Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Gioachino Rossini

Composer Introduction

Gioachino Rossini

Babasý Anton trompetçi, annesi Renata opera þarkýcýsý olan ailenin oðullarý olarak 1792 yýlýnda dünyaya geldi. Babasý 1796'da siyasal çatýþmalarda, Fransýz Devrimi'nden yana olduðu için tutuklandý. Annesi yaþamýný þarkýcý olarak kazanmak zorunda kaldý.

Gioachino Antonio Rossini ise üç yýl klavsen dersleri aldý, daha sonra Angelo Tesei ile þan ve armoni çalýþtý. Kýsa zamanda kendini geliþtirerek kilisede solistlik yapmaya baþladý. 1806 yýlýnda Bologna'da Filarmoni Okulu'na girdi. Birçok þarkýcý yetiþtiren Mombelli ailesi için ilk kez 1812'de sahnelenen “Demetrio e Polibio” adlý ilk opera seria'sýný yazdý.

Ýlk ciddi operasýný 1810'da besteledi ve 1812 yýlýna doðru daha þimdiden beþ opera meydana getirdi. Ýtalya'nýn en büyük bestecisi olarak tanýndý. 1813'de Venedik'te yazdýðý “Tancred” adlý operasý onun daha çok tanýnmasýný saðladý. Bu sýralarda bir “Ýtalyan Kýzý Cezayir”de adlý operasýný da besteledi.

Napoli Tiyatrosu'nun müdürü Barbaja, sene de en az iki opera yazmasý üzerine Rossini ile kontrat yaptý ve kendisine 15.000 frank maaþ baðladý. “Elizabeth” adlý eseri yeni bir uvertür ile desteklenerek önemli bir baþarý daha kazandý. Bu baþarý üzerine 1816 karnaval sezonu için Roma'dan çaðrýldý.

Roma'da ilk operasý baþarýlý olmadý, ikincisi Almaviva'da baþarýsýzlýða uðradý ve kýsa bir süre sonra da “II Barbiere di Siviglia” (Sevil Berberi) olarak deðiþtirildi. Ayný yýl Napoli'de “Otello” operasýný yazdý. 1817'de “Külkedisi”, 1818'de “Musa Mýsýrda” adlý çok kýymetli operalar daha yazdý.

28 yaþýndayken Napoli Tiyatrosu þarkýcýlarýndan soprano Isabella ile evlendi. 1822 yýlýnda konserli ve süvarili geziler yapmak üzere Londra'ya gitti. Konser turnesi 5 ay sürdü oradan konserler vermek ve kendisini tanýtmak üzere Paris'e geçti. Fransa'da önce 18 ay Ýtalyan Tiyatrosu müdürlüðünde müzik müfettiþi ve kral bestecisi oldu. Venedik'te “Tancred” operasýyla baþlayan zaferleri “Guillaume Tell” (William Tell) operasýyla Paris'te bitti.

Bu son operasýndan sonra 30 yaþýnda opera yazmayý terk etti ve emekliye ayrýldý. 1845'de ilk eþi öldüðü için yeniden Olmpe Pelisie adýnda bir müziksever dul kadýnla evlendi. 13 Kasým 1868 tarihinde Paris yakýnýndaki Passy'de hayatýný kaybetti. Fakat 18 sene sonra Ýtalya, Rossini'nin mezarýný geri istedi. Rossini yine törenle Ýtalyan hükümetine teslim edildi ve sanatçý son uykusuna uðurlandý.

En önemli operalarý: Demetrio e Polibio, La Cambiale di Matriminio, Ciro Ýn Babilonia, La Scala di Seta, Tancredi, Aureliano in Palmira, Sigismondo, Almaviva, La Gazzetta, Otello, La Cenerentola, La Gaza Ladra, Armida, Adelaide di Borgogna, Mose in Egitto, Adina, Ricciardo e Zoraide, Ermione, Zelmira, Semiramide, Guillaume Tell.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Gioachino Rossini", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/208/Gioachino_Rossini.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com