Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 




Klasik Notları Twitter Hesabı

Louis Hector Berlioz, Fantastik Senfoni, Op. 14

Eser Açıklaması

Louis Hector Berlioz'un 1830'da tamamladýðý senfoninin asýl adý "Bir Sanatçýnýn Yaþamýndan Bir Kesit"tir. Eser, adýndan da anlaþýldýðý üzere bir yaþam öyküsü niteliði taþýr.

Eserde anlatýlan zengin imgeleme sahip sanatçý kara sevdaya tutulmuþ ve ümitsizlik sebebiyle kendini zehirlemiþtir. Berlioz bu yaþamýn kesitlerini, eserininin bölüm baþlýklarýyla özetler.


Enstrümantasyon

Senfoni 2 flüt (2.si çifte pikkolo), 2 obua (2.si çifte Ýngiliz kornosu), 2 klarinet (1.si çifte Mi bemol klarinet), 4 fagot, 4 Fransýz kornosu, 2 trompet, 2 kornet, 3 trombon, 2 ofikleid, 2 timpani çifti, trampet, büyük ziller, bas davul, Do ve Sol çanlar, 2 arp ve yaylýlardan oluþan bir orkestra için notalandýrýlmýþtýr.


Bölümler

Eser, o devirde bir senfoni için alýþýldýðýnýn aksine dört deðil beþ bölümden oluþur:

I. Hülyalar, tutkular (Rêveries - Passions).
II. Bir balo (Un bal).
III. Kýr sahnesi (Scène aux champs).
IV. Daraðacýna gidiþ (Marche au supplice).
V. Bir sebt gecesi düþü (Songe d'une nuit de sabbat).


Hector Berlioz bu eserinde, Sevgili'yi simgeleþtiren bir "saplantý" temasýný yinelerken, müziði orkestraya uyarlamak amacýyla ilgi çekici çalýþmalar yapmýþtýr. L. Messine 1836'da Berlioz'un müziðine ve librettosuna dayanan bir eser çýkardý. Bu eserse ilkin Londra'da Covent Garden'da oynanmýþtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlari



Louis Hector Berlioz'un Eserlerinden Başka Bir Örnek


İlgili Yazılar



Sevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Louis Hector Berlioz, Fantastik Senfoni, Op. 14", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/96/Louis_Hector_Berlioz_Fantastik_Senfoni_Op_14.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com