Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Jean Sibelius

Composer Introduction

Jean Sibelius

Johan Julius Christian "Jean" Sibelius (1865-1957) 19. yüzyýllarýn sonuyla 20. yüzyýlýn baþlarýnýn klasik müzik tarihinde adý geçmiþ deðerli Finlandiyalý bestecidir. Müziði Finlandiya'nýn ulusal kimliðinde büyük rol almýþtýr.

Sibelius Hämeenlinna'da Finlandiya'nýn Rus Büyük Dükalýðýnda Ýsveçli bir ailenin oðlu olarak dünyaya geldi. Babasý Christian Sibelius þehrin doktoru, annesinin adýysa Maria idi. Ailesi arasýnda Janne olarak bilinmesine karþýn, öðrencilik yýllarýnda denizcilikle uðraþan amcasýnýn getirdiði yýðýnla kartla adýnýn Fransýzcada söylendiði þekliyle Jean'ý kullanmaya baþladý.

Jean daha 2 yaþýndayken babasý tifodan hayatýný kaybetti. Bu üzüntü daha sonra ekonomik sýkýntýlarýyla devam etti. Babasý hayattayken hiçbir zaman elindeki parayý iyi bir þekilde kullanamamýþ, bu ailenin geriye kalan üyelerinin Maria'nýn annesine ait bir eve taþýnmasýna neden olmuþtu. Bu evde Jean'ýn babasýnýn ölümünden sonra bir bebek dünyaya gelmiþti.

Jean, Hämeenlinna'da okula gitti ve okulun orkestrasýnda erken yaþta çalmaya baþladý. Ablasý ve kendisinden küçük erkek kardeþi müzik bakýmýndan yetenekliydi. Annelerinin de babalarýnýn da aileleri müzikle iç içeydiler.

Jean'ýn babasý Christian gitar çalardý. Romantik, otantik "harika bir þekilde saf" ve iyi kalpli bir adam olarak bilinirdi. Daha sonra Sibelius: "...benim içimde saf olan her þey, iç mantýkta eksik olsa bile benim ruhuma çok þey ifade ediyor." demiþtir.

Sibelius ailesinin Hämeenlinna'daki evi þu an bir müzedir. Ev 1834'te yapýlmýþ olup Jean'ýn babasýnýn ölümüne kadar kiralýktý. Ev bir pianoya sahip ki bu da Jean'ýn babasýnýn ölümüne kadar kiralýktý. Evinde için ayrýca beþ tane kuþ kafesi ve odalar saksý bitkileri ile doluydu. Ýnsanýn içini ýsýtan bu müze dünyanýn en ünlü bestecilerinden birini tanýmak için iyi bir fýrsattýr.

Reference: Vikipedi


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Jean Sibelius


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Jean Sibelius", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/142/Jean_Sibelius.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com