Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Antonin Dvorak, Senfoni No. 7 Op. 70 Re minor

Eser Aklamas

Ýlk olarak 22 Nisan 1885 günü Londra'da, bestecinin yönetiminde seslendirilen bu eser, ayný tonda yazýlmýþ olan Dördüncü Senfoni'den, çoðu kez, "re minör büyük senfoni" diye ayýrt edilir. Dokuzuncu Senfoni (Yeni Dünya'dan) ölçüsünde tanýnmýþ olmasa da, Dvorak'ýn senfonileri içinde en olgun, anlam derinliði en tamam olanlardan biri sayýlýr.

Antonin Dvorak bu eseri, Londra'daki Krallýk Filarmoni Kurumu'na onursal üye olarak seçildikten kýsa bir süre sonra, adý geçen kurumun sipariþi üzerine yazmýþtýr. 1884 Aralýk ve 1885 Mart aylarý arasýndaki dört aylýk dönemde yaratýlmýþ olmasýna karþýn, bestecinin, Yedinci Senfoni'yi yazarken, oldukça yoðun bir çalýþma temposu içine girdiði, örneðin, giriþ kesimini üç kez yeniden yazdýðý bilinir.

Ayrýca, bilinen bir baþka gerçek te, dostu Johannes Brahms'ýn o sýralardaki son yaratýsý olan, Fa majör Üçüncü Senfoni ile baþa baþ bir senfoni ortaya çýkarabileceðini kanýtlama güdüsüdür. Bu yüzden eserde Dvorak'ýn bilinen "ulusalcý" anlayýþýný tümüyle bir yana býrakmaksýzýn, Brahms'ýn, o arada Wagner'in güçlü etkisi altýnda, Alman anlayýþýna öncelik verdiði görülür.

Eser ilk seslendiriliþinden hemen sonra, Hans von Bülow'un adýna sunulmuþ, besteci el yazmasý partisyonun ilk sayfasýna ünlü yönetmenin bir fotoðrafýný yapýþtýrarak, üzerine þunlarý yazmýþtýr: "Zafer! Bu esere sen hayat verdin! "


Bölümler

Eser dört bölümden oluþur:

I. Allegro maestoso
II. Poco adagio
III. Scherzo: Vivace - Poco meno mosso
IV. Finale: Allegro

Eser yaklaþýk 40 dakika uzunluðundadýr. 2 flüt ve pikalo, 2 obua, 2 klarinet, 2 fagot, 4 korno, 2 trompet, 3 trombon, timpani ve yaylýlardan oluþmuþ bir orkestra için notalandýrýlmýþtýr.


Senfoninin giriþi, aðýrlýðý, ciddi atmosferiyle dikkat çekici ve etkileyicidir. Giriþi izleyen ilk tema, viyolonseller ve kontrabaslarca sunulur. Yoðun enerji yüklü bu temanýn ardýndan, Dvorak'a özgü hareketlilik, kýpýrdanma belirir. Korno ve tahta üfleme çalgýlarýn birlikte sunduklarý ikinci tema, Mi bemol majör tonundadýr.

Bölüm içinde fazla aðýrlýðý olmayan bu temayý, flütlerden, klarnetlerden daha sonrada kemanlardan duyulan Brahms'ýn ikinci Piyano Konçertosu'nun Andante bölümündeki viyolonsel solosu ile büyük benzerlik gösteren yalýn, þiirli bir melodi izler. Bu melodi ilk tema ile birlikte geliþim kesimini oluþturur. Yeniden serim kesiminde ise, alýþýlmýþ biçimde ikinci tema majör mod üzerinden yinelenir. Görkemli bir ses birikiminin ardýndan, bölümün kodasýnda, baþtaki aðýr, ciddi havaya dönülür.

Ýkinci bölüm, Dvorak'ýn senfonik yaratýlarý içinde, esin gücü, buluþ zenginliði ile, seçkin bir yer tutar. Bestecinin içten inanmýþ kiþiliði, bölümün baþýnda, tahta üfleme çalgýlarýn sunduklarý koralde açýkça belirir. Kemanlarýn yumuþak yükseliþiyle birlikte, flütlerden ve obuadan lirik, duygu yüklü, yeni bir melodi iþitilir.

Bu geçiþin hemen ardýndan, þaþýrtýcý, koyu kývamlý, Tristan'vari bir "Wagner" atmosferi belirir. Kemanlarýn süsleme notalarý ile birlikte, kornolarýn sunduðu bir baþka tema belirir. Bunu izleyen crescendo ise, birdenbire, yeniden Brahms'ý getirir önümüze.

Bölümün önem taþýyan son temasý, klarinetten duyulan, daha sonra kornoda tekrarlanan, ilkin inici, sonra da çýkýcý karakterde bir cümledir. Bunu, orkestra yazýsýndaki yoðunlaþma ile birlikte, dinamik bir çýkýþ izler. Kodanýn baþ tarafýnda, koral temasý yeniden iþlenmektedir.

Üçüncü bölümde, bir önceki Brahms etkisi yerini bu kez Çek atmosferine býrakýr. Ritmik özellikteki scherzonun ilk kesiminde, birincisi fagottan, ikincisi kemanlardan duyulan, iki deðiþik tema bir arada sunulur. Bölümün triosu, güçlü anlatýmý ve melodisiyle dikkat çekicidir; scherzonun genel olarak hareketli, ritmik karakteriyle karþýtlýk gösterir. Kodanýn öncesinde, gizemli Wagner týnlamasý yeniden belirmektedir.

Dördüncü bölüm, rapsodik havasýyla dikkat çekicidir. Klarnetin sunduðu ilk tema, çingene müziði duyarlýlýðý taþýr.Bu yumuþak, lirik giriþi, Dvorak'a özgü, çarpýcý, ritmik hareketlilik izler; kemanlardan, fortissimo bir marþ ritmi yükselir. Viyola ve viyolonsellerden duyulan, yaygýn, dinlendirici, latif bir melodinin ardýndan, tahta üfleme çalgýlarýn týnýlarýyla, çingene müziði atmosferi yeniden ortaya çýkar. Eserin son ölçülerinde, marþ ritmi yeniden egemen olmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariAntonin Dvorak'n Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Antonin Dvorak, Senfoni No. 7 Op. 70 Re minor", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/143/Antonin_Dvorak_Senfoni_No_7_Op_70_Re_minor.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com