Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Gioachino Rossini

Besteci Tanıtımı

Gioachino Rossini

Babasý Anton trompetçi, annesi Renata opera þarkýcýsý olan ailenin oðullarý olarak 1792 yýlýnda dünyaya geldi. Babasý 1796'da siyasal çatýþmalarda, Fransýz Devrimi'nden yana olduðu için tutuklandý. Annesi yaþamýný þarkýcý olarak kazanmak zorunda kaldý.

Gioachino Antonio Rossini ise üç yýl klavsen dersleri aldý, daha sonra Angelo Tesei ile þan ve armoni çalýþtý. Kýsa zamanda kendini geliþtirerek kilisede solistlik yapmaya baþladý. 1806 yýlýnda Bologna'da Filarmoni Okulu'na girdi. Birçok þarkýcý yetiþtiren Mombelli ailesi için ilk kez 1812'de sahnelenen “Demetrio e Polibio” adlý ilk opera seria'sýný yazdý.

Ýlk ciddi operasýný 1810'da besteledi ve 1812 yýlýna doðru daha þimdiden beþ opera meydana getirdi. Ýtalya'nýn en büyük bestecisi olarak tanýndý. 1813'de Venedik'te yazdýðý “Tancred” adlý operasý onun daha çok tanýnmasýný saðladý. Bu sýralarda bir “Ýtalyan Kýzý Cezayir”de adlý operasýný da besteledi.

Napoli Tiyatrosu'nun müdürü Barbaja, sene de en az iki opera yazmasý üzerine Rossini ile kontrat yaptý ve kendisine 15.000 frank maaþ baðladý. “Elizabeth” adlý eseri yeni bir uvertür ile desteklenerek önemli bir baþarý daha kazandý. Bu baþarý üzerine 1816 karnaval sezonu için Roma'dan çaðrýldý.

Roma'da ilk operasý baþarýlý olmadý, ikincisi Almaviva'da baþarýsýzlýða uðradý ve kýsa bir süre sonra da “II Barbiere di Siviglia” (Sevil Berberi) olarak deðiþtirildi. Ayný yýl Napoli'de “Otello” operasýný yazdý. 1817'de “Külkedisi”, 1818'de “Musa Mýsýrda” adlý çok kýymetli operalar daha yazdý.

28 yaþýndayken Napoli Tiyatrosu þarkýcýlarýndan soprano Isabella ile evlendi. 1822 yýlýnda konserli ve süvarili geziler yapmak üzere Londra'ya gitti. Konser turnesi 5 ay sürdü oradan konserler vermek ve kendisini tanýtmak üzere Paris'e geçti. Fransa'da önce 18 ay Ýtalyan Tiyatrosu müdürlüðünde müzik müfettiþi ve kral bestecisi oldu. Venedik'te “Tancred” operasýyla baþlayan zaferleri “Guillaume Tell” (William Tell) operasýyla Paris'te bitti.

Bu son operasýndan sonra 30 yaþýnda opera yazmayý terk etti ve emekliye ayrýldý. 1845'de ilk eþi öldüðü için yeniden Olmpe Pelisie adýnda bir müziksever dul kadýnla evlendi. 13 Kasým 1868 tarihinde Paris yakýnýndaki Passy'de hayatýný kaybetti. Fakat 18 sene sonra Ýtalya, Rossini'nin mezarýný geri istedi. Rossini yine törenle Ýtalyan hükümetine teslim edildi ve sanatçý son uykusuna uðurlandý.

En önemli operalarý: Demetrio e Polibio, La Cambiale di Matriminio, Ciro Ýn Babilonia, La Scala di Seta, Tancredi, Aureliano in Palmira, Sigismondo, Almaviva, La Gazzetta, Otello, La Cenerentola, La Gaza Ladra, Armida, Adelaide di Borgogna, Mose in Egitto, Adina, Ricciardo e Zoraide, Ermione, Zelmira, Semiramide, Guillaume Tell.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Çağdaşı 19.-20. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Gioachino Rossini", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/208/Gioachino_Rossini.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com