Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ulvi Cemal Erkin

Composer Introduction

Ulvi Cemal Erkin

Ulvi Cemal Erkin (d. 14 Mart 1906, Ýstanbul - ö. 15 Eylül 1972, Ankara), Türkiye'de çaðdaþ müziðin geliþmesinde önemli katkýlarý olan besteci. Türk Beþleri olarak adlandýrýlan grupta yer almýþ, yapýtlarýnda Türk sanat ve halk müziðinden, özellikle de köçekçelerle Karadeniz yöresinin hareketli ritim ezgilerinden yararlanmýþtýr. En tanýnmýþ yapýtý Köçekçeler (1943) süitidir.

Ýlk müzik eðitimini piyano çalan annesinden aldý. Yedi yaþýnda Adinolfi'den özel dersler alarak öðrenimini sürdürdü. Mekteb-i Sultani'yi (Galatasaray Lisesi) bitirdikten sonra, 1925'te Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn açtýðý sýnavý kazanarak devlet bursu ile Paris'e gitti. Orada önce Paris Konservatuvarýna devam etti, ardýndan Müzik Öðretmen Okulu'nda Jean ve Noel Gallon'dan, ayrýca Nadia Boulanger'den kompozisyon dersleri aldý.

1930'da Türkiye'ye döndü ve Ankara'daki Musiki Muallim Mektebi'nde armoni ve piyano öðretmenliðine atandý. 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarý'nda piyano öðretmeni oldu. 1942'de tamamladýðý ve ilk kez eþi Ferhunde Erkin tarafýndan seslendirilen Piyano Konçertosu ile Cumhuriyet Halk Partisi Ödülü'nü kazandý.

1946'da Ankara Devlet Konservatuvarý Konser Salonu'nda Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasý'ný yöneterek kendi yapýtlarý olan Piyano Konçertosu, Köçekçeler Süiti ve Birinci Senfoni'yi (1944-46) ilk kez çaldýrdý. 1947 Prag Bahar Festivali'nde gene Birinci Senfoni'yi yönetti. 1949-51 arasýnda Ankara Devlet Konservatuvarý'nýn müdürlüðünü yaptý.

Gençlik yýllarý dýþýnda halkýn önünde çalmadý. Öðrencilerine de kompozisyon öðretmeyip, yalnýzca piyano dersleri verdi. Genellikle Batý müziðinin geleneksel biçimlerine baðlý kalmakla birlikte, yapýtlarýnda geç romantiklerin ve izlenimcilerin etkileri de gözlenir.

Erkin, titiz biçim çalýþmasý ve usta orkestralamasýyla dikkati çeken yapýtlarýnda klasik tonal müzikten pek uzaklaþmamakla birlikte, besteci olarak yeni anlayýþ ve teknikleri ilgiyle izlenmiþtir.


Eserlerinden Bazýlarý Þöyledir:

Orkestra yapýtlarý: Ýki Dans (1930), Konçertino (1932), Bayram (1934), Keman Konçertosu (1947), Ýkinci Senfoni (1948-51), Keloðlan (1950).

Sahne yapýtlarý: Karagöz (1930; Ýsmayýl Hakký Baltacýoðlu'nun Karagöz adlý oyunu için müzik).

Oda müziði: Ninni, Emprovizasyon ve Zeybek Türküsü (1929-1932), Beþ Damla (1931; piyano için, sonradan bale için orkestra uyarlamasý yapýldý), Bülbül ile Ayýn Ondördü (1932; küçük orkestra için), Yaylý Çalgýlar Dörtlüsü (1935-36), Yedi Türkü (1936), Ýki Sesli Türküler (y. 1936), Çocuklar Ýçin Yedi Kolay Parça (1937; piyano için), Duyuþlar (1937; piyano için 11 parça), Piyanolu Beþli (1943), Yedi Türkü (1945; karýþýk koro için), Piyano Sonatý (1946), Sinfonietta (1951; yaylý çalgýlar orkestrasý için), Türkü Armonilemeleri (1963), Ýki Prelüd (1971; piyano için).


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Ulvi Cemal Erkin


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Ulvi Cemal Erkin", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/111/Ulvi_Cemal_Erkin.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com