Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Rengim Gökmen

Şef Tanıtımı

Rengim Gökmen

Müziðe küçük yaþlarda annesi opera sanatçýsý Muazzez Gökmen'in denetiminde baþlayan sanatçý, piyano ve komposizyon çalýþmalarýný Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Ferhunde Erkin, Nimet Karatekin, Ýlhan Baran ve Ahmet Adnan Aygun'la tamamladýktan sonra, orkestra þefliði öðrenimi için Ýtalya'ya Türk hükümeti tarafýndan gönderildi.

Önce Roma Santa Cecilia konservatuvarý, daha sonra Siena Accademia Chigiana ve Santa Cecilia Yüksek Müzik Akademesi þeflik bölümlerinden Franco Ferrara'nýn öðrencisi olarak birincilikle mezun oldu. Bu arada Türkiye'de baþlamýþ olduðu keman ve yaylý çalgýlar tekniði üzerine çalýþmalarýný Ýtalya'da altý yýl boyunca O. Vicari ile sürdürdü.

Avusturya, Ýngiltere ve Hollanda'da orkestra þefliði üzerine çalýþmalar yaptýktan sonra 1980 yýlýnda katýldýðý "Gino Marinuzzi" San Remo uluslararasý þeflik yarýþmasýný kazanarak büyük baþarý elde etti. Daha sonra Avrupa'nýn hemen hemen bütün ülkelerinde, A.B.D'de ve Güney Amerika'da konserler yönetti.

1984-89 yýllarý arasýnda Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü, 1992-95 yýllarý arasýnda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak görev yaptý. Bu görevi sýrasýnda Aspendos Opera ve Bale festivalini baþlattý.

1988 yýlýnda Ýtalya hükümeti tarafýndan "Cavalleria" niþaný ile onurlandýrýlan sanatçý, 1991 yýlýnda TÜTAV tarafýndan Türkiye'nin yurtdýþýndaki tanýtýmýna katkýlarý sebebiyle ödüllendirilmiþtir. Sanatçý, Kültür bakanlýðý tarafýndan 1995 yýlýnda "yýlýn en iyi þefi" 1997 yýlýnda TOBAV tarafýndan "en baþarýlý opera þefi" seçilmiþtir.

Ankara ve Ýstanbul festivalleri danýþma kurulu üyesi ve ÝKSEV yönetim kurulu üyesi olan Rengim GÖKMEN, 1991 yýlýndan bu yana sürdürmüþ olduðu Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý müzik direktörlüðü görevi sýrasýnda sayýsýz konser, kayýt, yurtiçinde ve yurtdýþýnda turneler gerçekleþtirmiþtir. 1999 yýlýnda Cumhurbaþkanlýðý Yüksek Kültür ve Sanat Niþaný ile onurlandýrýldý.

Prof. Rengim Gökmen 2009 yýlý itibariyle Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarý Komposizyon ve Orkestra þefliði Ana sanat dalý öðretim üyesi, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý Þefidir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Rengim Gökmen", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/125/Rengim_Gökmen.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com