Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Eserleri

| Hepsi | Senfoniler | Uvertürler | Konçertolar |

Hugo Emil Alfven, "Midsommarvaka" Ýsveç Rapsodisi No. 1 Op. 19 Re MajorHugo Emil Alfven, "Midsommarvaka" Ýsveç Rapsodisi No. 1 Op. 19 Re Major
Hugo Emil Alfven müzikli bir anlatý oluþturmak amacýyla, 1903'te Op. 19 Ýsveç Rapsodi'sini büyük orkestra için Ýsveç halk þarkýlarýnýn en sevilen ve coþkun çeþitli karakteristik temalarýný, kullanarak romantik bir festival rapsodisi havasýnda... Devamı >>

Jean Sibelius, Finlandiya Op. 26Jean Sibelius, Finlandiya Op. 26
Eserlerindeki form geliþmiþliði nedeniyle Kuzey'in Beethoven'i olarak adlandýrýlan Jean Sibelius'un (dramatik gerilimlerle yüklü þiirsel fikirleri iþleyen Beethoven'in aksine) epik karakterde ve baþarýlý doða atmosferlerini yansýtan eserlerine... Devamı >>

Jean Sibelius, Keman Konçertosu Op. 47 Re minorJean Sibelius, Keman Konçertosu Op. 47 Re minor
Doðaya ve Fin tarihine aþýk olan Jean Sibelius genellikle bu özellikleri müziðinde deðerlendirmiþtir. "Þarký söylemeyen çalgý piyano"yu sevmediðini belirten bestecinin yazdýðý tek konçerto olan Keman Konçertosu'nda da, uzmanlar Fin kültüründen... Devamı >>

Jean Sibelius, Senfoni No. 1 Op. 39 Mi minörJean Sibelius, Senfoni No. 1 Op. 39 Mi minör
Jean Sibelius, Op. 39 Birinci Senfonisi'ni 1899 yýlýnda, otuz dört yaþýndayken, Finlandiya eseri ile ayný zamanda yazdý. Yapýt, on dokuzuncu yüzyýlýn senfonik anlayýþýný yansýtýr. Ülkesinin tarihindeki dramatik bir dönemde yazýlan eser,... Devamı >>

Jean Sibelius, Tuonela Kuðusu No. 2 Op. 22Jean Sibelius, Tuonela Kuðusu No. 2 Op. 22
14. Runo'da sözü edilen ölümün simgesi olan kuðuyu canlandýrýr ve "Tuonela Kuðusu" adýný taþýr. Aslýnda önceleri Jean Sibelius'un üçüncü destaný olan bu senfonik þiirde "Ölüler Diyarý" (Manala) adý verilen Tuonela kapkaranlýk, güçlü ve... Devamı >>

Joaquin Rodrigo, Gitar KonçertosuJoaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu
Rodrigo'nun Gitar Konçertosu adýyla bilinen Concierto de Aranjuez, Ýspanyol besteci Joaquín Rodrigo tarafýndan klasik gitar ve orkestra için bestelenmiþ bir bestedir. 1939'da bestelenmiþ ve o günden bu yana Rodrigo'nun en bilinen eseri olmuþtur.... Devamı >>

Johannes Brahms, Akademik Festival Uvertürü Op. 80Johannes Brahms, Akademik Festival Uvertürü Op. 80
1879 yýlýnda Almanya'nýn Breslau (bugünkü Polonya'nýn Wroclaw) kenti üniversitesinin felsefe fakültesi, 46 yaþýndaki Johannes Brahms'a (Cambrige Üniversitesi'nin iki yýl önceki uygulamasýný örnek alarak) "Artis musicae severioris Germania... Devamı >>

Johannes Brahms, Keman Konçertosu Op. 77 Re MajörJohannes Brahms, Keman Konçertosu Op. 77 Re Majör
Johannes Brahms 1878 yýlý yaz ayýnda, Avusturya'nýn güneyindeki Pörtschach kasabasýnda geçirdiði mutlu tatil sýrasýnda, bu tek Keman Konçertosu'nu bestelemiþtir. Çocukluðunda keman çalmýþ olan Brahms, gerçek keman tekniðini gerektiði gibi... Devamı >>

Johannes Brahms, Keman, Viyolonsel ve Orkestra için Konçerto Op. 102 La Minor
Aslýnda 5. Senfoni olarak hazýrlanan malzemeyle düzenlenmiþtir. Böylece konçerto grosso stilinin çaðdaþ "geç romantizim stilinde" senfonik bir uygulamasý olarak ortaya çýkan Ýkili Konçerto, konser sahnelerinde, önceleri, Brahms'ýn diðer... Devamı >>

Johannes Brahms, Macar DanslarýJohannes Brahms, Macar Danslarý
Hamburg'daki gençliði fakirlik içinde geçen Johannes Brahms, para kazanabilmek için daha 14 yaþýnda meyhanelerde, eðlence yerlerinde piyano çalmaya baþlamýþ, ertesi yýl ilk resitali ilgi görmeyince bu iþine devam etmiþ, ucuz fiyatlara ders vermiþ,... Devamı >>

<< Önceki  2  3  4  5  6  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2022 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com