Klasik Müzik Notlarý   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkýnda  Ýletiþim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratýn:
 

 
Klasik Batý Müziði Eserleri

| Hepsi | Senfoniler | Uvertürler | Konçertolar |

Carl Maria von Weber, Klarinet Konçertosu No. 1 Op. 73 J. 114 Fa minörCarl Maria von Weber, Klarinet Konçertosu No. 1 Op. 73 J. 114 Fa minör
Carl Maria von Weber'in Weber’in solo klarinet ve ikili orkestra için yazdýðý konçerto 1811 yýlýnda tamamlanmýþtýr. Bavyera kralýnýn isteði üzerine 18 Nisan-17 Mayýs 1811 arasýnda Münih’te bestelenen ilk konçerto Weber’in ilginç eserlerinden... Devamý >>

Carl Maria von Weber, Klarinet Konçertosu No. 2 Op. 74 Mi Bemol MajorCarl Maria von Weber, Klarinet Konçertosu No. 2 Op. 74 Mi Bemol Major
Carl Maria von Weber'in Bavyera kralýnýn isteði üzerine Münih yakýnlarýndaki Starnberg Gölü civarýnda Temmuz ayý içinde klarinetçi Heinrich Barmann için yazýp, 17 Temmuz 1811 günü tamamladýðý konçerto ilk kez yine bu sanatçý tarafýndan, ayný yýl... Devamý >>

Carl Maria von Weber, Klarinet ve Orkestra için Konçertino Op. 26 Mi bemol MajorCarl Maria von Weber, Klarinet ve Orkestra için Konçertino Op. 26 Mi bemol Major
Carl Maria von Weber, 1811 yýlýnýn Þubat ayýnda bir konser turnesi için Darmstadt'tan ayrýlarak 14 Mart günü Münih'e ulaþtý. Burada (eskiden Darmstadt'tan tanýdýðý) ünlü klarnetçi Heinrich Bârmann (1784-1847) ile konser verme olanaðýný elde... Devamý >>

Charles Camille Saint-Saens, Viyolonsel Konçertosu Op. 33 La MinörCharles Camille Saint-Saens, Viyolonsel Konçertosu Op. 33 La Minör
Charles Camille Saint-Saens bu kýsa fakat renkli konçertoyu 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Fransa'da geniþ ün yapmýþ Belçikalý bir viyolonsel virtüozu Auguste Tolbecque'e adamýþ, yapýt ilk defa yine onun solist olarak katýlýþýyla 1873 yýlýnda... Devamý >>

Dimitri Þostakoviç, Keman Konçertosu La Minör Op. 99Dimitri Þostakoviç, Keman Konçertosu La Minör Op. 99
Þostakoviç, ilk keman konçertosunu 24 Mart 1948 yýlýnda tamamlamýþtýr. Besteci ünlü keman sanatçýsý David Oistrakh için yazdýðý ve ona armaðan ettiði konçertosu için zaman zaman Oistrakh'ýn da önerilerini almýþtýr. Yönetimin eser için önyargýlý... Devamý >>

Dimitri Þostakoviç, Piyano Konçertosu no. 1 Do Minor Op. 35Dimitri Þostakoviç, Piyano Konçertosu no. 1 Do Minor Op. 35
Piyano, Trompet ve Yaylý Orkestra için Do minor Konçerto Op. 35, Dimitri Þostakoviç tarafýndan 1933 yýlýnda tamamlandý ve ayný yýl piyanoda besteci ile Leningread Filarmoni Orkestrasý tarafýndan ilk seslendirilmesi yapýldý. Baþlýðýn aksine,... Devamý >>

Dimitri Þostakoviç, Senfoni No. 5 Op. 47 Re minörDimitri Þostakoviç, Senfoni No. 5 Op. 47 Re minör
Þostakoviç'in 1937 yýlý Nisan ve Temmuzu arasýnda yazdýðý ve ilk kez 21 Kasým 1937 de Leningrad'da, þef Yevgeny Mravinsky yönetimindeki Leningrad Senfoni Orkestrasý tarafýndan seslendirilen Beþinci Senfoni'si, bestecinin en tanýnmýþ eserlerinden... Devamý >>

Dimitri Þostakoviç, Senfoni No. 7 Op. 60 Do Majör "Leningrad"Dimitri Þostakoviç, Senfoni No. 7 Op. 60 Do Majör "Leningrad"
20. yüzyýlýn büyük tanýðý Þostakoviç 1906-1975 yýllarý arasýnda yaþamýþtýr. St. Petersburg doðumlu olan besteci ilk olarak annesiyle piyano öðrenimine baþladý. Sonrasýnda Petersburg Konservatuvarý'nda gördüðü öðrenim ile müzikal donanýmýný... Devamý >>

Edward Elgar, Enigma Varyasyonlarý Op. 36Edward Elgar, Enigma Varyasyonlarý Op. 36
19 Haziran 1899 günü Londra'da, Hans Ritcher'in yönetiminde seslendirilen bu ilginç Orkestra eseri, Sir Edward Elgar'ýn müzik dünyasýndaki ününü pekiþtiren bir beste olarak bilinir. Enigma/Bilmece baþlýðý, iki yönden önem taþýr: birincisi,... Devamý >>

Edward Elgar, Viyolonsel Konçertosu Op.85 Mi minörEdward Elgar, Viyolonsel Konçertosu Op.85 Mi minör
Edward Elgar, Viyolonsel Konçertosu Op.85 Mi minör Bölümler I. Adagio - Moderato II. Lento - Allegro molto III. Adagio IV. Allegro - Moderato - Allegro, ma non troppo — Poco piu lento — Adagio. Edward Elgar, Viyolonsel Konçertosu... Devamý >>

<< Önceki  1  2  3  4  5  Sonraki >>


ÇYDD


Klasik Müzik Notlarý
Mobil Kullaným Ýpuçlarý

  © 2009-2022 Klasik Notlarý | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com