Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Bat Mzii Solistleri

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z |

Ediz Oytun YaþlýçamEdiz Oytun Yaþlýçam
Sanatçý 1987 yýlýnda Roma'da doðdu. Keman çalýþmalarýna 5 yaþýnda babasý Emin Güven Yaþlýçam ile baþladý. 1999-2000 öðretim yýlýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarýna kabul edildi. Burada Prof. Nuri Ýyicil ile keman... Devam >>

Köklü Yiðit TanKöklü Yiðit Tan
1980 yýlýnda ankarada doðdu.1992'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Doðan Cangal ile viyolonsel çalýþmalarýna baþladý. Öðrencilik dönemi boyunca pek çok baþarýlý resital ve oda müziði konserleri yapan sanatçý... Devam >>

M. Gürel ÜnverM. Gürel Ünver
1969 yýlýnda Akþehir'de doðdu. 1983 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý'ný kazanarak, Abdullah Özkaya ile trombon çalýþmalarýna baþladý. On yýl olan öðrenim süresini, iki kez sýnýf atlayarak sekiz yýlda tamamladý. Konservatuvar Orkestrasý... Devam >>

Nurperi YücesoyNurperi Yücesoy
Nurperi Yücesoy 1985 yýlýnda Mersin'de doðdu. 1996 yýlýnda Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarý Keman Bölümü'ne kabul edildi ve çalýþmalarýna Doç. Zülfiye Yakubova ile baþladý. 1999 yýlýnda solist olarak ilk konserinde Mersin Devlet Opera ve... Devam >>

Tuncay Yýlmaz
Keman virtüözü Tuncay Yýlmaz Ýzmir'de doðmuþtur. Ailesinin ilk müzisyeni olan Tuncay Yýlmaz, çocukken Ýzmir'de baþladýðý ve Ankara Devlet Konservatuvarý'nda devam ettiði yüksek keman eðitimini birincilikle tamamladý. Solist olarak ilk... Devam >>

Yaz IrmakYaz Irmak
1984'te Ankara’da doðan sanatçý 10 yaþýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girerek Prof. Ali Doðan sýnýfýnda viyolonsel çalýþmalarýna baþladý. 2000-2001'de Moskova Devlet Filarmoni Orkestrasý Cello Solisti Marina Tarasova... Devam >>

Ýbrahim Aydoðdu
1979 yýlýnda Konya'da doðdu. 1991 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarýnda öðrenimine baþladý. Öðrenimi süresince Yrd. Doç. Nuray Eþen ile çalýþtý. 2001 yýlýnda okuldan lisans diplomasýný pekiyi derece ile aldý. 2003 yýlýnda... Devam >>

Ýdil Biret
Türkiye'nin "harika çocuðu" piyanist Ýdil Biret'in müziðe olan ilgisi 2 yaþýnda baþladý. 5 yaþýna geldiðinde olaðandýþý müzik yeteneði, "absolut" kulaðý ve duyduðu her parçayý anýnda ve eksiksiz olarak piyanoya aktarabilme yeteneði ile Türk... Devam >>

Yeþim GökalpYeþim Gökalp
1966 yýlýnda Ýzmir'de doðan Yeþim Gökalp ilk piyano derslerini Erdoðan Okyay'dan almýþtýr. 8 yaþýnda Ankara Devlet Konservatuvar'ý piyano bölümüne girerek Prof. Ayþe Savaþýr'ýn öðrencisi olmuþ, 1982-1983 öðretim yýlýnda sýnýf atlayarak yüksek... Devam >>

Özgür ÜnaldýÖzgür Ünaldý
Özgür Ünaldý ilk çalýþmalarýna 1991 yýlýnda Konya Selçuk Üniversitesi'nde Prof. Seçkin Gökbudak'tan özel dersler alarak baþladý. 1998 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik Hazýrlýk Okulu'nu burslu kazanarak... Devam >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2020 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com