Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Louis Hector Berlioz

Composer Introduction

Louis Hector Berlioz

Fransýz romantik besteci Hector Berlioz (1803-1869) en çok ünlü besteleri Fantastik Senfoni ve Requiem (Grande Messe des morts) ile tanýnýr. Berlioz modern orkestranýn oluþumuna "Treatise on Instrumentation" adlý batý müziði enstrümanlarý üzerine çalýþmasýyla çok önemli katkýlarda bulunmuþtur. Ayrýca bir þef olarak orkestrayý son noktaya kadar zorlamasý, ve 1000 kadar müzisyenden oluþan orkestralar yönetmesiyle bilinirdi.

Daha çocuk yaþta, müzik ve beste konusunda birçok bilgiyi kendi kendine öðrenmiþtir. Henüz 12 yaþýndayken þarkýlar, flüt, keman ve viyola için parçalar besteliyordu. Babasý müzikle ilgilenmesini istemediði için 1819'da liseyi bitirdikten sonra Berlioz'u týp öðrenimine baþlatmýþtýr. Berlioz sonradan babasýnýn baskýlarýna karþý koyarak, Paris'teki týp öðrenimini býrakýp, ünlü Paris Konservatuvarý'nýn müzik bölümünde öðrenciliðe baþlamýþtýr.

1822'de müzik alanýnda gösterdiði üstün yeteneðinden ötürü Paris Konservatuarý'nýn öðretim üyesi ünlü besteci J. F. Lesueur'dan ders almaya baþladý. 1826 ve 1827 yýllarýnda da zorladýðý Büyük Roma Ödülü'nü 1828'de bestelediði bir kantatla ikincilik payesi ile kazanmýþtýr.

Kendisini geniþ kitlelere ulaþtýran ve en tanýnmýþ yapýtý olan Fantastik Senfoni'yi 1830'da tamamlamýþtýr. Bu senfoni Berlioz'un yaþamýný ve Shakespeare'in oyunlarýnda oynamak üzere Paris'e gelmiþ olan Ýrlandalý sanatçý Harriet Smithson'a olan aþkýný dile getirir. Berlioz daha sonra Harriet Smithson' la evlendiyse de bu mutlu bir evlilik olmadý.

Berlioz, Fantastik Senfoni'yi tamamladýðý yýl, "Sardanapale" adlý kantatýyla yýlmayarak 4. kez katýldýðý Roma Ödülü'nü kazandý. Böylece Ýtalya'da yaþama ve çalýþma olanaðýna kavuþtu. Bir süre gitarýyla dað bayýr dolaþarak, haydutlar ve köylülerle arkadaþlýk etti, Ýtalya'yý gezdi. 18 ay sonra Fransa'ya dönerek müzik çalýþmalarýna yeniden baþladý.

Ne var ki, Parisliler Berlioz'un müziðini sevmedi, belki de ne yapmak istediðini anlayamadýlar. Berlioz'un, Paris Operasý'nda sahnelenen Benvenuto Cellini operasý baþarýsýzlýkla sonuçlandý; ama orkestra yapýtlarý beðenildi. Harold Ýtalya'da adlý senfonisinin çarpýcý viyola solosu, ünlü kemancý Paganini'yi çok etkilemiþti.

Shakespeare'in oyunlarýný çok seven Berlioz'un Romeo ve Jülyet, Beatrice ve Benedict gibi birçok yapýtýna bu oyunlar esin kaynaðý oldu. Beethoven'e hayranlýk duyan Berlioz, onun orkestrayý kullanmadaki ustalýðýndan çok þey öðrendi. Kimi zaman çok büyük bir orkestra kullandý.

Requiem yapýtýnda ise dört üflemeli çalgý grubundan yararlandý. Berlioz, 19. yüzyýl Romantik orkestra bestecilerinin ilki ve birçok bakýmdan da en büyüklerinden biridir. Büyük ölçekli çalýþmalardan hoþlanan Berlioz duygu, düþünce ve güçlü karþýtlýklarý belirtebilmek için çalgýlarýn tüm deðiþik seslerini kullandý. Onun müziði coþku uyandýran sesler ve tatlý melodilerle dolup taþar. Ne var ki, sýk sýk kullandýðý düzensiz müzik kalýplarý ile hýzlý deðiþimleri bazý dinleyicileri yadýrgatýr.

Berlioz müziðini halka sevdirmek ve orkestralarý bu müziði çalmaya alýþtýrmak için, yaþamýnýn sonraki bölümünde orkestra yönetmeni olarak Avrupa'da dolaþtý. Berlioz'un müziði 20. yüzyýlda daha iyi anlaþýlmaya baþlandý. Günümüzde, Berlioz'un görkemli Truvalýlar operasý sahnelenmekte, Korsan ve Roma Karnavalý gibi konser uvertürleri de sýk sýk seslendirilmektedir.

- Çeþitli çevrimiçi ve yazýlý kaynaklarla çeviriler kaynaþtýrýlarak derlenmiþtir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Louis Hector Berlioz


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Louis Hector Berlioz", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/95/Louis_Hector_Berlioz.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com