Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ferdinand David

Composer Introduction

Ferdinand David

Ferdinand David (1810-1873) Hamburg'da doðmuþ, 1823 ve 1824 yýllarýnda Louis Spohr ile Moritz Hauptmann'ýn öðrencisi olarak kompozisyon çalýþmýþ, ve Berlin Königstädtischen sahnesinde 1826'da kemancý olarak çalýþmaya baþlamýþtýr.

Adý genellikle Felix Mendelssohn ile birlikte anýlan Ferdinand David">Ferdinand David, 1835'te Leipzig'in Gewandhaus Orchestra'sýnda Mendelssohn'un konzermeister'ý olmuþ ve kýsa sürede Mendelssohn ile yakýn arkadaþlýk kurmuþtur. Bu iki sanatçý düzenli bir þekilde birlikte oda müziði çalýþmalarý yapmýþlardýr. Sanatçý kemancý, besteci ve þef olarak gerçekleþtirdiði çalýþmalarýn yanýsýra ayný zamanda saygý duyulan bir pedagog olarak da tanýnmaktaydý.

Öðrencileri arasýnda Wasielewski, Wilhelmj ve bunlarýn hepsinin üzerinde Mendelssohn'un önerisi ile öðrencisi olan Joseph Joachim bulunmaktadýr. David, Alman müzik yaþamýnda dikkate deðer önemde bir figürdür.

Ýlk performanslarýný Clara Schumann ile birlikte vermiþ ve Schumann'ýn la minör sonatýnýn da içinde bulunduðu bir dizi önemli eser seslendirmiþtir. Sanatçý Mendelssohn'un keman konçertosunun elde ettiði baþarýda da önemli bir rol üstlenmiþtir.

1837 yýlýndan baþlayarak bu eserlerin ilk seslendiriliþ tarihi olan 1845 yýlýna dek David, Mendelssohn'un yol göstericiliðini yapmýþ ve doðal olarak da bu eseri ilk yorumlayan sanatçý olmuþtur.

Ýyi bilinen Trombon Konçertosu'na ek olarak, David'in iki senfonisi, beþ keman konçertosu, bir operasý (Hans Wacht, 1852), üç keman, bir viyola ve iki çello için bir yaylý sextet'i, ve bir dizi lied'leri, Alman lirik þarkýlar vardýr.

Ferdinand David'in keman metodu hâlâ yaygýn bir biçimde kullanýlmaktadýr.

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Ferdinand David


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Ferdinand David", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/121/Ferdinand_David.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com