Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Franz Schubert

Composer Introduction

Franz Schubert

Avusturyalý besteci Franz Schubert (1797-1828) yaklaþýk 600'ün üzerinde þarký, 9 senfoni (ünlü "Bitmemiþ Senfoni"nin de içlerinde bulunduðu), operalar, çok sayýda oda müziði ve piyano parçalarý bestelemiþtir. Schubert'in müziði, hümanist özelliðiyle insanlarý kucaklar. Ýnanýlmaz bir melodi zenginliði vardýr.

Yaþamý sýrasýnda, onu maddi ve manevi yönlerden destekleyen yakýn arkadaþ çevresi olmasýna karþýn (öðretmeni Antonio Salieri, ve o dönemlerin ünlü baritonlarýndan Johann Michael Vogl), yaþamý boyunca hiçbir zaman müziði o denli yaygýnlaþýp ünlenmemiþtir. Parasal olarak sürekli ailesine ve arkadaþlarýna baðýmlý kalmýþtýr. Schbert'in yapýtlarý ancak ölümümden sonra ün kazanmýþtýr.


Çocukluk yýllarý

Çek asýllý babasý, Viyana'nýn banliyösü Lichtenthal'de sevilen, sayýlan bir okul müdürüydü; ayný zaman da amatör müzisyendi. Moravyalý annesi ise çocuk doðurmak ve yetiþtirmek görevini üstlenmiþti. Doðurduðu on dört çocuðundan dokuzu, daha bir yaþýna gelmeden ölmüþ, geriye Franz ile birlikte beþ kardeþi kalmýþtý.

Peter beþ yaþýna geldiðinde ilk müzik derslerini ailesinden aldý. Babasý ona, temel müzik derslerini de, keman çalmasýný da öðretti. Peter'den on üç yaþ büyük aðabeyi Ignaz da piyano dersleri veriyordu. Ancak aradan birkaç ay geçmemiþti ki aðabeyi ona piyano konusunda verecek bilgi bulamadý. Peter onu geçmiþti.

Peter'in olaðanüstü yeteneði babasýnýn da dikkatini çekti. Sesi de çok güzeldi. Ona Lichtenthal korosunun þefi Michael Holzer'den piyano, org ve þan dersleri aldýrdý. Lichtenthal korosunun ilk soprano sesli erkek koristi olarak ünü kýsa zaman da Lichtenthal'de yayýldý.

9 Ekim 1808'de Viyana'da açýlan bir sýnavý kazanarak Kraliyet Kilisesi Korosu'na katýldý. Sýnavý yapan jüride Kraliyet Orkestrasý Þefi Antonio Salieri de vardý. Halk arasýnda "cezaevi" adýyla anýlan eðitimini sürdüreceði okul, müzik dünyasýnda katý disipliniyle tanýnýyordu. Ama küçük dâhi için bu, önemli deðildi. Kýsa zaman da kendini herkese sevdirdi. Burada kaldýðý beþ yýl boyunca çok þey öðrendi. Özellikle Salieri, bu küçük dehanýn yetiþmesi için çok çalýþtý ve ona her yönden destek oldu.

Bu arada Tanrý'nýn ödül olarak verdiði bestecilik yeteneði de patlamaya hazýr bir volkan gibi ilk iþaretlerini vermeye baþlamýþtý. Arkadaþ çevresinin ve öðretmenlerinin ortak bir kanýsý vardý: “Tanrý ona her þeyi öðretmiþti.” Okul yaþamý biterken, birçok bestesinin yaný sýra ilk senfonisini de yazmýþtý.


Profesyönel Besteci

1815 yýlý Schubert'in yaþamýnda bir dönüm noktasý oldu denilebilir. Ýsveç asýllý olan ama Almanya'da doðup büyüyen Franz von Schober, iyi bir aileye üye, ekonomik sorunlarý olmayan bir hukuk öðrencisiydi. Schubert'in þarkýlarýný duyup çok etkilendi ve kendisiyle tanýþmak üzere Viyana'ya geldi. Birkaç kez onu evini ziyaret etti.

O günlerde, Lichtenthal'deki öðretmenlik görevinden çok sýkýlan Schubert, yeni arkadaþýna beste yapmaya zaman bulamamaktan yakýnýyordu. Schober, ona okulu býrakmasýný, ailesinden ayrýlýp yalnýz yaþayacaðý bir eve taþýnmasýný ve tüm zamanýný beste çalýþmalarýna vermesini öðütledi. Öðretmenlik onun yaratýcýlýðýný köstekliyordu. Fikir güzeldi ama Schubert'in bunu karþýlayacak denli parasal gücü yoktu. Schober, para konusunda endiþelenmemesini, tüm giderleri karþýlayacaðýný söyledi. Schubert'e yalnýzca beste çalýþmalarý yapmak kalýyordu. Bu görüþü her iki gencin aileleri de onaylayýnca, kiraladýklarý daireye taþýndýlar.

Yeni yaþamý Schubert için çok iyi oldu. Arkadaþ çevresi çok geniþledi. Kendisinden otuz yaþ büyük olan ünlü bariton Johann Michael Vogl ile bu dönemde tanýþtý ve kurduklarý dostluk, Schubert'in ölümüne deðin sürdü.
Schubert'in çok arkadaþý vardý. Viyana'nýn arka sokaklarýndaki küçük birahaneler, evlerin çatý katlarý, onlarýn toplantý yerleriydi.

Toplantýlar çok eðlenceli geçerdi. Oyunlar oynanýr, dans edilir, konuþmalar yapýlýr ama en önemlisi ve keyiflisi, Schubert en son bestelerini çalarak arkadaþlarýný mest ederdi. Þairler, filozoflar, ressamlar, politikacýlar, saray görevlileri, aktrisler, þarkýcýlar, kýsaca hemen her kesimden insanýn katýldýðý bu toplantýlar “Schubertiade” adýyla anýlýrdý. Bu toplantýlar, sevgi dolu bir insan olan Schubert için mutluluk veren keyif dolu saatlerdi.

1818 yazýnda Schubert Viyana'dan ayrýlýp Kont Esterhazy'nin davetlisi olarak Zeleesz'ye (Macaristan) gitti. Bu daveti kabul etmesinin ana nedeni, parasal yönden çok sýkýntýda olmasýydý. Esterhazy'ler müzik âþýðý bir aileydi. Kont'un güzel bas sesi vardý. Eþi kontes'in ve 13 yaþýndaki büyük kýzýnýn kontralto, 11 yaþýndaki küçük kýzýnýn da soprano seslerinin yanýsýra tümü piyano çalmayý biliyordu. Schubert, Esterhazy'lerin evinde, müzik dolu çok güzel günler geçirdi.

Bu arada beste yapmak için de bol zamaný oldu. Fakat Viyana'yý ve arkadaþlarýný da özlemiþti. Bu nedenle 1819 yýlý baþlarýnda Viyana'ya geri döndü. Daha önce birlikte kaldýðý Schober'in evinde yer olmadýðý için, yakýn arkadaþý ozan Mayrhofer ile birlikte bir daire kiraladýlar. Schubert denince akla “Bitmemiþ Senfoni” gelir. 1822 yýlýnda bestelediði ve “8. Senfoni” olarak da bilinen bu yapýtýný Schubert'in tamamlayamadýðý varsayýldýðý için yapýt, bugün de “Bitmemiþ” tanýmlamasýyla anýlmaktadýr.

Schubert'in “Bitmemiþ Senfoni”si yanýsýra beþ adet de “Bitmemiþ Sonat”ý vardýr. Melodik ve harmonik çatýlarý tamamlanmýþ olmalarýna karþýn bu beþ sonat da tam olarak bitirilmemiþtir. Bunun da nedeni bilinmemektedir.


Son yýllarý

1822 yýlý Schubert için felaketin baþladýðý yýl oldu. Kendisini ölüme götürecek olan frengi hastalýðýnýn ilk belirtileri onda bu yýlýn sonlarýnda görüldü. Birçok tedavi yöntemi uygulanmasýna karþýn, zaman zaman iyileþmiþ görünse de durumu gittikçe kötüleþti. Ancak hastalýðý, çalýþmasýný etkilemedi ve var gücüyle güzel yapýtlar vermeyi sürdürdü. Çünkü, kendi, sözleriyle yineleyelim, “beste yapmak, yaþamýnýn tek anlamý”ydý.

1827 yýlýnýn Mart ayýnda Beethoven son günlerini yaþýyordu. Schubert, bu çok sevdiði, hayranlýk duyduðu büyük besteciyi ziyarete gitti ve onun 26 Mart 1827 tarihinde düzenlenen cenaze töreninde, çok hasta olmasýna karþýn, 38 meþale taþýyýcýsýndan biri olarak görev aldý. Tören bittikten sonra, gelenek gereði bir birahaneye gidildi ve iki kadeh þarap içildi. Birinci kadeh ölen kiþinin anýsýna, ikinci kadeh ise ondan sonra ölecek ilk kiþinin anýsýna saygý olarak içilirdi.

Schubert o gün o ikinci kadehi, kendi anýsýna saygý olarak kaldýrdýðýný bilmiyordu. Çünkü Beethoven'den sonra sonsuzluk yolculuðuna çýkma sýrasýnýn kendisine geldiðini o gün düþünmemiþti bile.

1827 Aðustos'unda Schubert'in rahatsýzlýðý çok artmýþtý. Fakat o bundan yýlmýyordu. Birbirinden güzel yapýtlarýný, tüm hastalýðýna karþýn, birbirinin peþi sýra vermeyi sürdürüyordu. Fakat “inadýna yaþamak”, “inadýna birbirinden güzel yapýtlar vermek” amaçlý bu ýsrarlý çalýþmalarýný 19 Kasým 1828 gününden sonra sürdüremedi. Çünkü o gün Schubert'in, ancak 31 yýl sürebilen yaþamýnýn son günüydü.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Work by Franz Schubert


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 19.-20. Century ComposersReference info: "Franz Schubert", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/168/Franz_Schubert.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com