Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Robert Schumann

Composer Introduction

8 Haziran 1810'da Almanya'nýn Zwickau kentinde doðan Robert Schumann, kitap satýcýsý Friedrich August Schumann ile Johanna Christiane Schnabel'in beþ çocuðundan en gencidir. Gençliðinde babasýnýn kitaplýðýndaki Lord Byron ve Sir Walter Scott'un romantik hikâyelerini okuyan Robert, þair olmayý hayal ederdi.

Müziðe de yeteneði olan Robert, küçük yaþta piyano dersleri aldý ve babasýnýn teþviðiyle küçük parçalar bestelemeye baþladý. Edebiyat ve müzik, Schumann için sanatsal yaratýcýlýðýnýn ortaya koymada kullanabileceði iki ayrý araçtý ve ileriki yýllarda piyano çalma olanaðýný yitirince yeteneklerinin çift yönlü geliþmesinin büyük faydasýný gördü.

Schumann, 1826'da babasýnýn ölümünden sonra þiir yerine müziðe aðýrlýk vermeye karar verdiyse de annesi onun ticarete yönelmesini istiyordu. 1831'de annesinin ýsrarýyla hukuk öðrenimi için Leipzig'e gitti fakat orada zamanýný müzik, edebiyat ve çeþitli sosyal faaliyetlerle geçirdi.

Piyano dersleri aldý ve besteler yaptý. Zamanla annesini hukuk deðil, piyanist olarak kariyer yapmasý konusunda ikna etti. Piyano öðretmeni Friedrich Wieck'in ailesinin Leipzig'deki evine taþýndý ve yoðun bir çalýþma sonucu pianoda virtüöz seviyesine ulaþtý. 1832'ye kadar önemli piano eserlerinin bir kýsmýný yazdý.

Fakat kýsa bir süre sonra ellerindeki bir sakatlýk sonucu piano çalamaz oldu. Ýddialara göre elindeki problem, parmaklarýný güçlendirmek için kullandýðý bir makineden kaynaklanmýþtý; baþka bir iddiaya göre frengili bir yaranýn iyileþmesi için uygulanan tedavinin sonucuydu. Sað elinin orta parmaðýný kullanamaz olunca besteci-pianist yerine besteci-eleþtirmen kimliðine büründü ve kararlýlýkla beste yapmayý sürdürdü.

1834'de, 19. yy'ýn en önemlilerinden birisi haline gelecek bir müzik gazetesi çýkardý (Neue Zeitschrift für Musik). 10 yýl boyunca gazetenin editörlüðünü ve baþ yazarlýðýný yaptý.

Çaðdaþlarý Frederick Chopin, Hector Berlioz, genç Johannes Brahms ve Franz Schubert’i tanýmak için büyük gayret sarfetti. Eleþtirilerini zaman zaman Eusebius ve Florestan gibi takma adlarla yayýnladý. Bu iki isim onun içinde taþýdýðý biri dalgýn, hülyalý, diðeri ise coþkun, ateþli iki farklý karakteri yansýtýyordu. Bu ikili ruh, sadece yazýlarýnda deðil, bestelerine de ortaya çýkýyordu.

Gönül iliþkileri Schumann'ýn hayatýnda önemli bir yer oynadý. En büyük aþký, Friedrich Wieck'in kýzý Clara idi. Clara çok yetenekli bir besteci idi. Friedrich Wieck, gençleri birbirinden ayýrmak için elinden geleni yaptý. 1837'de sözlenseler de uzun süre bir araya gelemediler ve Robert Schumann, bu yüzden çok acý çekti. 1838-1839 yýllarýnda Clara'nýn çalmasý için çok baþarýlý bir piyano eseri besteledi (C Major Arabesk, Op. 18).

1840'da yasal engelleri aþarak evlendiler. Evlilikten sonra Schuman, þarkýlar bestelemeye baþladý. 140 þarký (lied) besteleyen Schumann, bu türün en güzel örneklerini verdi. Bu türdeki eserlerinin en ünlüsü Dichterliebe'dir. Bir piyanist-besteci olan Schumann, þarkýlarýndaki duygunun anlatýmýnda piyanoya büyük rol verdi.

1840'a dek enstrümental müziðin vokal müzikten daha üstün olduðunu savunan Schumann'ýn, fikir deðiþtirererek vokal eserler bestelemeye baþlamasýnýn arkasýnda Dichterliebe'nin þairi Heinrich Heine'a duyduðu hayranlýk ve gün ýþýðýna çýkardýðý besteci Schubert'in eserlerini onun þarkýlarýndan etkilenmesi vardýr.

Ayrýca Clara'ya söylemek istediklerini þarkýlarla doðrudan söyleyebilmek için þarký bestelmeyi seçmiþtir. Ancak piyano alanýndaki yeteneði ile besteciliðini birleþtirerek insan sesi ile piyanonun eþit önemde olduðu eserler besteledi. Bu yaklaþým, Schumann'ýn lied türüne en büyük katkýsý oldu.

Schumann, 1850'de Dusseldorf þehri müzik direktörlüðü pozisyonuna getirildi, ancak 1854'te gençliðinden beri zaman zaman ortaya çýkan; son yýllarda ise ilerleyen ruhsal hastalýðý nedeniyle görevinden alýndý. Delirmekten her zaman korkmuþ olan Schumann'ýn bu korkusu halüsinasyonlarýnýn artmasý sonucu iyice büyüdü ve sonuda 1854'te bir intihar giriþiminde bulundu. Baþarýsýz olan bu giriþimden sonra bir akýl hastanesine yatýrýldý ve 29 Temmuz 1856'da orada öldü.
I suggest, you'll like this:
Johannes Brahms, Macar Danslarý


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Robert Schumann


Related Interesting Articles


Reference info: "Robert Schumann", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/292/Robert_Schumann.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com