Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Wolfgang Amadeus Mozart

Besteci Tantm

Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart (Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart) Evrensel çoksesli müziðin, en üretken ve en etkili bestecilerinden biridir. 35 yýllýk ömrüne 626 eser sýðdýrmýþtýr. Mozart, Avrupa'lý bestecilerin en popülerlerindendir ve birçok eseri standart konser repertuarlarýnda kullanýlýr. Günümüzde müzik tarihinin en büyük dehalarýndan biri olarak kabul görmüþtür.

Leopold Mozart ve Anna Maria Pertl Mozart'ýn oðlu olarak Salzburg'da Getreidegasse 9'un ön odasýnda doðmuþtur. Mozart doðumundan bir gün sonra St. Rupert Katedrali'nde vaftiz olmuþ ve sonra ismi, Latince Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart olmuþtur. Mozart'ýn hayatý süresince de birçok kez Amadeus (Latince), Gottlieb (Almanca), Amadé (Fransýzca) tercüme edilmiþtir. Mozart en çok üçüncü ismini tercih etmiþ ve süslü "Amadeus" ismini takip eden yýllarda kullanmýþtýr.

Mozart'ýn babasý Leopold Mozart (d. 1719 - ö. 1787) Avrupa'nýn baþlýca müzik hocalarýndan biriydi. Ýlgi çeken “Versuch einer gründlichen Violinschule” (Keman Çalmanýn Temel Prensiplerinin Bilimsel Ýncelenmesi) ders kitabý 1756'da; W. A. Mozart'ýn doðduðu yýl yayýnlandý. Kendisi Salzburg Baþpiskoposunun orkestrasýnýn þefiydi ve oldukça baþarýlý bir enstrüman müziði bestecisiydi. Leopold besteciliði oðlunun olaðanüstü müzik becerilerini gördükten sonra býraktý.

Bu ilk olarak Wolfgang 3 yaþýndayken oldu, ve Leopold, Wolfgang'in baþarýlarýndan gurur duyararak, oðluna çok aðýr bir þekilde müzik eðitimi verdi. Bu eðitiminde, klavye, keman ve organ gibi enstrümanlarý öðretti. Leopold sadece ilk yýllarýnda bu eðitimi verdi. Lopold'un Nannerl'in müzik kitabýnda, Wolfgang'in birçok besteyi 4 yaþýnda öðrendiðini ve ilk bestesini, küçük bir Andante (K. 1a) ve Allegro (K. 1b)'yi 1761'de henüz beþ yaþýndayken yazdýðýný söylemektedir.

Gerçekten de Wolfgang'ýn iyi bir müzikçi olmak için doðuþtan olaðanüstü özellikleri vardý; kulaðý bir kemanda bir notanýn sekizde bir kadar akort düþüklüðünü farkedecek derecede hassastý ve çirkin seslere, gürültülere karþý tepkisi ise baygýnlýk geçirecek ölçüde þiddetlenebiliyordu.

Zaman geçtikçe Mozart'ýn müzik yanýnda aritmetik ve resime de yeteneði olduðu ortaya çýkýyordu. Çevrede bu harika çocuða karþý ilginin artmasý üzerine, babasý bu erken doðan güneþten faydalanmak, çocuklarýnýn sayesinde para ve þöhret saðlayabilmek için oðlunu ve kýzýný yanýna alarak Avrupa kentlerini dolaþmaya, konserler vermeye baþladý.

Wolfgang klavsen, keman ve org çalmadaki ustalýðýyla her þeyden fazla doðaçtan çalýþlarýyla dinleyicilerini hayrette býrakýyordu. Müzik aletlerini çalmakta gösterdiði kolaylýða denk bir kolaylýkla beste de yapmaya baþladý. Beþ yaþýnda menuet, yedi yaþýnda konçerto ve sekiz yaþýnda senfoni besteledi.

Yaþamýnýn ilk oniki yýlýnda babasý ve kýzkardeþi ile birlikte konserler vererek boydan boya dolaþtýðý Avrupa'da geçtikleri her kentte hayranlýk ve ilgi topladý, saraylarda krallar ve kraliçeler önünde çaldý. Soylular, her defasýnda yeni bir eserle ortaya çýkan harika çocuk Wolfgang'ý dinlemek için yarýþtýlar, çaðýn ünlü ressamlarý Mozart'larýn portre ve resimlerini yaptýlar.

O günlerde Wolfgang'ý dinleyen ünlü düþünürler Voltaire ve Goethe, bu küçük çocuðun bir gün sanatýnýn en büyük ustalarý arasýna katýlacaðýndan emin olduklarýný söylediler. 14 yaþýnda iken, ilk opera eseri "Lucia Silla" Milano'da çalýndýðý zaman Mozart kendini opera sahnelerine de, üstelik operanýn vataný Ýtalya'da kabul ettirmiþ bulunuyordu. Papa tarafýndan kabul edilerek ona, o güne kadar sadece büyük ustalara layýk görülen "Altýn Mahmuz" niþaný ve þövalyelik beratý verildi.

Mozart, bilinci salt þarký ve müzikten oluþtuðu için kendisini o günlerdeki bu ihtiþamlý olaylarýn cazibesine kaptýrmadý; sadece besteleri ile uðraþtý, bu uðraþýný durmadan inatla, ýsrarla yürüttü.

Yirmibeþ yaþýna kadar rahat ve huzur görmeden o kentten bu kente dolaþtý, han köþelerinde barýndý, bazen yiyeceksiz kaldý, kar ve yaðmur yaðarken atlý yolcu arabalarýnda titreyip durdu. Bu meþakkatli yolculuklar esasen saðlýksýz ve zayýf olan bünyesini oldukça yýprattý.

Mozart'ýn hayret uyandýrýcý bir baþka yönü de birbiri ardýna geçirdiði tifo, çiçek ve mafsal romatizmasý gibi o zamana göre ölümcül olan hastalýklarý atlatmasý ama buna raðmen ürün vermeye devam etmesi ve keyfini hiç bozmamasýdýr. Ablasý Nannerl onun bu yolculuklarýnda "Ben ülkesini teftiþe çýkan küçük bir kralým" diyerek kendince bir eðlence yarattðýný, geçtikleri kasaba ve köylere bir takým uydurma adlar taktýðýný anlatýr anýlarýnda.

Sanat tarihinin bu eþsiz insaný çocukluk nedir bilmedi, ölünceye dek kendi çocuk ruhuna baðlanýp kaldý. Bu nedenle Mozart yaþamý boyunca iyi ve saf karakteri yanýnda çocuksu neþe ve espri (mizah) anlayýþýný hep muhafaza etti. Hayatýn küçük zevklerinden tat almaya bayýlýrdý, ümitsizliðe düþmek harcý deðildi. Ýnsanlarla beraber olmaktan ve onlarla neþeli konuþmalar yapmaktan hoþlanýrdý. Bilardo oynamak, Türk kahvesi içmek ve dans etmek ona büyük keyifler verirdi.

Kariyeri, onur ve þan yönünden parlak biçimde sürmesine raðmen maddi durumunu düzeltmedi. Yaþamý boyunca sonu gelmeyen para sýkýntýsý çekti. Ona övgüler yaðdýran krallar bile hasis davrandýlar. Sadece dersler vererek ve halk konserleriyle yetinerek hayatýný kazanmaya çalýþtý. Mozart'ýn otuzaltý yaþýný doldurmadan vakitsiz ölümünde çocukluðunda geçirdiði aðýr hastalýklarýn ve yapýlan yýpratýcý yolculuklarýn etkisinin büyük olduðu kabul edilmektedir.

Söylenenlere göre, Mozart'ýn tanýdýðý insanlar arasýndan sadece altý kiþinin katýldýðý kathedraldeki cenaze duasýndan sonra bu küçük kafile þiddetli yaðmur nedeniyle mezarlýða kadar tabuta eþlik edemeyince cenaze aceleye getirilerek dilenciler için ayrýlan bir mezara gömüldü. Ne yazýk ki, bütün araþtýrmalara raðmen bu mezarýn yeri öðrenilemedi, tabutun nasýl olup ta sahipsiz kaldýðý ise ölüm sebebi gibi hiç bir zaman anlaþýlamadý. Müziðin bu eþsiz çocuðuna reva görülen bu davranýþýn utancýný duyan Viyana þehri onun 32. ölüm yýldönümünde, mezarýnýn bulunduðu varsayýlan yere bir heykelini dikti.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariWolfgang Amadeus Mozart'n Eserlerinden rnekler


lgili Yazlar


ada 18.-19. Yzyl Bestecilerinden BazlarReferans bilgisi: "Wolfgang Amadeus Mozart", 2010 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/207/Wolfgang_Amadeus_Mozart.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com