Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ferit Tüzün

Composer Introduction

Ferit Tüzün

1929 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Türk besteci Ferit Tüzün">Ferit Tüzün 1941 yýlýnda girdiði Ankara Devlet Konservatuarýnýn yüksek piyano bölümünü 1950'de, ileri kompozisyon bölümünü ise 1952'de birincilikle bitirmiþtir.

Devlet bursuyla 1954'de Almanya'ya gönderildi. Münih Devlet Müzik Akademisinde Fritz Helmann, Kurt Eichhorn, Adolf Mennerich ve G. E. Lessing'in yanýnda öðrenim gördü. Bu arada yaptýðý beste çalýþmalarý, Carl Orff ve Amadeus Hartmann tarafýndan desteklenmiþtir. Almanya'da kaldýðý süre içinde bestelediði Anadolu Süiti'nin (1954) ve Türk Cappriccio'sunun (1956) ilk seslendiriliþleri Münih Flarmonisi tarafýndan yapýldý. Bu orkestradan yeni bir sipariþ alan bestecimizin "Humoresque" (1957) adlý orkestra yapýtý da baþarý kazanmýþtýr. (Yapýtýn adý daha sonra "Nasreddin Hoca" olarak deðiþtirilmiþtir).

1959'da yurda döndü. Önce Ankara Devlet Operasýnda Þef yardýmcýsý, daha sonra da Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu. Bu görevi yürütürken 1977'de vefat etti.

Ferit Tüzün, halk müziðimizin melodik ve ritmik kaynaklarýný çok iyi tanýmýþ ve deðerlendirmiþtir. Ancak, halk müziði temalarýný kullanmamýþ, kendi özgün melodilerini yaratmýþtýr. Onun yapýtlarýnda halk müziði bir "hatýrlatma" özelliðindedir. Bu sayede besteci, dilediði parlak renkleri coþkulu ritmlerle yoðurmuþtur. Orkestralama tekniðini de üstün olduðu için, onun yapýtlarý dinleyiciye çarpýcý renklerden oluþan bir demet niteliðinde gözükmektedir.

Türk beþlerinden Ulvi Cemal Erkin'in yanýsýra, Bartok ve Stravinski etkisi eserlerinde hissedilir. Gereðinde gülmece öðelerine yönelmiþ, sonuçta duygu yüklü bir müzikal ifadeyi baþarýyla sunmayý bilmiþtir.

Bestecinin karakteristik özelliklerini yansýtan yapýtý "Çeþmebaþý"dýr. Bu bale suiti, ülkemizde sýkça seslendirilen orkestra yapýtlarý arasýndadýr. Tüzün, güçlü bir müziksel anlatýmýn sürükleyiciliðine inandýðý için, "fýþkýran bir müziðin beraberinde biçimi de getireceðini" belirtmiþtir. Bu sözleriyle müziksel amacý açýklanmýþ olmaktadýr.

"Çeþmebaþý" bale suitinin üç bölümü (1958), Türk Kapriçiyosu ve Humerosque (Nasreddin Hoca), Münih'teki F.E.C. Leuckart Yayýnevi tarafýndan basýlmýþtýr.

Tüzün'ün Midas'ýn Kulaklarý Operasý (1966-1969), Çeþmebaþý Balesi (1964), Esintiler (1965) baþlýklý orkestra eseri, A Capella koro için 6 çoksesli türküsü (1964) piyano parçalarý anýlmaya deðer eserleri arasýndadýr.
I suggest, you'll like this:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Ferit Tüzün


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Ferit Tüzün", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/147/Ferit_Tüzün.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com