Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Frederic Chopin

Composer Introduction

Frederic Chopin, müzik tarihinin gelmiþ geçmiþ en iyi piyano müziði bestecisi olarak kabul edilir. Tek bir enstrümaný kullanarak, Mozart, Beethoven, Bach gibi en büyükler arasýnda yerini almýþtýr. Piyano konçertolarýnýn dýþýnda, alýþýlagelmiþ formlarý pek kullanmayan Chopin, 39 yýllýk kýsa yaþamýna 55 Mazurka, 24 prelüd, 27 etüd, 19 noktürn, 13 polonez, 4 balad ve 4 scherzo sýðdýrmýþtýr.

Chopin 1810 yýlýnda Polonya'da doðdu. Fransýz asýllý babasý, aristokrat ailelerin çocuklarýna özel Fransýzca dersi veriyordu, daha sonra Varþova Lisesi'ne öðretmen oldu. Chopin ilk müzik derslerini Polonyalý annesinden aldý. 6 yaþýna geldiðinde, dehasý ortaya çýkan besteci oldukça yaratýcý düzenlemeler yapmaya baþladý. Bunun üzerine Zvyny'den ders almaya baþladý. Bach, Mozart ve Beethoven'ýn eserlerini inceledi.

1822'de Varþova Konservatuarý'na yazýlan Chopin, Joseph Elsner'den, kontrpuan dersi aldý. Constantia Gladkowska'ya aþýk olan besteci, 16 yaþýnda ilk bestelerini sevgilisi için yaptý. Bu arada, öðrencisinin dehasýný anlayan Elsner bir tavsiye mektubu yazarak, Chopin'in Avusturya'ya gitmesini saðlamýþtýr. Besteci Viyana'da birinci piyano konçertosunu çaldý.

Ardýndan 1829 ile 1830 yýllarý arasýnda çeþitli kentleri gezen Chopin bir dizi konser verdi. Ancak Viyana klasik akýmýn merkeziydi, Chopin'in kullandýðý serbest formlar burarda pek ilgi çekmedi. Bunun üzerine Chopin, 1831 yýlýnda sadece Lizst, Berlioz gibi müzisyenleri deðil ayný zaman da Hugo, Balzac gibi yazarlarý, Delacroix gibi ressamlarý buluþturan, Romantik Dönemin sanat baþkenti Paris'e yerleþmeye karar verdi.

Tam bu arada Polonya ve Rusya arasýnda bir savaþýn baþlamak üzere olduðunu öðrendi. Paris'e gitmeden önce, evine eþyalarýný toplamaya giden Chopin'den, çocuklarýnýn güvenliðini düþünen ailesi, bir daha Polonya'ya gelmeyeceðine dair söz vermesini istedi. Sözünü tutan Chopin, 1831'de Paris'e yerleþtikten sonra, bir daha geri dönmedi, ancak Polonya'yý çok seven Chopin, bir arkadaþýnýn hediye ettiði, Polonya topraðýyla doldurulmuþ gümüþ kupayý, yanýndan ömrü boyunca ayýrmadý, hatta bu kupa vasiyeti üzerine, öldükten sonra da vasiyeti üzerine mezarýna gömüldü.

Babasý Fransýz olduðu için, Chopin Fransa'ya alýþmakta çok zorluk çekmedi. Zengin ailelerin çocuklarýna piyano dersleri vererek geçimini rahatlýkla saðlayabiliyordu. Maddi sýkýntýsý olmayýnca, Chopin çok iyi bir piyano virtüözü olmasýna karþýn, büyük konser salonlarýnda çok az çalmýþ, daha çok küçük topluluklara ev konserleri vermeyi yeðlemiþtir.

Maria ve daha sonra Potozhka'yla yaþadýðý, hayal kýrýklýðýyla sonuçlanan iliþkilerinin ardýndan Chopin'i Lizst, ünlü yazar George Sand ile (Aurore Dudevant) tanýþtýrdý. Chopin, Sand'i gördüðünde aþýk olmaktan çok þaþýrmýþtý. 3 çocuk annesi ve kendisinden 6 yaþ büyük olan bu kadýn, toplumun genel kurallarýný küçümsüyor, tepkisini erkek kýyafetleri giyerek gösteriyordu. Ancak zamanla aralarýnda oldukça tutkulu bir aþk baþladý.

1839'da çift birlikte Mallorca'ya gitti. Chopin 24 prelüdünün büyük kýsmýný bu dönemde tamamladý. 1847 yýlýna kadar Sand'in Nohant'taki evinde birlikte yaþadýlar. George Sand, saðlýðý oldukça bozulan Chopin'e bir çeþit annelik yapýyordu. Saðlýðýna raðmen, bu yýllar Chopin'in en verimli olduðu, en güzel eserlerini yazdýðý yýllardýr. 1847 yýlýnda Sand çocuklarý çiftin iliþkisinin sona ermesine yol açtý.

Ayrýlýðýn ardýndan Ýngiltere'ye giden Chopin, bu seyahatten oldukça zayýf düþmüþ olarak döndü. Aradan bir yýl geçmeden, 1849 yýlýnda, genç yaþta veremden öldü.

Chopin'in müziði oldukça yenilikçidir. Karmaþýk kromatik armoniyi Polonya halk ezgileriyle mükemmel bir uyum içinde kaynaþtýrmýþtýr. En iyi eserleri olarak Etude Revolutionaire (Ýhtilal etüdü), Fantasie Impromptus, Nocturne no.20 ve Cenaze Marþý (2. Piyano Sonatý) gösterilebilir. Besteciliðinin yanýnda Lizst'den sonra belki de gelmiþ geçmiþ en iyi virtüözdür. Çalýþ tekniði olarak Mozart'çý geleneði devam ettirmiþ, piyanonun kullaným imkânlarýnýn geliþimine katkýda bulunmuþtur.
I suggest, you'll like this:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Frederic Chopin


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Frederic Chopin", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/214/Frederic_Chopin.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com