Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Antonin Dvorak

Composer Introduction

Antonin Dvorak

Antonín Dvořák (Türkçe okunuþu; Antonin Dvorjak) (d. 8 Eylül 1841 – ö. 1 Mayýs 1904). Çek, geç romantik dönem, klasik batý müziði bestecisidir.

Bohemya'da 1841'de bir kasabýn oðlu olarak dünyaya geldi. Bedřich Smetena'nýn müziðini iþittiðinde besteci olmaya karar verdi. Sonunda, Smetana'nýn orkestra þefi olduðu Prag Ulusal Tiyatrosu'nda viyolacý oldu. Bestelerini üretebilmek için 1873'de orkestradan ayrýldý ve 1 yýl içinde Avusturya ulusal ödülünü alan 3 numaralý senfonisini yazdý ve jüride yer alan Johannes Brahms'ýn takdirini kazandý.

1878'de Dvořák'ýn ünü dünyaya yayýlmýþtý. Sadece Brahms'ýn deðil, eserlerini konserlerinde ve turnelerinde seslendiren Richard Wagner, Edward Elgar gibi bestecilerin de desteðini aldý. Bu dönemde defalarca Ýngiltere'ye gitti. Prague Konservatuarý'nda profesör oldu, Cambridge Üniversitesi'nden onursal doktora aldý; New York'taki Ulusal Müzik Konservatuarý'nýn yöneticiliðine getirildi. Yurt sevgisinden ötürü Amerika'dan gelen teklifi baþlangýçta kabul etmediyse de Prag'daki iþinden kazandýðýnýn 25 katýnýn ödeneceðini öðrenince fikrini deðiþtirdi.

3 yýl ABD'de yaþayan Dvořák, çok verimli bir dönem geçirmesine raðmen büyük vatan özlemi yaþadý. Bu özlemin etkisiyle eserlerinde Amerikan folk geleneklerinin öðelerini kullandýðý söylenir. "Yeni Dünya Senfonisi"nde, Amerika'da yaþadýðý dönemde tanýdýðý Kýzýlderili ve Afro-Amerikan müziðini büyük bir ustalýkla senfonik yapýya oturttu. 1895'te ailesiyle birlikte yurduna döndü ve Prag Konservatuarý'ndaki görevine geri geldi. 1901'de konservatuarýn yöneticisi oldu. 1904'te bir kalp krizi sonucu öldü.

En popüler eseri "9. Senfoni"'dir. Bu eserin popülerliði sebebiyle uzun zaman diðer eserleri gözardý edilmiþtir. Brahms etkisinin açýkça görülebildiði 8 numaralý Sol Majör Senfonisi de oldukça popülerdir. 7 numaralý Re minör Senfonisi en önemli eserlerindendir. Çello Konçertosu No:2 ve Keman Konçertosu, en önemli konçertolarýdýr. Bestelediði 10 opera arasýnda ise Rusalka baþyapýtýdýr ve yurtdýþýnda tanýnmasýný saðlamýþtýr. Bununla birlikte senfonik þiirleri (Vodnik, Polednice) orkestral müziði açýsýndan önemli yapýtlarýdýr.

Reference: Vikipedi


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Antonin Dvorak


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Antonin Dvorak", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/25/Antonin_Dvorak.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com