Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Jean Sibelius, Finlandiya Op. 26

Eser Açıklaması

Eserlerindeki form geliþmiþliði nedeniyle Kuzey'in Beethoven'i olarak adlandýrýlan Jean Sibelius'un (dramatik gerilimlerle yüklü þiirsel fikirleri iþleyen Beethoven'in aksine) epik karakterde ve baþarýlý doða atmosferlerini yansýtan eserlerine en güzel örnek de Finlandiya Senfonik Þiiri'dir.

Jean Sibelius'un 1899'da yazdýðý, bir yýl sonra da yeniden düzenlediði bu eser, onun müzikal konular üzerinde bestelediði senfonik þiiridir. Besteci burada vataný konusundaki düþüncelerini müzikle canlandýrmýþtýr.

Bir eleþtirmenin orta bölmede Rus istilasýna karþý direnen Finlilerin stilize savaþ týnýlarýyla yansýtýldýðýný, sonra kahramanlýðý simgeleyen bir zafer marþý biçiminde yükseldiðini belirttiði Finlandiya, önce ülkenin eþsiz güzelliklerinin tanýmýyla baþlar.

Giriþte (Introduction) kýsa ve canlý bir tema bakýr üfleme çalgýlarla duyurulur. Tahta üfleme çalgýlarýn buna verdiði yanýtý, yaylý çalgýlarýn tutkulu pasajý izler. Bu ciddi ve törensel giriþ Finlandiya'nýn binlerce gölünün duru güzelliðini, sakin ve eþsiz ormanlarýný, ovalarýnýn enginliðini canlandýrýr.

Bu kýsa baþlangýçtan sonra Sibelius Fin halkýna yönelir. Müzik hýzlanmýþ, çabuk (Allegro) tempoda, yaylý çalgýlarla canlý bir tema (Finlilerin bayramýný yansýtýrcasýna) belirmiþtir. Daha sonra tahta üflemelerle baþlayan ikinci tema ise önce yaylýlarla, sonra da yalnýzca viyolonsel ve birinci kemanlarda duyurulur.

Biraz buruk renklerde kuzey ýrkýna özgü donuk ve bastýrýlmýþ bir coþkunluk sergilenir. Sanki bir Fin halk bayramýnda gibi, özlem dolu düþünceler, ezgiler yansýr. Bu temalarýn geliþimiyle yeniden parlayan çabuk (Allegro) ve parlak sona ulaþýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariJean Sibelius'un Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Jean Sibelius, Finlandiya Op. 26", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/138/Jean_Sibelius_Finlandiya_Op_26.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com