Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ludwig van Beethoven

Composer Introduction

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven (16 Aralýk 1770-26 Mart 1827) Alman klasik müzik bestecisi.

Ludwig van Beethoven 1770 yýlýnda Bonn'da mütevazý bir ailenin çocuðu olarak dünyaya gelmiþtir. Ýlk müzik öðretmeni babasýdýr. Alkolik bir müzisyen olan babasýnýn Beethooven'a piyano eðitiminde çok sert ve acýmasýz davrandýðý bilinir. Mutsuz bir çocukluk geçiren Beethoven, küçük yaþlarda ailesinin geçimine katkýda bulunmak için kilisede piyano çalarak çalýþmaya baþlamýþtýr.

1792 yýlýnda Viyana'ya giden Beethoven klasik müziðin ünlü bestecisi Joseph Haydn'ýn yanýnda çalýþmaya baþladý. Joseph Haydn kýsa sürede Beethoven'ýn üstün yeteneðini fark etti ve her konuda ona destek oldu. Beethoven, baþlarda besteci olarak deðil piyanist olarak adýný duyurdu. Daha sonra yaptýðý bestelerle klasik müziðin 19. yüzyýlýn sonuna kadar yaþayan tüm müzisyenlerini etkiledi.

Beethoven'ýn dokuz senfonisi, beþ piyano konçertosu, bir keman konçertosu, bir piyano, keman ve çello için üçlü konçerto, otuz iki piyano sonatý ve birçok oda müziði eseri bulunmaktadýr. Sadece bir opera, Fidelio, bestelemiþtir. Ýlk senfonisini 1800 yýlýnda yapmýþtýr. 3. senfonisini, Eroica olarak da bilinir, Napolyon'a Avrupa'ya demokrasi getirdiði için adamýþtýr. Ancak daha sonra Napolyon kendini Ýmparator ilan ettiðinde bu adamayý geri almýþtýr. 9. senfoni ise en çok bilinen ve bugün Avrupa Birliði marþý da olan en çarpýcý senfonisidir.

Beethoven çok titiz çalýþan bir müzisyendi. Müziði, ifade gücü ve teknik olarak çok üst seviyedeydi. Beethoven, Haydn ve Mozart'tan devraldýðý prensipleri geliþtirdi, daha uzun besteler yazdý ve daha tutkulu, dramatik eserler oluþturdu. Özellikle Op. 109 piyano sonatýyla Klasik müziðin Romantik Dönemini baþlatmýþtýr.

Yaþamý boyunca saðlýk problemleri çeken Beethoven 1801'de iþitme problemleri yaþamaya baþlamýþ ve 1817'de tamamen saðýr olmuþtur. Bu dönemden sonra saðýrlýðý müzik yaþamýný hiçbir þekilde etkilememiþtir. Hatta hepimizin çok iyi bildiði 9. senfoniyi saðýrlýk döneminde bestelemiþtir.

1827 yýlýnda 56 yaþýndayken dünyaca tanýnan bir besteci olarak ölmüþtür ve cenazesine otuz bine yakýn insan katýlmýþtýr.

Reference: Vikipedi


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Ludwig van Beethoven


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 18.-19. Century ComposersReference info: "Ludwig van Beethoven", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/13/Ludwig_van_Beethoven.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com