Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Johannes Brahms

Composer Introduction

Johannes Brahms

Johannes Brahms (d. 7 Mayis 1833, Hamburg - ö. 3 Nisan 1897, Viyana) Alman besteci, piyanist ve orkestra þefi, 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnýn en önemli Alman Romantik Bestecilerinden.


Gençlik yýllarý

17 Mayýs 1833'de Hamburg'da doðan Brahms (Aþaðý Sakson - Kuzey Alman) geniþçe bir ailenin çocuðuydu. Babasý el iþçiliðiyle para kazanýyordu, ayrýca Hamburg'taki birkaç dans lokalinde korno ve kontrabas çalarak küçük gruplarla sahne alýyordu. Brahms piyano dersleri alarak müziðe yedi yaþýnda baþladý. Besteciliðe olan yeteneðini genç yaþlarda göstermeye baþladý, 1849'da yazdýðý Sevilen Valsler üzerine Fantezi adlý yapýtý Piyanoçalarlar için çalýnmasý hiçte kolay olmayan bir yapýttýr.

Brahms genç birisi olarak kendine özgü bir anlatým biçimi geliþtirmiþti; erken dönem yapýtlarýný Pseudonymen (G. W. Marcks, Karl Würth) adý altýnda yayýnlatýyordu ve bunlara kendine göre yüksek opus numaralarý veriyordu. Baþlarda yalnýzca piyano yapýtlarý veren Brahms orkestranýn olanaklarý ve sýnýrlarý konusunda kendine henüz güvenmiyordu. Daha sonraki yýllarda da orkestra yazýsý konusunda yakýn çevresinin desteðine baþvurmuþtur.

1853 yýlýnda, Reményi adý altýnda icra eden Macar kemancý Eduard Hoffman (1828-98) Brahms'ý Hannover'de oturan dönemin büyük kemancýsý Joseph Joachim ile tanýþtýrmýþtýr. Joachim'den çok etkilenen Brahms Onun çalýþýnda yoðun bir ateþ, öyle ki, herþeyi kaderine býrakan bir enerji, ritmdeki kesinlik, sanatçýyý gösterircesine ve onun yapýtlarýnda (bestelerinde) daha þimdiden büyük bir anlatým gücü görüyorum, yaþýtlarýyla karþýlaþtýrýlamayacak bir biçimde... diye söz eder.

Joachim'in Brahms'a önerisi, kendisini Weimar'da Saray Müzik Direktörü olan Franz Liszt'e tanýtmasý olmuþtu. Liszt'in Brahms'a sözü ise Breitkopf & Härtel Yayýnevi'ne yazdýðý bir mektupta kendisinden söz etmesi olmuþtu. Brahms bu durumdan pek bir beklenti çýkaramamýþ ve Joachim'e bir mektup yazarak kendisini sanat yaþamýna sokmasýný istemiþti. Bunun üstüne Joachim Brahms'ý Düsseldorf'ta oturan besteci Robert Schumann'la tanýþmasýný önermiþti.


Yeni Yollar

25 Ekim 1853 yýlýnda Robert Schumann tarafýndan Leipzig'te kurulan "Müzik için Yeni Dergi" nin (Neuen Zeitschrift für Musik) Yeni Yollar baþlýðý altýnda ilk yazýsýný Schumann yazmýþ ve Brahms için þunlarý belirtmiþtir:

"(...) ve o geldi iþte, bu seçkin ve kahraman nöbeti tutabilecek yeni bir kan. Hamburg'lu Johannes Brahms, oranýn karanlýk sessizliðinde yaratýlmýþ ama sanatýn bu zor uzlaþýsýnda kendisine fazlasýyla ve coþkuyla ilgilenmiþ bir öðretmenden biçimlenmiþ, kýsa bir süre önce saygýdeðer yakýným olan bir usta tarafýndan bana sözü edilen Brahms. Bütün bu belirtileri üzerinde taþýyan o: O seçkin birisi. (...)"

Schumann, Müzik Yayýnevi Breitkopf & Härtel'in de Brahms'ý kabul etmesini dileyerek, yayýnevinin Brahms'ýn birkaç çalýþmasýný yayýnlamsýný istedi. Onun kiþisel olarak bu konuya yüklenmesi yirmi yaþýndaki Brahms'ý Almanya'da sanki bir gecede ünlü birisi yapmýþtý. Müzikle ilgilenen bir sürü kiþi ondan bir þeyler dinlemek, yapýtlarýný görmek, bu yeteneði daha çok tanýmak istiyordu. Bu durum Brahms'ý ürkütmüþtü. Schumann'a yazdýðý mektuplarýnda korkularýný dile getirmiþ, kamu ölçütlerine göre yetersiz kalacabileceðini belirtmiþti. Kendini aþýrý eleþtirerek bunalýma girip bir kaç çalýþmasýný yakýp yok etmiþti.
I suggest, you'll like this:
Johannes Brahms, Macar Danslarý

Reference: Vikipedi


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Johannes Brahms


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Johannes Brahms", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/70/Johannes_Brahms.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com