Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Mithat Fenmen

Besteci Tanıtımı

Mithat Fenmen Türkiye'de çoksesli müziðin geliþiminde önemli katkýlarý bulunmuþ olan besteci, piyanist, müzik yazarý ve yayýncýsýdýr. Annesi piyano, mühendis olan babasý flüt, amcasý da piyano ve keman çalan müziksever bir aileye 1916 yýlýnda doðan Mithat Fenmen 9 yaþýnda piyanoya baþlamýþtýr.

1929 yýlýnda Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'nda Cemal Reþit Rey'in öðrencisi olan genç besteci, 1935 yýlýnda liseyi bitirdikten sonra Paris'e giderek Ecole Normale de Musique'te öðrenim yapmýþ, Alfred Cartot ile piyano, Nadia Bolulanger ile armoni ve kompozisyon çalýþmýþtýr.

Konservatuvarý bitirdikten sonra, Almanya’ya giderek Münih Devlet Konservatuvarý'nýn kompozisyon bölümünde Joseph Haas'ýn öðrencisi olmuþtur. Ýkinci Dünya Savaþý baþlayýnca 1939 yýlýnda yurda dönmüþ ve Ankara Devlet Konservatuvarý'na piyano öðretmeni olarak atanmýþtýr. 1954 yýlýnda Ýngiliz bale sanatçýsý Beatrice Appleyard ile evlenen besteci, iki kez konservatuvar müdürlüðü görevinde de bulunmuþtur.

Mithat Fenmen, bir virtüöz olarak Avrupa'da resital ve konserler vermiþ, Türkiye’ye gelen ünlü müzikçilere de eþlik etmiþtir. Piyano edebiyatýnýn baþlýca yapýtlarýný Türkiye'de ilk seslendiren üretici kimliðiyle de tanýnmýþtýr.

Ülkemizde "ilk seslendirme" kapsamýnda oda müziði yapýtlarýna da el atmýþ, kurduðu oda müziði topluluklarýyla bu alandaki baþlýca yapýtlarýn yorumlanmasýný saðlamýþtýr.

43 yýl boyunca piyano öðretmenliði yapan Fenmen, üstün yetenekli çocuklarýn keþfedilmesi yolunda öncülük etmiþtir. Müziðe baþlattýðý öðrencileri arasýnda Ýdil Biret, Pekinel Kardeþler, Gülsin Onay ve Fazýl Say vardýr.

1951-1954 ile 1970-1973 yýllarý arasýnda Ankara Devlet Konservatuvarý müdürü olarak görev yapan besteci, 1973-1975 yýllarý arasýnda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüðünün üstlenmiþtir.

Fenmen, besteciliðe gençlik yýllarýnda baþlamýþtýr. 16 yaþýndayken bestelediði bir "vals", ölümünden sonra bulunmuþ, son öðrencisi Fazýl Say tarafýndan seslendirilmiþtir. Paris ve Münih'teki kompozisyon öðreniminin getirdiði geniþ açýlýmla yapýtlarýnda yerel renklere yönelmemiþ, yeni müzik tekniklerini yumuþak bir anlayýþla kullanarak derinlikler araþtýrmýþtýr.

"Piyanistin Kitabý" ve "Solfej" adlý kitaplarýnýn yaný sýra, 1949-1954 yýllarý arasýnda "Müzik Görüþleri" adlý aylýk bir dergi yayýnlayan Fenmen'in en önemli yapýtý kabul edilen piyano ve orkestra için Konçertino'su, Ahmet Say belgeliðindedir. Yapýtlarýnýn yayýn ve seslendirme haklarý ailesine aittir.

1971 yýlýnda Devlet Sanatçýlýðý unvaný almýþ olan Mithat Fenmen 1982 yýlýnda vefat etmiþtir.
İlginizi çekecek, öneririm:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Çağdaşı 20.-21. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Mithat Fenmen", 2012 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/330/Mithat_Fenmen.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com