Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Turgay Erdener

Besteci Tanıtımı

Son kuþak bestecilerimizin "ilki" kabul edilen, 1957 Gümüþhane doðumlu Turgay Erdener, bu konumuyla yeni kuþaðýn öncüsüdür, hatta bir "dönemeç" sayýlabilir Çünkü Erdener'den önceki yaklaþýk on yýlý bulan zaman dilimi içinde doðan müzikçilerimizden besteci yetiþmediði ya da yetiþenlerin varlýðýný duyuramadýðý gibi bir olguyla karþýlaþýyoruz.

Bu olgu belki bir rastlantýdýr, ancak sonuçta Türkiye'de besteci kuþaklarýn birbirini izlemesinde bir duraklama dönemi yaþandýðý ortaya çýkmaktadýr. Baþka bir ilginç nokta ise Turgay Erdener'le baþlayan yeni kuþak bestecilerimizin daha üretken ve alanlarýnda daha etkin olmasýdýr.

Betin Güneþ, Aydýn Esen, Sýdýka Özdil, Kamuran Ýnce, Hasan Uçarsu, Mehmet Nemutlu, Fazýl Say gibi bestecilerimiz, verimliliði, üretkenliði temsil etmektedirler.

Turgay Erdener, Ankara Devlet Konservatuarý'nýn piyano bölümüne girmiþ, Kamuran Gündemir'le üç yýl piyano çalýþtýktan sonra kompozisyon bölümüne geçmiþtir. Erçivan Saydam ve Nevit Kodallý'nýn kompozisyon öðrencisi olan bestecimiz, konservatuvarýn kompozisyon bölümünü 1978 yýlýnda bitirmiþ, ertesi yýl ayný kuruma solfej ve teori öðretmeni olarak atanmýþtýr. Turgay Erdemir, halen armoni ve kompozisyon derslerini sürdürmektedir.

Erdener, hemen bütün besteleme tekniklerine açýk gözükmekte, kendi özgün kavrayýþýyla teknikler paletinden yararlanmaktadýr. Dolayýsýyla belirli bir stilin, akýmýn bestecisi olmak yerine, özgün bir dil yaratmaya yönelmiþtir.

Çalgý müziðinde ya da sahne müziðinde ürettiði yapýtlara bakýlýrsa, seslendirme ve sahneleme olurunu gözetirken yeni müzik tekniklerinden uzak durmamakta, bu yaklaþýmýyla Türkiye'de bestecilerin genelde yaþadýðý ikilemi aþmaya çalýþmaktadýr.

Bestecinin eserleri arasýnda þunlar yer alýr:

ORKESTRA ÝÇÝN
- Müzik-93, 1993
- Teo, orkestra için, 1994
- Afife, bale müziði, 1998

SOLO ÇALGI VE ORKESTRA ÝÇÝN
- Dört Öykü, kontrbas ve orkestra için, 1990
- Concertno, obua ve yaylýlar orkestrasý için,1993
- Yeþil Düþler, flüt ve orkestra için, 1994
- Klarinet Konçertosu, 1997

ODA MÜZÝÐÝ
- Mi'den dört bölüm, yaylýlar orkestrasý için, 1982
- Dördül, dört fagot için, 1982
- Beþ Parça, klarnet ve piyano için, 1983
- Metamorfoz, kontrbas ve piyano için, 1985
- Pardon, dört piyanist/iki piyano için, 1987
- Denize Özlem, soprano ve piyano için, 1989
- Beþ Grotesk, solo gitar için, 1988
- Loneliness, solo gitar için, 1990
- Üç Halk Þarkýsý, solo gitar için, 1996

OPERET
- Ýstanbulname, 1991; Ankara Devlet Operasýnda sahnelendi, 1996-97


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariTurgay Erdener'in Eserlerinden Bir Örnek


İlgili Yazılar


Çağdaşı 20.-21. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Turgay Erdener", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/289/Turgay_Erdener.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com