Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Antonin Dvorak

Besteci Tanıtımı

Antonin Dvorak

Antonín Dvořák (Türkçe okunuþu; Antonin Dvorjak) (d. 8 Eylül 1841 – ö. 1 Mayýs 1904). Çek, geç romantik dönem, klasik batý müziði bestecisidir.

Bohemya'da 1841'de bir kasabýn oðlu olarak dünyaya geldi. Bedřich Smetena'nýn müziðini iþittiðinde besteci olmaya karar verdi. Sonunda, Smetana'nýn orkestra þefi olduðu Prag Ulusal Tiyatrosu'nda viyolacý oldu. Bestelerini üretebilmek için 1873'de orkestradan ayrýldý ve 1 yýl içinde Avusturya ulusal ödülünü alan 3 numaralý senfonisini yazdý ve jüride yer alan Johannes Brahms'ýn takdirini kazandý.

1878'de Dvořák'ýn ünü dünyaya yayýlmýþtý. Sadece Brahms'ýn deðil, eserlerini konserlerinde ve turnelerinde seslendiren Richard Wagner, Edward Elgar gibi bestecilerin de desteðini aldý. Bu dönemde defalarca Ýngiltere'ye gitti. Prague Konservatuarý'nda profesör oldu, Cambridge Üniversitesi'nden onursal doktora aldý; New York'taki Ulusal Müzik Konservatuarý'nýn yöneticiliðine getirildi. Yurt sevgisinden ötürü Amerika'dan gelen teklifi baþlangýçta kabul etmediyse de Prag'daki iþinden kazandýðýnýn 25 katýnýn ödeneceðini öðrenince fikrini deðiþtirdi.

3 yýl ABD'de yaþayan Dvořák, çok verimli bir dönem geçirmesine raðmen büyük vatan özlemi yaþadý. Bu özlemin etkisiyle eserlerinde Amerikan folk geleneklerinin öðelerini kullandýðý söylenir. "Yeni Dünya Senfonisi"nde, Amerika'da yaþadýðý dönemde tanýdýðý Kýzýlderili ve Afro-Amerikan müziðini büyük bir ustalýkla senfonik yapýya oturttu. 1895'te ailesiyle birlikte yurduna döndü ve Prag Konservatuarý'ndaki görevine geri geldi. 1901'de konservatuarýn yöneticisi oldu. 1904'te bir kalp krizi sonucu öldü.

En popüler eseri "9. Senfoni"'dir. Bu eserin popülerliði sebebiyle uzun zaman diðer eserleri gözardý edilmiþtir. Brahms etkisinin açýkça görülebildiði 8 numaralý Sol Majör Senfonisi de oldukça popülerdir. 7 numaralý Re minör Senfonisi en önemli eserlerindendir. Çello Konçertosu No:2 ve Keman Konçertosu, en önemli konçertolarýdýr. Bestelediði 10 opera arasýnda ise Rusalka baþyapýtýdýr ve yurtdýþýnda tanýnmasýný saðlamýþtýr. Bununla birlikte senfonik þiirleri (Vodnik, Polednice) orkestral müziði açýsýndan önemli yapýtlarýdýr.

Kaynak: Vikipedi


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariAntonin Dvorak'ın Eserlerinden Örnekler


İlgili Yazılar


Çağdaşı 19.-20. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Antonin Dvorak", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/25/Antonin_Dvorak.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com