Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Verda Erman

Solist Tanıtımı

Verda Erman

Piyanist Verda Erman 1944 yýlýnda Ýstanbul'da doðmuþtur. Müzik öðrenimine henüz dört yaþýnda iken Rana Erksan ile baþladý. Daha sonra Devlet Sanatçýsý Verda Erman, Müzik öðrenimine Ýstanbul Belediye Konservatuvarýnda devam etti ve Ferdi Statzer'in öðrencisi oldu. Kýsa zaman da üstün yeteneðini belli etti ve olaðanüstü yetenekli çocuklar için çýkartýlmýþ olan 6660 sayýlý yasa gereðince 1957 yýlýnda Paris'e gönderildi.

Paris Konservatuvarýnda piyano öðrenimini sürdürdü, Lucette Descaves'in öðrencisi oldu. 14 yaþýnda iken bu müessesenin Yüksek Piyano ve Oda Müziði bölümlerinden birincilikle mezun oldu. Kariyerini geliþtirmek amacýyla ayrýca ünlü piyanist ve pedagog Lazare Levy ile çalýþtý. Bu arada, Marguerite Long, Jean Hubeau, Bruno Leonardo Gelber gibi çok ünlü hocalarla çalýþtý. Daha sonra, Dinu Lipatti'nin asistaný Prof. Louis Hiltbrandt ve Clara Haskil'in öðrencilerinden Prof. Peter Feuchtwanger ile çalýþmalarýna devam etti.

Paris Konservatuvarýnda piyano, Noel Gallon'dan armoni ve kontrpuan dersleri aldý. Paris'te bulunduðu süre içinde baþarýlý konserler vererek 1963 Kasým ayýnda Marguerite Long-Jaques Thibaud Uluslararasý Piyano Konkuru'nda Paris kenti ödülünü kazandý.

1965'de Kanada Uluslararasý Piyano Yarýþmasý'nda ikincilik kazandý. 1971'den sonra, dünyanýn önemli müzik merkezlerine konuk sanatçý olarak davet edildi ve konserler verdi. Rudolf SerkinMalboro Festivaline çaðrýldý. Müzik merkezlerindeki ünlü orkestralar eþliðinde konçertolar çaldý. Belgrad, Paris, Montreal ve Bükreþ'te baþarýlar kazandý.

1971 yýlýnda Devlet Sanatçýsý unvaný aldý. Ayný zaman da Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn solist sanatçýsý olan Erman, orkestranýn Avrupa turnelerine birçok kez katýlmýþ ve verdiði konserler dýþ basýnda övgüyle karþýlanmýþtýr.

Türkiye'ye döndükten sonra Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde birçok piyano konçertosunu seslendirdi, bazýlarýnýn Türkiye'de ilk seslendiriliþini gerçekleþtirdi.

Sanatçý Napoli'de Casella, Paris'te Marguerite Long - Jacques Thibaud, Kanada'da Montreal ve New York'ta Edgar Levintritt Uluslararasý piyano yarýþmalarýnda ödüller kazanmýþtýr. Paris'te Marguerite Long Piyano Akademisinden de mezun olan Verda Erman, Fransa, Ýngiltere, Almanya, Ýsviçre, Ýtalya, Ýspanya, Cek Cumhuriyeti, Avusturya, Norveç, Macaristan, Romanya, Þili, Arjantin, Brezilya, Rusya, Kanada, Japonya ve Amerika Birleþik Devletlerinde vb. konserler vermiþtir.

Konser vermiþ olduðu önemli sanat merkezleri arasýnda Bonn'da Beethoven Halle ve Beethoven Haus, Paris'te Salle Gaveau, Salle Cortot ve Unesco, Tokyo'da Orchard Hall, New York'ta Lincoln Center ve Washington'da Phillips Gallery ve Kennedy Center bulunmaktadýr.

Solist olarak katýldýðý konserlere, Düsseldorf Senfoni Orkestrasý, Moskova Radyo Senfoni Orkestrasý, Budapest Filarmoni Orkestrasý, Orchestre Pasdeloup, Janacek Filarmoni Orkestrasý, George Enescu Filarmoni, El Paso Symphony, Belgrad Filarmoni Orkestrasý, St. Paul Chamber Orchestra, Lubbock Senfoni Orkestrasý, Unesco Oda Orkestrasý, Charleston Symphony Orkestrasý vs. eþlik etmiþtir.

Deðisik radyo (özellikle Radio France ve France Musique) ve televizyon programlarýna katýlan Verda Erman bir çok ülkede ustalýk sýnýflarý (master class) açmýþtýr. Ayrýca, uluslararasý piyano yarýþmalarýnda ve Paris Yüksek Milli Konservatuarýnda juri üyesi olarak bulunmuþtur.

Verda Erman Beethoven, Berg, Chopin, Haydn, Schubert, Brahms ve Ulvi Cemal Erkin'in solo piyano eserlerinin CD kayýtlarýný yapmýþtýr. Ayrýca Düsseldorf Senfoni Orkestrasý esliðinde Beethoven'in ikinci piyano konçertosunu (Deutsche Welle) ve Ulvi Cemal Erkin'in Senfoni Konsertant'ýný içeren (Hungaroton) CD kayýtlarý mevcuttur.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Verda Erman", 2010 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/231/Verda_Erman.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com