Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Hugo Emil Alfven

Composer Introduction

Ýsveç'li besteci, þef ve keman virtüözü Hugo Emil Alfvén (1872–1960) Stockholm'de doðdu ve müzik eðitimini buradaki Müzik Konservatuvarýnda 1887-1891 yýllarý arasýnda Lars Zetterquist'ten ve Johan Lindegren'den aldý. Hayatýný Stockholm Kraliyet Operasý kadrosunda keman virtüözü görevi ile kazanmýþtýr.

Alfven çaðdaþý Wilhelm Stenhammar ile birlikte o dönem Ýsveç'inin en önemli bestecisi sayýlýyordu. Orkestrasyonu týpký Richard Georg Strauss gibi usta iþi ve renklidir. Besteci beþ senfoni önemli miktarda orkestral, koral, vokal çalýþmalar, bale müzikleri ve oda müziði eserleri yazmýþtýr.

Alfvén kendi ülkesi dýþýnda "Birinci Ýsveç Rapsodisi", "Midsommarvaka" gibi eserleri ile bilinmektedir. Bunlardan ve beþ senfonisinden baþka, ülkesinin kültüründen kaynaðýný alan þan eserleri ve piyano müzikleri, þef olarak yönettiði "Orphei Drängar" erkekler korosu için yazdýðý eserler de dikkat çekmektedir.

Besteciliði ile orkestra ve koro þefliðini de 1960'taki ölümüne dek uzun yýllar sürdürmüþtür.
I suggest, you'll like this:
Aleksandr Borodin, Senfoni No. 2 Si minör

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Hugo Emil Alfven


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Hugo Emil Alfven", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/100/Hugo_Emil_Alfven.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com