Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ferit Tüzün

Besteci Tantm

Ferit Tüzün

1929 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Türk besteci Ferit Tüzün">Ferit Tüzün 1941 yýlýnda girdiði Ankara Devlet Konservatuarýnýn yüksek piyano bölümünü 1950'de, ileri kompozisyon bölümünü ise 1952'de birincilikle bitirmiþtir.

Devlet bursuyla 1954'de Almanya'ya gönderildi. Münih Devlet Müzik Akademisinde Fritz Helmann, Kurt Eichhorn, Adolf Mennerich ve G. E. Lessing'in yanýnda öðrenim gördü. Bu arada yaptýðý beste çalýþmalarý, Carl Orff ve Amadeus Hartmann tarafýndan desteklenmiþtir. Almanya'da kaldýðý süre içinde bestelediði Anadolu Süiti'nin (1954) ve Türk Cappriccio'sunun (1956) ilk seslendiriliþleri Münih Flarmonisi tarafýndan yapýldý. Bu orkestradan yeni bir sipariþ alan bestecimizin "Humoresque" (1957) adlý orkestra yapýtý da baþarý kazanmýþtýr. (Yapýtýn adý daha sonra "Nasreddin Hoca" olarak deðiþtirilmiþtir).

1959'da yurda döndü. Önce Ankara Devlet Operasýnda Þef yardýmcýsý, daha sonra da Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu. Bu görevi yürütürken 1977'de vefat etti.

Ferit Tüzün, halk müziðimizin melodik ve ritmik kaynaklarýný çok iyi tanýmýþ ve deðerlendirmiþtir. Ancak, halk müziði temalarýný kullanmamýþ, kendi özgün melodilerini yaratmýþtýr. Onun yapýtlarýnda halk müziði bir "hatýrlatma" özelliðindedir. Bu sayede besteci, dilediði parlak renkleri coþkulu ritmlerle yoðurmuþtur. Orkestralama tekniðini de üstün olduðu için, onun yapýtlarý dinleyiciye çarpýcý renklerden oluþan bir demet niteliðinde gözükmektedir.

Türk beþlerinden Ulvi Cemal Erkin'in yanýsýra, Bartok ve Stravinski etkisi eserlerinde hissedilir. Gereðinde gülmece öðelerine yönelmiþ, sonuçta duygu yüklü bir müzikal ifadeyi baþarýyla sunmayý bilmiþtir.

Bestecinin karakteristik özelliklerini yansýtan yapýtý "Çeþmebaþý"dýr. Bu bale suiti, ülkemizde sýkça seslendirilen orkestra yapýtlarý arasýndadýr. Tüzün, güçlü bir müziksel anlatýmýn sürükleyiciliðine inandýðý için, "fýþkýran bir müziðin beraberinde biçimi de getireceðini" belirtmiþtir. Bu sözleriyle müziksel amacý açýklanmýþ olmaktadýr.

"Çeþmebaþý" bale suitinin üç bölümü (1958), Türk Kapriçiyosu ve Humerosque (Nasreddin Hoca), Münih'teki F.E.C. Leuckart Yayýnevi tarafýndan basýlmýþtýr.

Tüzün'ün Midas'ýn Kulaklarý Operasý (1966-1969), Çeþmebaþý Balesi (1964), Esintiler (1965) baþlýklý orkestra eseri, A Capella koro için 6 çoksesli türküsü (1964) piyano parçalarý anýlmaya deðer eserleri arasýndadýr.
lginizi ekecek, neririm:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariFerit Tüzün'n Eserlerinden Bir rnek


lgili Yazlar


ada 20.-21. Yzyl Bestecilerinden BazlarReferans bilgisi: "Ferit Tüzün", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/147/Ferit_Tüzün.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com