonra bir bebek dünyaya gelmiþti.

Jean, Hämeenlinna'da okula gitti ve okulun orkestrasýnda erken yaþta çalmaya baþladý. Ablasý ve kendisinden küçük erkek kardeþi müzik bakýmýndan yetenekliydi. Annelerinin de babalarýnýn da aileleri müzikle iç içeydiler.

Jean'ýn babasý Christian gitar çalardý. Romantik, otantik "harika bir þekilde saf" ve iyi kalpli bir adam olarak bilinirdi. Daha sonra Sibelius: "...benim içimde saf olan her þey, iç mantýkta eksik olsa bile benim ruhuma çok þey ifade ediyor." demiþtir.

Sibelius ailesinin Hämeenlinna'daki evi þu an bir müzedir. Ev 1834'te yapýlmýþ olup Jean'ýn babasýnýn ölümüne kadar kiralýktý. Ev bir pianoya sahip ki bu da Jean'ýn babasýnýn ölümüne kadar kiralýktý. Evinde için ayrýca beþ tane kuþ kafesi ve odalar saksý bitkileri ile doluydu. Ýnsanýn içini ýsýtan bu müze dünyanýn en ünlü bestecilerinden birini tanýmak için iyi bir fýrsattýr.

Kaynak: Vikipedi


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariJean Sibelius'un Eserlerinden Örnekler


İlgili Yazılar


Çağdaşı 19.-20. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Jean Sibelius", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/142/Jean_Sibelius.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com