Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Mithat Fenmen

Composer Introduction

Mithat Fenmen Türkiye'de çoksesli müziðin geliþiminde önemli katkýlarý bulunmuþ olan besteci, piyanist, müzik yazarý ve yayýncýsýdýr. Annesi piyano, mühendis olan babasý flüt, amcasý da piyano ve keman çalan müziksever bir aileye 1916 yýlýnda doðan Mithat Fenmen 9 yaþýnda piyanoya baþlamýþtýr.

1929 yýlýnda Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'nda Cemal Reþit Rey'in öðrencisi olan genç besteci, 1935 yýlýnda liseyi bitirdikten sonra Paris'e giderek Ecole Normale de Musique'te öðrenim yapmýþ, Alfred Cartot ile piyano, Nadia Bolulanger ile armoni ve kompozisyon çalýþmýþtýr.

Konservatuvarý bitirdikten sonra, Almanya’ya giderek Münih Devlet Konservatuvarý'nýn kompozisyon bölümünde Joseph Haas'ýn öðrencisi olmuþtur. Ýkinci Dünya Savaþý baþlayýnca 1939 yýlýnda yurda dönmüþ ve Ankara Devlet Konservatuvarý'na piyano öðretmeni olarak atanmýþtýr. 1954 yýlýnda Ýngiliz bale sanatçýsý Beatrice Appleyard ile evlenen besteci, iki kez konservatuvar müdürlüðü görevinde de bulunmuþtur.

Mithat Fenmen, bir virtüöz olarak Avrupa'da resital ve konserler vermiþ, Türkiye’ye gelen ünlü müzikçilere de eþlik etmiþtir. Piyano edebiyatýnýn baþlýca yapýtlarýný Türkiye'de ilk seslendiren üretici kimliðiyle de tanýnmýþtýr.

Ülkemizde "ilk seslendirme" kapsamýnda oda müziði yapýtlarýna da el atmýþ, kurduðu oda müziði topluluklarýyla bu alandaki baþlýca yapýtlarýn yorumlanmasýný saðlamýþtýr.

43 yýl boyunca piyano öðretmenliði yapan Fenmen, üstün yetenekli çocuklarýn keþfedilmesi yolunda öncülük etmiþtir. Müziðe baþlattýðý öðrencileri arasýnda Ýdil Biret, Pekinel Kardeþler, Gülsin Onay ve Fazýl Say vardýr.

1951-1954 ile 1970-1973 yýllarý arasýnda Ankara Devlet Konservatuvarý müdürü olarak görev yapan besteci, 1973-1975 yýllarý arasýnda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüðünün üstlenmiþtir.

Fenmen, besteciliðe gençlik yýllarýnda baþlamýþtýr. 16 yaþýndayken bestelediði bir "vals", ölümünden sonra bulunmuþ, son öðrencisi Fazýl Say tarafýndan seslendirilmiþtir. Paris ve Münih'teki kompozisyon öðreniminin getirdiði geniþ açýlýmla yapýtlarýnda yerel renklere yönelmemiþ, yeni müzik tekniklerini yumuþak bir anlayýþla kullanarak derinlikler araþtýrmýþtýr.

"Piyanistin Kitabý" ve "Solfej" adlý kitaplarýnýn yaný sýra, 1949-1954 yýllarý arasýnda "Müzik Görüþleri" adlý aylýk bir dergi yayýnlayan Fenmen'in en önemli yapýtý kabul edilen piyano ve orkestra için Konçertino'su, Ahmet Say belgeliðindedir. Yapýtlarýnýn yayýn ve seslendirme haklarý ailesine aittir.

1971 yýlýnda Devlet Sanatçýlýðý unvaný almýþ olan Mithat Fenmen 1982 yýlýnda vefat etmiþtir.
I suggest, you'll like this:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Mithat Fenmen", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/330/Mithat_Fenmen.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com