Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Aleksandr Borodin

Composer Introduction

Rus besteci Alexander Porfiryeviç Borodin (1833-1887) Rus Beþleri olarak anýlan besteci grubunun üyesidir.

Yaþamý

1833'de St.Petersburg'da Luka Semyonovich Gedeanishvili adýnda bir Gürcü prensin gayrimeþru oðlu olarak doðdu. Babasý onu kendi yerine, serflerinden Porfiry Borodin'in evladý olarak kaydettirdi. Piyano derslerini de kapsayan iyi bir eðitim aldý. Erken yaþta hem bilim hem de müzikte kabiliyet gösterdi. Daha sonralarý her iki alanda yoðun bir yaþam sürdü ve 54 yaþýnda katýlýðý bir balo sýrasýnda ani bir kalp krizi sonucu öldü.


Ýkili mesleki yaþamý

Almanya'da bulunduðu sýrada daha sonra eþi olacak Yekaterina Sergeyevna Protopopova ile tanýþtý ve yetenekli bir piyanist olan eþi onun müzik beðenisinin Mendelsson'dan Schumann, Chopin ve Liszt'e yönelmesinde etkili oldu. 1862'de St.Petersburg'a dönerek Týp-Cerrahi Akademisinde hocalýk yapmaya baþladý.

1887'deki ölümüne kadar bestecilik ve kimyacý olarak yoðun vaktini alan uðraþýlarý - ki bunlar araþtýrma, hocalýk, öðrencilerine tez danýþmanlýðý yapma, akademi dýþýnda ders verme ve bilimsel yayýnlarý tercüme etmeyi de kapsamaktaydý - arasýnda adeta cambazlýk yaptý. Bir keresinde “kýþýn , sadece derslere gidemeyecek kadar bitkin olduðumda beste yapabiliyorum” diye yazmýþtý. “Böylece dostlarým alýþýlmýþ þekilde saðlýklý olmamý deðil hasta olmamý temenni ediyorlardý.”


Özel yaþamýndaki karmaþa

Bu ikili mesleki yaþamý Borodin'in evinde sevimli bir karmaþaya yol açýyordu. Besteci Rimsky-Korsakov hatýralarýnda bu durumu þöyle naklettl: ”Onu ziyaret ettiðimde sýklýkla yan dairedeki laboratuvarýnda çalýþmakta olur iþini bitirip benimle birlikte evine geçip müzik iþlerine, sohbetlerine dalardý. Aniden fýrlar, birþeylerin kaynayýp yanmadýðýný kontrol amacýyla, laboratuvara koþardý. Bu sýrada koridorlar inanýlmaz bir sesle söylediði yedili sekizli melodi sekanslarýyla dolardý.”

Bunlarýn yanýsýra , Arkadaþlarýna,öðrencilerine ve özellikle akrabalarýna karþý iyi huylu cömertliði evinin 1960'larda moda olan þekilde ücretsiz han gibi dolmasýna yol açýyordu.

Tarihçi Richard Anthony Leonard'a göre: “...Ýnsanlar günün veya gecenin her saatinde evin içinde ordan oraya oðul veren arýlar gibi dolanýyordu. Tüm yataklar dolduðunda koltuklar, koridorlar veya sandalyelerde kestiriyorlardý; pek seyrek olmayarak Borodin'in yataðýnda yatanlara da rastlanýyordu. Ev genellikle bir karýþýklýk ve düzensizlik yuvasýydý. Buraya taþýndýktan beþ yýl sonra bile karý koca Borodin'ler kitap ve müzik materyali kümeleri, tamamen yerleþtirilmemiþ eþya paketleri arasýnda yollarýný arýyorlardý...

Borodin, en son ne zaman yemek yediðini hiçbir zaman hatýrlamýþ gibi görünmediði için öðünler -akþam saat 11'de baþlayan öðle yemekleri- gibi , aklýn almayacaðý biçimde düzensizdi. Geçici misafirler ,akrabalar ve kýsmen yabancýlarýn yanýsýra bir kedi kolonisi de -bir kedi özgürlüðü salonu olarak algýladýklarý Borodin konaðýnda- sofradaki yerini alýrdý. Tüm bu nedenlerle Borodin müzikte çaðdaþlarý kadar verimli olamadý.


Müzik çalýþmalarý

1862'de tanýþtýðý Mily Balakirev'den bestecilik dersleri aldý ve bestelediði ilk senfoni 1869'da onun yönetiminda icra edildi. Ayný yýl baþladýðý ikinci senfoni 1877'de Eduard Napravnik yönetiminde icra edildi ve dikkate deðer bir beðeni saðlamadý. Ancak Rimsky-Korsakov'un yaptýðý küçük orkestrasyon deðiþiklikleri sonrasý 1879'da yine onun yönetiminde baþarý kazandý.

1869'da ilk baþladýðý eser olan 2.Senfoni'nin yanýsýra bazýlarýnca en baþarýlý yapýtý olarak kabul edilen, ayný zamanda en iyi Rus tarihsel operalarý arasýnda sayýlan Prens Ýgor'a baþladý. Bugün konserlerde ayrý bir parça olarak da çalýnan ve Borodin'in en tanýnan eseri olan ‘Poloveç Danslarý' bu opera içinde yer alýr. Maalesef Prens Ýgor Borodin tarafýndan yarým kalmýþ ve ölümünden sonra Rimsky-Korsakov ile Alexander Glazunov tarafýndan tamamlanmýþtýr. Çok tanýnan diðer eserlerleri arasýnda Orta Asya Steplerinde adlý senfonik þiiri ile iki tane yaylý çalgýlar dörtlüsü de vardýr. Bu dörtlülerin ikincisindeki “nocturne” adlý bölüm bestecinin güçlü lirisizmini gösterir. 1882'de baþladýðý üçüncü senfoni ölümünden sonra Glazunov tarafýndan tamamlanmýþtýr.

Eserleri lirik gücü ve zengin armonileriyle tanýnýr. Batýlý bazý bestecilerin etkilerinin yanýsýra bestelerinde Rusya'ya has tadlar de inkar edilmeyecek biçimde hissedilir. Tutkulu ve alýþýlmadýk armoniler içeren müziði Claude Debussy ile Maurice Ravel üzerinde güçlü tesir býrakmýþ Ravel 1913'de "À la manière de Borodine" isimli bir beste yapmýþtýr.

Reference: Vikipedi


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Aleksandr Borodin


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Aleksandr Borodin", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/140/Aleksandr_Borodin.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com