Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Oscar Lorenzo Fernandez

Composer Introduction

Oscar Lorenzo Fernandez

Oscar Lorenzo Fernandez 4 Kasým 1897 tarihinde Brezilya'nýn Rio de Janerio þehrinde doðdu. Anne ve babasý Ýspanyol olan Fernandez, çok genç yaþta (18) Rainha Mavra Operasý'ný besteledi. 1917 yýlýnda, Francisco Braga, Henrique Oswald Frederico Nascimento gibi ustalarla teori, kontrpuan ve füg çalýþmaya baþladýðý, Ulusal Music Enstitüsüne girdi.

Fernandez'in eserleri üç döneme ayrýlýr. 1922'ye kadar olan Birinci dönemde, Fransýz empresyonizminin etkisi ve çift tonluluk görülmektedir. 1922'den 1938'e kadar olan ikinci dönem, eserlerinin en verimli dönemi olarak nitelendirilir.

Eserlerinde folklorik temalarýn kullanýlmasýyla, beyaz, siyah ve yerli etniklerin varlýðýný deðerlendiren güçlü bir ulusalcýlýk hakimdir. Imbapara senfonik þiirinin baþlangýcýyla, büyük besteci olarak halk tarafýndan tanýnmasý yine bu ikinci dönemde olmuþtur. Mato Grosso'da, Roquete Pinto tarafýndan kaydedilmiþ olan gerçek Amerikan yerli temalarýný kullanarak (özellikle vurmalý çalgýlarda) büyük bir zenginlik elde etmiþtir.

1930 yýlýnda ise önemli eseri Reisado do Pastoreio'ya kendini adamýþtýr. Bu eseri oluþturan üç bölümden biri olan Batuque en ünlü parçadýr ve diðerleri ile birlikte Toscanini ve Bernstein tarafýndan yorumlanmýþtýr.
I suggest, you'll like this:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar

Nejat Baþeðmezler


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Oscar Lorenzo Fernandez", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/44/Oscar_Lorenzo_Fernandez.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com