Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Edward Elgar

Composer Introduction

Sir Edward William Elgar, çoðu eseri Ýngiliz ve uluslararasý klasik müzik konserleri repertuvarýna girmiþ olan 1857 doðumlu Ýngiliz bir bestecidir. En bilinen eserleri arasýnda Enigma Çeþitlemeleri, keman ve viyolonsel için konçertolarý ve iki de senfonisi yer alýr.

Ýngiliz müziðinde görülen canlanmanýn öncülerinden biri olan besteci Edward Elgar, Worchester yakýnýndaki Broadheath þehrinde doðmuþtur. Kilise orgcusu olan babasý müzik alet ve araçlarýnýn alým satýmýyla uðraþýyordu. Elgar ilk müzik çalýþmalarýna böyle bir ortam­da baþlamýþtýr.

Müzikle çok ilgilenmesine, beste denemeleri yapmasýna karþýn sistemli bir mü­zik eðitimi görmedi. Usta bir kemancý olduðu için yaþamýný keman çalarak kazanmayý düþünüyordu. Ancak evlilik sonrasý eþinin de desteðiyle beste çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý.

1899'da bestelediði ve en büyük yapýtlarýn­dan biri olan Enigma Çeþitlemeleri toplam 14 çeþitlemeden oluþur; ilk 13'ü üstü kapalý bir biçimde arkadaþlarýný, sonuncusunda ise ken­dini betimler. Bu çalýþmasýyla adýný besteci olarak duyuran Elgar, Henry Purcell'dan son­raki ilk büyük Ýngiliz besteci olarak kabul edilir.

Elgar'ýn 1900'de bir þiire dayanarak beste­lediði Gerontius'un Düþü adlý oratoryo birçok eleþtirmence sanatçýnýn baþyapýtý olarak de­ðerlendirilir. Kral VII. Edward'ýn 1901'deki taç giyme töreni için yazdýðý Debdebe ve Þata­fat adlý beþ marþ ise büyük yanký uyandýrmýþ ve bestecinin Ýngiliz ulusunca benimsenmesi­ne ve sevilmesine yol açmýþtýr.

Yazdýðý marþlarla deðil duygulu yapýtlarýyla anýmsanmak isteyen Elgar, yaþamýnýn büyük bir bölümünü Gal sýnýrýna yakýn bir bölgede geçirdi ve bestelerinde bazý Gal halk türküle­rinden de yararlandý. 1904'te "sir" unvaný alan Elgar 1905-08 arasýnda Birmingham Üniversitesi'nin ilk müzik profesörü oldu.

1908'de ilk kez yorumlanan Birinci Senfoni'yle, Elgar yeteneðinin doruðuna ulaþtý. 1911'de yazýp VII. Edward'ýn anýsýna adadýðý Ýkinci Senfoni'de Edward döneminin þaþaalý yaþamý anlatýlýr. Ayný yýl bestelediði Tören Marþý sevilen ve çok çalýnan yapýtlarýndandýr.

Lon­dra Kentinde adlý uvertürü bestecinin mizah yönünü yansýtýr. Müziði zaman zaman neþeli ve hafiftir. Karýsýnýn ölümünden sonra az sa­yýda beste yapan Edward Elgar, öldüðünde geriye bit­memiþ bir senfoni, bir piyano konçertosu ve bir opera býrakmýþtýr.
I suggest, you'll like this:
Aleksandr Borodin, Senfoni No. 2 Si minör


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Edward Elgar


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Edward Elgar", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/285/Edward_Elgar.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com