Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Nikolay Rimski-Korsakov

Composer Introduction

Rimski-Korsakov St. Petersburg yakýnlarýndaki Novgorod'da 18 Mart 1844'de dünyaya gelmiþtir. 19. yy.'daki çoðu Rus besteci gibi besteciliðe amatör çalýþma olarak baþlamýþtýr, asýl mesleði donanmadadýr. En bilinen eseri Bin Bir Gece Masallarý'ndaki Þehrazat'ýn anlattýðý öykülere iliþkin olan Þehrazat adlý senfonik süitidir.

Piyano çalmayý genç yaþta öðrenmiþ olsa da, yeteneðini ve kulaðýnýn iyi olduðunu fark eden ailesi, bunun pek üzerinde durmadý. Çünkü Nikolay'ý, aðabeyi gibi ülke donanmasýnýn baþarýlý bir denizcisi olarak görmek istiyorlardý. Bunun üzerine Nikolay Rimski-Korsakov daha 12 yaþýnda St. Petersburg'daki donanma okuluna girdi.

Nikolay Rimski-Korsakov, o günden sonra müzikal çalýþmalarýna hýz verse de geçinebilmek için donanmadaki iþini de sürdürmüþ ve ancak 8 yýl sonra aktif iþinden ayrýlabilmiþtir.

Bestecinin müzikal alandaki çalýþmalarý, yalnýz yaratýcý iþleriyle sýnýrlý deðildir. 1871'de 27 yaþýndan baþlayarak yaþamýnýn sonuna kadar St. Petersburg Konservatuarý'nda profesörlük de yapmýþtýr.

Korsakov, donanmanýn pirinç çalgýlar grubunda on yýl çalýþmýþ, Müzik Okulu'nda yedi yýl müdürlük, Imperial Capella'da ise 10 yýl müdür yardýmcýlýðý yapmýþtýr. 1874-1907 tarihleri arasýnda St. Petersburg, Moskova, Kiev, Brüksel ve Paris'te çok sayýda senfonik konser yöneten besteci, 64 yaþýnda Loubensk'te yaþamýný yitirmiþtir.
I suggest, you'll like this:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Nikolay Rimski-Korsakov


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Nikolay Rimski-Korsakov", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/335/Nikolay_Rimski_Korsakov.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com