Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Batı Müziği Eserleri

| Hepsi | Senfoniler | Uvertürler | Konçertolar |

Franz Joseph Haydn, Trompet Konçertosu, Mi Bemol Majör Hob.: VII e, 1Franz Joseph Haydn, Trompet Konçertosu, Mi Bemol Majör Hob.: VII e, 1
Franz Joseph Haydn'ýn Trompet Konçertosu (Concerto per il Clarino / Trumpet concerto) 1796'da, 64 yaþýndayken eski dostu Avusturyalý trompet virtüözü Anton Weidinger için yazýlmýþtýr. Enstrümantasyon Anton Weidinger tüm oktav... Devamı >>

Franz Joseph Haydn, Viyolonsel Konçertosu No. 2 Hob. VIIb/2 Re MajorFranz Joseph Haydn, Viyolonsel Konçertosu No. 2 Hob. VIIb/2 Re Major
Franz Joseph Haydn'ýn konçertolarý genellikle senfonik ve oda müziði eserlerinin gölgesinde kalýr. Bu konçertolardan en çok ilgi göreni, 1783'te bestelenen Re Majör Viyolonsel Konçerto'nun ise, Haydn'a ait olmadýðý tartýþmalarý yüzyýlý aþkýn... Devamı >>

Franz Liszt, Piyano Konçertosu No. 1 S. 124 Mi bemol MajörFranz Liszt, Piyano Konçertosu No. 1 S. 124 Mi bemol Majör
Franz Liszt Mi bemol majör Piyano Konçertosu No.1 S.124'ü 26-yýllýk bir sürede bestelemiþtir. Ana temalarýn yazýmý 1830'lardan baþlarken, son halinin tarihi 1849'u bulur. Konçerto, ara verilmeksizin çalýnan dört bölümden oluþmakta ve yaklaþýk 20... Devamı >>

Franz Schubert, Senfoni No. 8 D. 759 Si Minor "Bitmemiþ Senfoni"Franz Schubert, Senfoni No. 8 D. 759 Si Minor "Bitmemiþ Senfoni"
Ýlk yorumu: 1865, Viyana. 1822 yýlýnda Graz kenti "Müzik Birliði Derneði"ne onur üyesi seçilen besteci bu davranýþa karþýlýk olarak bir senfoni bestelemeyi düþünmüþ, iki bölümünü orkestralamasýyla tamamlamýþ, üçüncü bölüm "scherzo" nun... Devamı >>

Frederic Chopin, Piyano Konçertosu No. 2 Op. 21 Fa minörFrederic Chopin, Piyano Konçertosu No. 2 Op. 21 Fa minör
Frederic Chopin 2. Piyano Konçertosu'nu ilkinden daha önce, 1829'da tamamlamýþtýr. Bölümler I. Maestoso II. Larghetto III. Allegro vivace Konçertonun 1. Bölümü 4/4’lük ölçüde, fa minör tonda aðýr ve görkemli (Maestoso) tempoda,... Devamı >>

George Gershwin, Küba UvertürüGeorge Gershwin, Küba Uvertürü
Amerikalý besteci George Gershwin popüler caz stilini geleneksel senfonik biçimlerde kullanmasýyla tanýnýr. Asýl adý "Rumba" olan bu senfonik eserinde de Gershwin, Latin Amerika müziðinin stiliyle ve canlý ritmiyle caz dünyasýna getirdiði... Devamı >>

George Gershwin, Rhapsody in BlueGeorge Gershwin, Rhapsody in Blue
Rhapsody in Blue, Amerikalý besteci George Gershwin tarafýndan 1924 yýlýnda solo piyano ve jaz orkestrasý için bestelenmiþ çok ünlü bir eserdir. Ýlk defa New York'ta 1924 yýlýnda solo piyanoda Gershwin olmak üzere Paul Whiteman ve orkestrasý... Devamı >>

Henryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re MinorHenryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re Minor
19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda keman üzerindeki ustalýðý ve kiþisel niteliðiyle iki sanatçýnýn seçkinleþtiði görülür. Joseph Joachim ve Henryk Wieniawski. Ýkincisi ayný zamanda besteci olarak da tanýnmýþ, çalgýsý için býraktýðý yapýtlar daima ilgi... Devamı >>

Henryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re MinorHenryk Wieniawski, Keman Konçertosu No. 2 Op. 22 Re Minor
1835-1880 yýllarý arasýnda yaþamýþ olan Polonyalý kemancý Wieniawski çaðdaþ keman okulunun temsilcilerindendir. Paganini'den önce keman tekniði genellikle sol el tekniði demekti. Oysa Paganini ile sað el tekniði zenginleþti. Keman yayý, kemana... Devamı >>

Henryk Wieniawski, Legende Op. 17Henryk Wieniawski, Legende Op. 17
"Gösteri parçasý" (showpiece) olarak adlandýrýlan türde bir müzik olan Légende (Efsane), 1860 yýlýnda yazýlan yaklaþýk sekiz dakikalýk bir parçadýr. Efsaneye göre Wieniawski “Efsane"yi niþanlýsý lsabel Hampton için yazmýþ, kýzlarýnýn onunla... Devamı >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2020 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com