Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Wolfgang Amadeus Mozart, Senfoni No. 38 KV 504 Re majör, "Prag"

Eser Açıklaması

Yaþamýný bestecilikle kazanmak için 1781'de Viyana'ya yerleþen Mozart, yeniden senfonik müzik yazmaya ancak 1786'da baþlayabildi. Re Majör 38. Senfoni de ayný yýl bestelendi, 6 Aralýk 1786 günü tamamlandý.

Ýlk seslendiriliþi de 19 Ocak 1787'de Figaro'nun Düðünü Operasý'nýn sahneye konulmasý için gittiði Prag'da yapýldý. Viyana'da sadece 9 kez oynanan ve Mozart için her zaman bir umut kaynaðý olan Figaro, Prag'da baþarý kazandý ve defalarca temsil edildi. Re Majör Senfoni de Praglý müzikseverler tarafýndan çok beðenildi ve besteci, Prag Operasý için Don Giovanni'yi yazma teklifini aldý.


Bölümler

I. Adagio—Allegro, 4/4 (Sonat biçiminde)
II. Andante in G major, 6/8 (Sonat biçiminde)
II Finale (Presto), 2/4


Prag Senfonisi adýyla da anýlan eserin 4/4'lük ölçüde ve Re Majör tondaki 1. Bölümü kýsa ve törensel aðýrlýktaki bir Adagio ile baþlar. Daha sonra minör tonda duyurulan tema Don Giovanni'den çizgiler taþýr. Çabuk (Allegro) tempodaki bölmedeki tema ise, iki kýsýmdan oluþur: Birincisi yalnýz yaylý çalgýlarda duyulur; ikincisi, küçük üçlüler (terzet) halinde fagotlarla yansýtýlýr...

Aðýrca (Andante) tempoda, 6/8'lik ölçüde, Sol Majör tondaki yumuþak ve duygulu 2. Bölümde trompetler ve timpani yoktur. Ana tema minör tona geçerek acýlý bir yakarýþ havasýna bürünür. Çekingen bitiþ, bölümün þiirsel havasýný artýrýr...

3. Bölüm, 2/4'lük ölçüde, Re Majör tonda ve çok hýzlý (Presto) tempodaki final ise Mozart'ýn stili için þaþýrtýcýdýr. Alýþýlmýþ menuetto bölümünün olmayýþý nedeniyle eser, Menuetto'suz Senfoni olarak da anýlýr. Üflemeli çalgýlarýn ustaca yazýlmýþ partileri, çevik fagot partileri eþliðinde duyurulan çocukça neþeli havasýyla ilgi çeker. Durmak bilmeksizin sürüp giden acelecilik, Mozart'ýn ruhsal huzursuzluðunun taþýp kabarmasýný yansýtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariWolfgang Amadeus Mozart'ın Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Wolfgang Amadeus Mozart, Senfoni No. 38 KV 504 Re majör, "Prag"", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/217/Wolfgang_Amadeus_Mozart_Senfoni_No_38_KV_504_Re.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com