Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Ludwig van Beethoven, Senfoni No. 6 Op. 68 Fa Major "Pastoral"

Eser Açıklaması

Ýlk yorumu: 1808, Viyana. "Altýncý Senfoni" yi doðru anlamak da yanlýþ anlayýp yorumlamak da çok kolaydýr. Ludwig van Beethoven'ýn herhangi bir yanýltýyý ve eserin sadece doða seslerinin taklidi olabileceði konusunda belirecek yargýlarý önceden önlemek amacýyla bazý açýklamalarý gerekli gördüðü bilinir. Bu açýklamalarýn en tanýnmýþý þudur:

"Kýr yaþamý konusunda fikir sahibi olanlar baþlýklara bakmadan yazarýn ne istediðini sezebilirler. Ve yapýtýn gerçek anlamda resimden çok bu yaþamýn izlenimlerini taþýdýðýný da anlarlar. Pastoral Senfoni resim deðildir. Kýr ve doðanýn insanlara verdiði eriþilmez zevkin, kýrda uyanan duygularýn anlatýmýdýr."

Bestecinin doðaya olan sevgi ve düþkünlüðü onun pek bilinen özellikleri arasýndadýr. Büyük kentten sýk sýk kaçarak köylere sýðýnýþý nerede olursa olsun yaptýðý uzun sabah yürüyüþleri, mektuplarýnda sýk sýk doðaya baðlýlýðýndan bahsediþi ve "Ben bir aðacý bir insandan çok severim" deyiþi bu eðilimin belirtisidir.

"Pastoral Senfoni" pek çok kimse tarafýndan bir programlý yapýt sanýlýr. Bu yanýltý bestecinin bölümlere yazdýðý baþlýklardan doðar. Oysa, Beethoven'ýn izlenimleri yansýtan müziðinde gereksiz kalan bu baþlýklarý "mutlak müziði" savunmakta kararlý bazý tutuculara karþý yazdýðý sanýlýr.


Bölümler

Senfoni beþ bölümdür:

I. Allegro ma non troppo - Kýra ulaþýldýðýnda uyanan mutlu izlenimler
II. Andante molto mosso - Dere sahnesi
III. Allegro - Köylülerin neþeli toplantýsý
IV. Allegro - Fýrtýna, yaðmur
V. Allegretto - Fýrtýnadan sonra duyulan mutluluk ve þükran duygularý


Birinci bölüm (Allegro ma non troppo - Kýra ulaþýldýðýnda uyanan mutlu izlenimler), baþlýca üç sakin, tatlý, huzur verici tema ile iþlenmiþtir. Ýlk tema bu ögenin önemlisidir ve pastoral anlamda en etkili olanýdýr.

Ýkinci bölüm (Andante molto mosso - Dere sahnesi). Ancak doða sevgisinin verebileceði bir diðer huzur dokusu. Çevrede kýr ve orman kuþlarýnýn ötüþleri.

Üçüncü bölüm (Allegro - Köylülerin neþeli toplantýsý). Köy alanýnda toplanmýþ çiftler köy bandosu eþliðinde dans etmekte, tatlý bir dans melodisi yansýmaktadýr. Ritm birden deðiþir, çabuk ve kuþkulu bir karakter alýr. Hava bozmakta, gri renkli bulutlar göðü kaplamaktadýr.

Dördüncü bölüm (Allegro - Fýrtýna, yaðmur). Hava bozmuþ, yaz yaðmuru, fýrtýna, þimþek ve gök gürültüsü arasýnda boþanmýþtýr. Timpani, pikolo flüt ve trombonlar gürleyerek, haykýrarak, havanýn bu ürkütücü, korkutucu durumunu yansýtmaktadýr.

Beþinci bölüm (Allegretto - Fýrtýnadan sonra duyulan mutluluk ve þükran duygularý). Fýrtýna geçmiþ, doða tekrar huzura kavuþmuþtur. Tatlý bir çoban þarkýsýnýn melodisi, birinci ve ikinci bölümlerin kýsa tekrarlarýna ulaþýr, senfoni tanrýsal bir sükun içinde biter.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariLudwig van Beethoven'in Eserlerinden Başka Örnekler


İlgili YazılarSevebileceğiniz Başka Eserlerden Rastgele Birkaçı


Referans bilgisi: "Ludwig van Beethoven, Senfoni No. 6 Op. 68 Fa Major "Pastoral"", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/133/Ludwig_van_Beethoven_Senfoni_No_6_Op_68_Fa.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com