Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Bat Mzii Eserleri

| Hepsi | Senfoniler | Uvertrler | Konertolar |

Edward Elgar, Yaylý Çalgýlar Ýçin Serenad Mi minör Op. 20Edward Elgar, Yaylý Çalgýlar Ýçin Serenad Mi minör Op. 20
Ýlk olarak, 3 Mart 1905 Londra'da bestecisi Edward Elgar yönetiminde Bechstein Hall'de seslendirilmiþtir. Mart 1892'de yazýlan bu Serenad, Elgar'ýn ilk eserleri içinde, ifade zenginliði ile dikkati çeker. Bundan dört yýl önce bestecinin... Devam >>

Fazýl Say, Keman Konçertosu, "Harem'de 1001 Gece" (2007-2008)Fazýl Say, Keman Konçertosu, "Harem'de 1001 Gece" (2007-2008)
Fazýl Say'ýn "Harem'de 1001 Gece" baþlýklý keman konçertosu, Ýsviçre'de Luzern Senfoni Orkestrasý'nýn sipariþi üzerine 2008 yýlý baþlarýnda tamamlanmýþtýr. Bestecinin ilk keman konçertosu olan bu eserde Say, ülkesinin geleneksel müzik... Devam >>

Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38
Fazýl Say'ýn 2. senfonisi olan Op. 38 Mezopotamya Senfonisi 23 Haziran 2012 tarihinde þef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan Filarmoni Orkestrasý tarafýndan Ýstanbul'da seslendirilmiþtir. Eserin bu ilk seslendiriliþinde solist olarak... Devam >>

Fazýl Say, Ýstanbul Senfonisi Op. 28
Fazýl Say'ýn izlenimci yapýdaki Ýstanbul Senfonisi adlý eseri Konzerthaus Dortmund'un sipariþi üzerine 2008–2009 yýllarýnda bestelenmiþtir. Ýstanbul Senfonisi'nin ilk seslendiriliþi 13 Mart 2010'da Dortmund’da Howard Griffiths... Devam >>

Felix Mendelssohn, Fingal Maðarasý "Hebrid Adalarý" Uvertürü Op. 26Felix Mendelssohn, Fingal Maðarasý "Hebrid Adalarý" Uvertürü Op. 26
Ýlk yorumu: 1832, Londra. Besteci Felix Mendelssohn'un 1829 yýlýnda Ýskoçya'ya yaptýðý bir gezi iki önemli ürün býrakmýþtýr: "Fingal Maðarasý" uvertürü ve "Ýskoç Senfonisi". Genç sanatçý gezip gördüðü yerlerin etkisinde kalmýþ, özellikle... Devam >>

Felix Mendelssohn, Keman Konçertosu Op. 64 Mi MinorFelix Mendelssohn, Keman Konçertosu Op. 64 Mi Minor
Ýlk yorumu 1845, Leipzig. Çaðýnýn ünlü kemancýsý Ferdinand David bestecinin çocukluk arkadaþýdýr. Ýkisi de Hamburg’da doðmuþlar, ikisi de “harika çocuk” olarak tanýnmýþtýr. Leipzig müzik yaþamýna beraber katýlmýþlardýr. 1835... Devam >>

Felix Mendelssohn, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 25 Sol Minor
Felix Mendelssohn iki flüt, iki obua, iki klarnet, iki korno, iki trompet, timpani ve yaylý çalgýlar eþliðindeki piyano için 1831'de çok acele bestelediði konçertoyu ilk kez 17 Ekim 1831'de Münih'te kendi seslendirmiþtir. O yýlýn Mart ayýnda... Devam >>

Felix Mendelssohn, Senfoni No. 3 Op. 56 La Minor "Ýskoç"Felix Mendelssohn, Senfoni No. 3 Op. 56 La Minor "Ýskoç"
Ýlk yorumu: 1842, Leipzig. Felix Mendelssohn'un 1829 yýlýnda Ýskoçya'ya yaptýðý gezi iki yapýtýnýn doðmasýna yol açmýþtýr. "Ýskoç" adýyla bilinen senfoni ve "Fingal Maðarasý" uvertürü. Edinburgh'dan ailesine gönderdiði bir mektubunda þu... Devam >>

Ferdinand David, Trombon Konçertinosu Si bemol MajorFerdinand David, Trombon Konçertinosu Si bemol Major
Ferdinand David'in Orkestra ve Trobon için Konçertino'su David'in Felix Mendelssohn'un konzertmeister'ý olmasýnýn ertesi yýlýnda yazýlmýþtýr. Bu beste trombon repertuarýnýn bir köþe taþý haline gelmiþ ve sýkça çalýnýr olmuþtur. Eser,... Devam >>

Ferit Tüzün, Çeþme Baþý
Yapý Kredi Bankasý'nýn 10. kuruluþ yýlý dolayýsýyla açýlan yarýþmaya katýlan Ferit Tüzün, büyük orkestra için beþ bölümlü süit olarak hazýrladýðý bu eserle ikincilik ödülünü kazanmýþ; sonra da üç bölümlü olarak yeniden düzenlediði süit, 1958... Devam >>

<< nceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2022 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com