Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Ulvi Cemal Erkin

Besteci Tanıtımı

Ulvi Cemal Erkin

Ulvi Cemal Erkin (d. 14 Mart 1906, Ýstanbul - ö. 15 Eylül 1972, Ankara), Türkiye'de çaðdaþ müziðin geliþmesinde önemli katkýlarý olan besteci. Türk Beþleri olarak adlandýrýlan grupta yer almýþ, yapýtlarýnda Türk sanat ve halk müziðinden, özellikle de köçekçelerle Karadeniz yöresinin hareketli ritim ezgilerinden yararlanmýþtýr. En tanýnmýþ yapýtý Köçekçeler (1943) süitidir.

Ýlk müzik eðitimini piyano çalan annesinden aldý. Yedi yaþýnda Adinolfi'den özel dersler alarak öðrenimini sürdürdü. Mekteb-i Sultani'yi (Galatasaray Lisesi) bitirdikten sonra, 1925'te Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn açtýðý sýnavý kazanarak devlet bursu ile Paris'e gitti. Orada önce Paris Konservatuvarýna devam etti, ardýndan Müzik Öðretmen Okulu'nda Jean ve Noel Gallon'dan, ayrýca Nadia Boulanger'den kompozisyon dersleri aldý.

1930'da Türkiye'ye döndü ve Ankara'daki Musiki Muallim Mektebi'nde armoni ve piyano öðretmenliðine atandý. 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarý'nda piyano öðretmeni oldu. 1942'de tamamladýðý ve ilk kez eþi Ferhunde Erkin tarafýndan seslendirilen Piyano Konçertosu ile Cumhuriyet Halk Partisi Ödülü'nü kazandý.

1946'da Ankara Devlet Konservatuvarý Konser Salonu'nda Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasý'ný yöneterek kendi yapýtlarý olan Piyano Konçertosu, Köçekçeler Süiti ve Birinci Senfoni'yi (1944-46) ilk kez çaldýrdý. 1947 Prag Bahar Festivali'nde gene Birinci Senfoni'yi yönetti. 1949-51 arasýnda Ankara Devlet Konservatuvarý'nýn müdürlüðünü yaptý.

Gençlik yýllarý dýþýnda halkýn önünde çalmadý. Öðrencilerine de kompozisyon öðretmeyip, yalnýzca piyano dersleri verdi. Genellikle Batý müziðinin geleneksel biçimlerine baðlý kalmakla birlikte, yapýtlarýnda geç romantiklerin ve izlenimcilerin etkileri de gözlenir.

Erkin, titiz biçim çalýþmasý ve usta orkestralamasýyla dikkati çeken yapýtlarýnda klasik tonal müzikten pek uzaklaþmamakla birlikte, besteci olarak yeni anlayýþ ve teknikleri ilgiyle izlenmiþtir.


Eserlerinden Bazýlarý Þöyledir:

Orkestra yapýtlarý: Ýki Dans (1930), Konçertino (1932), Bayram (1934), Keman Konçertosu (1947), Ýkinci Senfoni (1948-51), Keloðlan (1950).

Sahne yapýtlarý: Karagöz (1930; Ýsmayýl Hakký Baltacýoðlu'nun Karagöz adlý oyunu için müzik).

Oda müziði: Ninni, Emprovizasyon ve Zeybek Türküsü (1929-1932), Beþ Damla (1931; piyano için, sonradan bale için orkestra uyarlamasý yapýldý), Bülbül ile Ayýn Ondördü (1932; küçük orkestra için), Yaylý Çalgýlar Dörtlüsü (1935-36), Yedi Türkü (1936), Ýki Sesli Türküler (y. 1936), Çocuklar Ýçin Yedi Kolay Parça (1937; piyano için), Duyuþlar (1937; piyano için 11 parça), Piyanolu Beþli (1943), Yedi Türkü (1945; karýþýk koro için), Piyano Sonatý (1946), Sinfonietta (1951; yaylý çalgýlar orkestrasý için), Türkü Armonilemeleri (1963), Ýki Prelüd (1971; piyano için).


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariUlvi Cemal Erkin'in Eserlerinden Örnekler


İlgili Yazılar


Çağdaşı 20.-21. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Ulvi Cemal Erkin", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/111/Ulvi_Cemal_Erkin.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com