Klasik Müzik Notlarý   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkýnda  Ýletiþim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratýn:
 

 
Klasik Batý Müziði Eserleri

| Hepsi | Senfoniler | Uvertürler | Konçertolar |

Antonin Dvorak, Vanda Uvertürü Op. 25Antonin Dvorak, Vanda Uvertürü Op. 25
Antonin Dvorak, Vanda adlý beþ perdelik trajik operasýný 1875 yýlýnýn Nisan ile Aralýk aylarý arasýnda bestelemiþtir. On bir operasýnýn beþincisi olan bu eser, gerçek olgun ve bireysel tarzý göstermektedir; ancak müzikal deðerle baðlantýlý olmayan... Devamý >>

Felix Mendelssohn, Fingal Maðarasý "Hebrid Adalarý" Uvertürü Op. 26Felix Mendelssohn, Fingal Maðarasý "Hebrid Adalarý" Uvertürü Op. 26
Ýlk yorumu: 1832, Londra. Besteci Felix Mendelssohn'un 1829 yýlýnda Ýskoçya'ya yaptýðý bir gezi iki önemli ürün býrakmýþtýr: "Fingal Maðarasý" uvertürü ve "Ýskoç Senfonisi". Genç sanatçý gezip gördüðü yerlerin etkisinde kalmýþ, özellikle... Devamý >>

George Gershwin, Küba UvertürüGeorge Gershwin, Küba Uvertürü
Amerikalý besteci George Gershwin popüler caz stilini geleneksel senfonik biçimlerde kullanmasýyla tanýnýr. Asýl adý "Rumba" olan bu senfonik eserinde de Gershwin, Latin Amerika müziðinin stiliyle ve canlý ritmiyle caz dünyasýna getirdiði... Devamý >>

Johannes Brahms, Akademik Festival Uvertürü Op. 80Johannes Brahms, Akademik Festival Uvertürü Op. 80
1879 yýlýnda Almanya'nýn Breslau (bugünkü Polonya'nýn Wroclaw) kenti üniversitesinin felsefe fakültesi, 46 yaþýndaki Johannes Brahms'a (Cambrige Üniversitesi'nin iki yýl önceki uygulamasýný örnek alarak) "Artis musicae severioris Germania... Devamý >>

Johannes Brahms, "Trajik Uvertür" Op. 81 Re MinorJohannes Brahms, "Trajik Uvertür" Op. 81 Re Minor
Johannes Brahms Trajik Uvertürü bir diðer ünlü uvertürü olan Akademik Festival Uvertürü ile ayný sýralarda, Bad Ischl'deki yaz tatilinde 1880'de bestelemiþtir. Bestecinin bu iki eser hakkýnda "biri aðlýyor, diðeri gülüyor" dediði... Devamý >>

Ludwig van Beethoven, Coriolan Uvertürü Op. 62Ludwig van Beethoven, Coriolan Uvertürü Op. 62
Ýlk yorumu: 1808, Viyana. Ludwig van Beethoven'ýn en verimli çaðýndan bir diðer üründür bu uvertür. Shakespeare'in ayný adlý trajedisi için yazýldýðý sanýlýrsa da Avusturyalý oyun yazarý Heinrich Joseph von Collin'in ayný adlý oyunu için... Devamý >>

Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84Ludwig van Beethoven, Egmont Uvertür Op. 84
Beethoven'ýn bir yýl içinde tamamladýðý ve ilk seslendiriliþi 24 Mayýs 1810'da yapýlan Egmont müziði, bir uvertür ve dokuz parçadan oluþur. Uvertür bir senfonik þiir gibi dramýn bütün konusunu canlandýrdýðý için Goethe'nin trajedyasýný... Devamý >>

Peter Ýlyiç Çaykovski, Romeo ve Jülyet Fantezi UvertürüPeter Ýlyiç Çaykovski, Romeo ve Jülyet Fantezi Uvertürü
Çaykovski, ilk önemli senfonik eseri olan bu Fantezi Uvertürü, Rus Beþleri adlý grubun lideri olan Balakirev'in öðüdü ve öngördüðü plan üzerine, 1869'da yazdý. Belçikalý soprano Desirée Arot ile sonu düþ kýrýklýðýyla biten aþkýn umutsuzluðuyla 29... Devamý >>

Richard Wagner, Tannhauser UvertürüRichard Wagner, Tannhauser Uvertürü
Richard Wagner'in Uçan Hollandalý (Der Fliegende Hollander) uvertürü ile birlikte konser sahnelerinde en çok seslendirilen Tannhauser Uvertürü, operanýn temel fikirlerini oldukça açýk ve anlamlý yansýtýr. Önce 3/4 lük ölçüde, Mi Majör tonda... Devamý >>

Wolfgang Amadeus Mozart, "Figaro'nun Düðünü" UvertürüWolfgang Amadeus Mozart, "Figaro'nun Düðünü" Uvertürü
Wolfgang Amadeus Mozart'ýn sayýlarý yirmiyi bulan operalarýnýn uvertürleri, baðýmsýz birer eser sayýlsalar yeridir. Çünkü besteci bu uvertürlerde, operalarda geçen temalarý yinelemeye kalkýþmaz, daha çok, operanýn havasýný, olaylarýnýn... Devamý >>

 1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notlarý
Mobil Kullaným Ýpuçlarý

  © 2009-2022 Klasik Notlarý | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com