Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Bat Mzii Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Elif GökalpElif Gökalp
TRT Ankara Radyosu sanatçýsý soprano Elif Gökalp 1991'de kazandýðý Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Þan Anasanat Dalý'nda lisans ve yüksek lisans eðitimi aldý. Lisans Üstü Eðitimi süresince Bilkent Sahne Sanatlarý Þan Opera Bölümü ile Hacettepe... Devam >>

Ferhat Ali GökselFerhat Ali Göksel
1979 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý Klarnet Sanatdalý'nda eðitimine baþladý, 1987'de lisans diplomasýný aldý. 1995 yýlýnda ayný okulun yüksek lisans programýna baþlayýp 1998'de mezun oldu. 1982 yýlýnda Sofya'da yapýlan II. Uluslararasý... Devam >>

Galina PetrovaGalina Petrova
Piyanist Galina Petrova, keman virtüözü Maxim Fedatov'un tüm oda-müziði performanslarýnda, mükemmel bir iþbirliðiyle partneridir. Rusya'nýn Onuru Sanatçýlarýndan, Moskova Hukümet Ödülü Payesi sahibi (2003) ve Moskova Devlet Filarmonisi... Devam >>

Greta MediniGreta Medini
1990 yýlýnda Vibo Valentia'da doðdu. Sekiz yaþýnda Vittorio Veneto "Rassegna M. Benvenuti", Valsesia Musica Uluslar arasý Keman Yarýþmasý, Vittorio Veneto Uluslararasý Keman Yarýþmasý ve Bruno Zanella Keman Yarýþmasý'nda bir çok ödül aldý.... Devam >>

Gülru EnsariGülru Ensari
1987 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Gülru Ensari, piyano eðitimine 1993 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Doç. Nihan Yapalý'nýn öðrencisi olarak baþlamýþtýr. 1999 ve 2000 yýllarýnda Cemal Reþit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen... Devam >>

Gülsin Onay
Piyano eðitimine üç buçuk yaþýnda baþlayan Gülsin Onay ilk konserini altý yaþýnda TRT Ýstanbul Radyosunda verdi. Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsamýnda, iki yýl Mithat Fenmen ve Ahmed Adnan Saygun tarafýndan Ankara'da özel eðitim verilerek 12... Devam >>

Gülþen Tatu
Ýzmir'de doðan Prof. A. Gülsen Tatu, Ýzmir Devlet Konservatuvarý'ndan mezun olduktan sonra bir yýl kurumda eðitmenlik yaptý. DAAD bursunu kazanarak gittiði Almanya'da Folkwang Musikhochschule, ve Freiburg Müzik Akademilerinde Prof. Rütters ve... Devam >>

Gökhan AybulusGökhan Aybulus
1982 yýlýnda Eskiþehir'de doðan piyanist Gökhan Aybulus, müzik eðitimine 1991 yýlýnda Prof. Zöhrab Adýgüzelzade ile Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda baþladý. Ertesi yýl Yrd. Doç. Ferit Adýgüzelzade'nin sýnýfýna katýldý. 2000... Devam >>

Hakan GüngörHakan Güngör
1973 yýlýnda Ankara'da doðan kanun sanatçýsý Hakan Güngör ilk müzik eðitimini Ankara Radyosu'nda ud sanatçýsý olan babasý Ali Osman Güngör'den, ilk kanun derslerini de Özkan Kayhan'dan aldý. 1990 yýlýnda Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü'nü... Devam >>

M. Gürel ÜnverM. Gürel Ünver
1969 yýlýnda Akþehir'de doðdu. 1983 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý'ný kazanarak, Abdullah Özkaya ile trombon çalýþmalarýna baþladý. On yýl olan öðrenim süresini, iki kez sýnýf atlayarak sekiz yýlda tamamladý. Konservatuvar Orkestrasý... Devam >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com